AB i?in yeni program haz?rlanacak

D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, T?rkiye?nin AB ?er?evesinde reform s?recinin bundan sonra da devam edece?ini belirterek, AB i?in detayl? yeni bir program haz?rlanaca??n? s?yledi.


D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, T?rkiye?nin AB ?er?evesinde reform s?recinin bundan sonra da devam edece?ini belirterek, AB i?in detayl? yeni bir program haz?rlanaca??n? s?yledi.
AB Genel Sekreterli?i?nde, T?rkiye?nin AB s?recinin de?erlendirilece?i toplant?n?n a??l???nda konu?an Babacan, program?n ge?en hafta yap?lan Bakanlar Kurulu?nda al?nan kararlar ile Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n vermi? oldu?u talimatlar ?er?evesinde ger?ekle?ece?ini dile getirdi. Program?n ??er ayl?k dilimler halinde haz?rlanarak izlenece?ini ifade eden Babacan, 2008?in sonuna kadar 5 d?nem i?inde yap?lan ?al??malar?n takvime ba?lanaca??n? s?yledi. Babacan, AB m?zakere s?recinin kapsam?ndaki ba?l?klara de?inirken de fas?llar?n resmen a??l?p a??lmad???na bakmadan reformlar?n devam etmesi gere?ini vurgulad?.
AB hedefinin T?rkiye?nin demokrasi, temel hak ve ?zg?rl?kler, hukukun ?st?nl??? gibi konularda evrensel standartlara tam olarak ula?mas?n? sa?layaca??n? belirten Babacan, toplumsal d?n???m, kurumsal yap?lanmalar ve sekt?rel politikalar gibi pek ?ok konuda T?rkiye?nin ?n?n? a?aca??n? belirtti. Babacan, Avrupa Komisyonu?nca yay?nlanacak ?lerleme Raporu ?ncesi de Reform ?zleme Grubu?nun da ??i?leri, D??i?leri ve Adalet bakanlar?n?n kat?l?m?yla bug?n 11?inci kez toplanaca??n? s?yledi.
A??lmas? bekleniyor
T?rkiye, son d?nemde sadece 5 m?zakere ba?l???nda ?zerine d??eni yapt?. Ankara, E?itim, K?lt?r, Ekonomi, Para Politikalar? ve T?ketici Haklar? ba?l?klar?nda m?zakereye haz?r ancak Fransa ve K?br?s Rum Kesimi?nin vetosu bu fas?llar?n ?o?unun m?zakerelere a??lmas?n? pratikte engelliyor. Toplant?da, geri kalan ba?l?klar?n m?zakerelere a??lmas? i?in yap?lmas? gerekenler tart???lacak. Bir anlamda T?rkiye?nin yol haritas? bu toplant?da belirlenecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net