FED karar? nas?l etkileyecek?

Finans Enstit?s??nden Dr. Aylin Soydan, Amerikan Merkez Bankas??n?n (FED) olas? faiz indirimi karar?n?n dolar?n de?erini daha da d???rece?ini ve d?nya ekonomisindeki b?y?meyi olumsuz y?nde etkileyece?ini belirterek, ...


Finans Enstit?s??nden Dr. Aylin Soydan, Amerikan Merkez Bankas??n?n (FED) olas? faiz indirimi karar?n?n dolar?n de?erini daha da d???rece?ini ve d?nya ekonomisindeki b?y?meyi olumsuz y?nde etkileyece?ini belirterek, ?Cari a??k ve bor? sorunu gibi bir?ok yumu?ak karn? olan T?rkiye, bundan sonra ?k?sa vadeli sermaye nas?l gelirse, nereden gelirse gelsin kabul?m? anlay???yla ?demeler dengesini tesis edemez.
Amerikan ekonomisinin durumu ve d?nya ekonomisinde buna ba?l? durgunluk tehlikesi endi?eleri art?r?rken, g?zler bug?nk? FED toplant?s?na ?evrildi. Uzmanlar, FED?in toplant? sonras?nda b?y?k ihtimalle g?sterge faizlerini d???rerek piyasalar? rahatlataca??n? ve dolar?n da buna ba?l? olarak de?er kaybetmeye devam edece?ini belirtiyor.
Dolar d??ebilir
Soydan, FED?in 25 baz puanl?k bir indirim yapmas? halinde bile ?n?m?zdeki haftalarda T?rkiye?ye sermaye giri?lerinin s?rece?ini ve dolar kurunun 1.2 seviyesinin alt?n? g?rme ihtimalinin bulundu?una dikkat ?ekti. Soydan, borsada da g??l? ve yeni d?nem i?in yap?lanmas?n? tamamlam?? ?irketlere yabanc? ilgisinin g??l? olaca??n? kaydetti. Soydan, ??yle konu?tu:
?FED?in faiz indirmesi ve kar??l?ks?z ve g??l? dolar politikas?n? terk etmesi ABD?nin d?? a??klar?n? kapatma y?n?nde bask? yapacak. Bu durum d?nya ekonomisinin b?y?mesini olumsuz y?nde etkileyecek bir durumdur. Bundan daha ?ok ?in ve geli?mi? Asya ?lkeleri etkilenecektir. T?rkiye?nin olumsuz etkilenmesi d?nyadaki likidite daralmas? ?er?evesinde s?n?rl? olacakt?r. Ancak burada T?rkiye, d?? a????n? kapatacak ?nlemleri almal?, reel sekt?r bor?lar?n? makul seviyeye indirip, kar??l?klar?n? ay?rmal?d?r.?
ABD ekonomisinde durgunluk belirtileri, en ?ok s?k?nt?n?n ba?lad??? emlak alan?nda g?r?l?yor. ABD Ulusal Emlak Komisyoncular? Derne?i, mevcut durumdaki emlak sat??lar?n?n bir ay ?nce tahmin edilen y?zde 6.8?lik gerilemeyi a?arak, 2007 y?l?nda y?zde 8.6?ya d??ece?ini ?ng?r?yor. Yeni konut sat??lar? ise 2006?daki y?zde 18?lik d?????n de ?zerine ??karak y?zde 24?e gerileyecek. Bu d?????n ABD ekonomisinin t?m?ne yay?l?p kronik bir durgunlu?a d?n??memesi i?in FED?in yar?nki tavr? b?y?k ?nem ta??yor.
ABD d?? a???? azal?yor
Dolar?n zay?flamas?, ABD ihracat?na ise olumlu etki ediyor. Ge?ti?imiz be? ayda Boeing Co., General Electric Co. and Deere & Co. ?irketlerinin her biri deniza??r? u?ak, motor ve trakt?r nakliyat?nda rekor seviyeye ula?t?. Bu geli?me ABD ekonomisinin bundan b?yle kendisini kar??l?ks?z dolarla finanse etmek yerine, ger?ek?i bir kur politikas? g?derek ?retim ve ihracata ?nem verece?inin i?areti olarak yorumlan?yor. Ancak uzmanlar, FED?in bundan sonra izleyece?i d???k faiz politikas?n?n dolar?n de?erini d???rerek ABD?nin ithalat?n? olumsuz y?nde etkileyece?ini, bunun da ?in ve Asya?n?n ABD?ye olan ihracat?nda ?nemli d????lere yol a?aca??n? belirtiyorlar. (?stanbul/ANKA)

Kriz ka??n?lmaz

Depo ve Lojistik Uzman? Perakende Akademisi E?itim Dan??man? Metin ?avu?lar sekt?r dergisi olan Bizim Market?e yapt??? de?erlendirmede krizin ka??n?lmazl???na i?aret ediyor: Kriz eninde sonunda olacakt?r. Ama hafif atlat?labilir veya ?ok a??r bir kriz olabilir. ?lkemizde kamu bor?lar?n?n y?zde 75?i oran?nda d?? fon kullan?ld??? ve ?zel sekt?r?n de kamudan daha h?zl? bor?land??? d???n?l?rse, bu durumda, herkes 1 etkileniyorsa biz 10 etkilenece?iz. ??nk? bor?lar d???nda kamu maliyesini ?lkemizde finanse edebilmenin h?l? olana?? yok. Hele son y?llarda kamu bor? stokunun ne ?l??de artt??? da g?z ?n?ne al?n?rsa ne demek istedi?imiz daha kolay anla??l?r. Bu arada sak?n kimse ?zel sekt?r bor?lar? beni ilgilendirmez demesin. Kredi batt?k?a ?lkemiz piyasas? i?in risk primleri artar, bu da daha zor bor?lanma demektir.

FED?in AB uyumu ?nemli

Yat?r?mc?lar, FED?in g?sterge faiz oran?n? d???rece?i ve ABD ile Avrupa aras?ndaki a???? daraltaca?? beklentisi i?indeyken dolar, Avro kar??s?nda rekor seviyede d??t?. Ge?ti?imiz 12 ayda dolar, Avro kar??s?nda y?zde 8.6, Avustralya Dolar? kar??s?nda y?zde 10.2 de?er kaybederken, Avrupa Merkez Bankas? (ECB) faiz oranlar?n? y?zde 4?e, Avustralya Merkez Bankas? ise y?zde 6.25?e ??kard?. ABD Merkez Bankas? ise bu oran? y?zde 5.25 olarak korudu. ?imdi ise, FED?in bu karga?aya son vererek faiz oranlar?n? Avrupa?ya yak?nla?t?rmas? bekleniyor. Bunun i?in piyasalar FED?den 50 baz puanl?k bir faiz indirimi bekliyorlar.
www.evrensel.net