RAMP I?IKLARI

 • ?stanbul K?lt?r ve Sanat Vakf??n?n ?nc?l???nde ve Ko? grubunun ana sponsorlu?unda bu y?l 10?uncusu ger?ekle?tirilen Uluslararas? ?stanbul Bienali?nin yap?tlar? s?sl?yor ?stanbul sokaklar?n?.


  ?stanbul K?lt?r ve Sanat Vakf??n?n ?nc?l???nde ve Ko? grubunun ana sponsorlu?unda bu y?l 10?uncusu ger?ekle?tirilen Uluslararas? ?stanbul Bienali?nin yap?tlar? s?sl?yor ?stanbul sokaklar?n?. ?inli ba??ms?z k?rat?r ve ele?tirmen Hou Hanru taraf?ndan ger?ekle?tirilen bianele, d?nyadan ve Avrupa?dan y?ze yak?n sanat?? eserleriyle kat?l?yor. D?rt ana mekan ve binada sergilenen bianelin ?zel sergi yerleri Atat?rk K?lt?r Merkezi (AKM) fuayesi, Tophane?deki Antrepo, Bilgi ?niversitesi?nin yeni kamp?s ve k?lt?r merkezi Santral?stanbul, ?M? ?ar??s? ve Kad?k?y Halk E?itim Merkezi. Bianelin en anlaml? sergilerinden birini de AKM?de a??lan ve bu merkezin ge?mi?i ve bug?n?ne g?nderme yapan ?Yakmal? m?? Y?kmal? m??? adl? sergi olu?turuyor.
  Bienalin k?rat?rl???n? ?stlenen d?nyaca ?nl? ele?tirmen ve sanat insan? Hou Hanru, bianelin temas?n? sava? kar??tl??? ?zerine kurarak slogan?n? ?Sanat Hi? Bu Kadar ?yimser Olmam??t?? olarak belirlemi?. Hanru, kitap???a yazd??? (d?nyan?n ve insanl???n bug?n?n? sorgulayan) ?ns?zde modernlik, sava? ve milliyet?i ?at??malar ?zerine anlaml? ve politik bir yaz? yazarak sanat?? kimli?i ile emperyalist d?nyan?n bug?nk? azg?nl???na ?fkesini dile getiriyor. Ancak k?rat?rl???n? ?stlendi?i sergilerin b?t?n?n?n ana sponsorlu?unu ?stlenen Ko? grubunun da ad? ge?en d?nyan?n da bir bile?eni oldu?unu unutuyor Hanru.
  Yaz?s?nda, modernitenin insanl???n huzurlu ya?amas?na yetmedi?i, uluslararas? finans kurulu?lar?n?n diktat?rce tutumlar? ve ?iddeti ?rt?k ya da a??k olarak desteklemeleri sonucu halk?n hayat ko?ullar?nda bir soysuzla?man?n ya?and??? ger?e?ine de vurgu yaparak, halk?n toplumsal hareketlerle direnerek haklar?n? geri almas? gerekti?ine de vurgu yap?yor Hanru ve ??yle diyor: ?Bu dayatma genellikle ?iddetli ve diktat?rce olmu?tur ve halk?n hayat ko?ullar?ndaki soysuzla?maya, egemen s?n?flar?n ayr?cal?klar?n? protesto ederek tepki g?stermesi, ?MF ve D?nya Bankas? gibi liberal kapitalist g??lerin d?? ve uluslararas? arac?lar?na kar?? kitlesel hareketlilik ve protestolarla direnerek toplumsal haklar?n? geri almas? gerekmektedir.? Halk?n yoksulluk ve sava? kar??s?ndaki ?aresizli?ine ??z?m olarak dinci g??leri ve fa?izan yap?lar? da destekleyerek g??lendirdi?i vurgusu da yapan Hanru, ad? ge?en yaz?s?nda bu tespiti de ?u c?mlelerle dile getiriyor: ?Bu toplumsal hareketler, ayn? zamanda uzun s?redir ?g?m?l?? sa? milliyet?i, etnomerkezcilik, ?rk??l?k ve dini tutuculuk gibi bir?ok muhafazakar ideoloji ve de?erleri de uyand?rd? ve bu gruplar?n ?yeniden do?mas??na ve kritik toplumsal bo?luklar i?inde pop?ler olmas?na izin verdi.?
  Hanru?nun tespitleri ve tavr? ?ok ?arp?c?, ancak yukar?da da s?yledik; halk?n durumuna ve uluslararas? emperyal g??lerin, daha fazla kazan? ve daha fazla i?gali me?rula?t?ran yerli egemen ?evrelerin de deste?ini alan bu g??ler, ayn? zamanda sava? kar??t? bir sanat organizasyonunda finansal destek sa?l?yorlar ve bu ?eli?ki nedense bir t?rl? g?r?lm?yor ve a??lmas? i?in de hi?bir sanat?? ?rg?t?nden ve kurumlardan bir tepki gelmiyor.
  Bianelin iyi niyetli ve iyimser bir anlay??la ger?ekle?tirildi?i konusunda hi?bir ku?ku duyulamaz, ancak hem sava?? ??karan tarafla sanatsal ve finansal bir organizasyona gireceksin, hem de ayn? iyi niyet ve ?abayla sanat?n iyimserli?ine vurgu yaparak sava? kar??t? bir sergi organizasyonu d?zenleyeceksin. Bu ?eli?kiyle sanat, kendi tarihsel ve toplumsal i?levi ba?lam?nda kendi iyimserli?ini nas?l koruyacak acaba?
  Sanat ve k?lt?r end?strisinin art?k ka??n?lmaz bir bi?imde sermayenin denetimine ge?ti?i ve bu ger?e?in ?nlenemez y?kseli?i kar??s?nda sanat??lar?n da??n?k tutumlar? ve alan? bo? b?rakmalar?, sermayenin i?ini daha da kolayla?t?r?yor; bu kesin. Bu ger?eklik, t?m y?nleri ile bu bianel organizasyonunda da kendini a???a vurdu bir kez daha.
  Metin Boran
  www.evrensel.net