Karamanlis zor da olsa yeniden iktidar

Yunanistan?da ?nceki g?n yap?lan genel se?imlerden iktidardaki ?Yeni Demokrasi Partisi? (YDP) kan kaybederek birinci ??kt?. Zor da olsa yeni bir 4 y?l i?in tek ba??na iktidar?n? korumay? ba?aran YDP, ?imdi parlamentoda ?ok hassas bir ?o?unlu?a sahip.


Yunanistan?da ?nceki g?n yap?lan genel se?imlerden iktidardaki ?Yeni Demokrasi Partisi? (YDP) kan kaybederek birinci ??kt?. Zor da olsa yeni bir 4 y?l i?in tek ba??na iktidar?n? korumay? ba?aran YDP, ?imdi parlamentoda ?ok hassas bir ?o?unlu?a sahip.
Y?zde 41.85 oran?nda oy alarak, milletvekili say?s? 165?ten 152?ye d??en YDP?nin oy kayb?nda, ?lkeyi ge?en haftalarda kas?p kavuran yang?nlar ve Ba?bakan Kostas Karamanlis h?k?metinin yang?nlara m?dahale konusunda ?at?l? kalmas? etkili oldu.
Yunanistan?da ge?en haftalarda ??kan yang?nlarda 64 ki?i ya?am?n? yitirmi? ve ?neredeyse ?lkenin yar?s? k?le? d?nm??t?. Muhalefet, yang?nlar kar??s?ndaki tutumu nedeniyle Karamanlis ba?bakanl???ndaki h?k?meti ele?tiri ya?muruna tutmu?, Atina?da on binlerce ki?inin kat?l?m?yla eylemler yap?lm??t?. Anketler, Karamanlis?e olan deste?in d??t???n?, YDP?nin oylar?n? ?k???k partilere kapt?rd???n?? ortaya koymu?tu.
Se?menlerin y?zde 25?inden fazlas? oyunu atarken, Mora Yar?madas??ndaki yang?nlar? ve o yang?nlar s?ras?nda devletin acizli?ini g?z ?n?nde bulundurdu.
PASOK?ta tarihi yenilgi
Yang?nlar?n g?lgesinde ge?en se?im ?ncesi anketlerinde, YDP ile ba?a ba? gitti?i belirtilen ana muhalefet partisi PASOK ise 38.11 oy oran?yla 102 sandalye kazanabildi. Bu oran, partinin son 26 y?lda ald??? en d???k oy. 2004?teki se?ime g?re sandalye say?s?n? 117?den 102?ye d???rd?.
Se?imlerde dikkat ?eken bir di?er parti ise a??r? sa?c? Ortodoks Halk Birli?i Partisi oldu. Y?zde 3?l?k baraj? 3.9 ile a?an LAOS, meclise 10 milletvekili g?nderdi. Laos, 1974?teki cunta y?netiminden bu yana parlamentoya giren a??r? sa?c? parti oldu.
22 milletvekilli?i kazanan ?Yunanistan Kom?nist Partisi? (KKE) y?zde 8.44, 14 milletvekilli?i kazanan ?Radikal Sol ?ttifak Partisi? (SYR?ZA) ise y?zde 5.03 oy ald?.
Karamanlis memnun
Yunanistan?da muhalefeti ?haz?rl?ks?z? yakalamak i?in erken se?im karar? alan YDP lideri ve Ba?bakan Karamanlis, sonu?lar?n a??klanmas?n?n hemen ard?ndan yapt??? a??klamada, ?T?m Yunanl?lar?n ba?bakan? olaca??n?? s?yledi.
Kostas Karamanlis, ?Herkese te?ekk?r ediyorum. A??k ve net bir mesaj verdiniz. ?lkemizin ilerlemesi i?in gerekli yolu se?tiniz. Biz de daha h?zl? ve kararl? bir bi?imde ilerleyece?iz. ?stikrarl? bir h?k?met kurmak i?in oy istemi?tim. Bunu sa?lad?n?z. Biz de ald???m?z y?k?ml?l?klere ba?l? kalaca??z? dedi.
PASOK Genel Ba?kan? Yorgo Papandreu ise ?halk?n karar?n? verdi?ini ve kendilerine bir d?nem daha ana muhalefet g?revini veren bu karara sayg?l? olduklar?n?? a??klad?. Konu?mas?nda, partisinden g?venoyu isteyece?ini a??klayan Papandreu, kongreye gidece?i i?aretini de verdi.
PASOK?un yenilgisi parti i?i muhalefeti de harekete ge?irdi. PASOK?un liderlerinden Evangelos Venizelos, PASOK ba?kanl???na aday olaca??n? a??klad?. Venizelos, PASOK?un kazanabilecekken kaybetti?ini belirterek, Papandreu?yu ?zerine d??en sorumlulu?u ?stlendi?i i?in de tebrik etti.
?ki T?rkiyeli vekil
Bu arada YDP?nin T?rk adaylar?n?n se?ilemedi?i Bat? Trakya?da, PASOK listesinden 2 T?rk milletvekili se?ildi?i belirtildi.
PASOK ?ske?e aday? ?etin Mandac? ve Rodop aday? Ahmet Hac?osman parlamentoya girdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net