DTP s?re?ten kayg?l?!

Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) y?nelik Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n inceleme ba?latmas?, milletvekillerine y?nelik davalar, bask?lar, DTP?de ?DEP?li milletvekillerine y?nelik s?recin tekrar?? kayg?s?na yol a??yor.


Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) y?nelik Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n inceleme ba?latmas?, milletvekillerine y?nelik davalar, bask?lar, DTP?de ?DEP?li milletvekillerine y?nelik s?recin tekrar?? kayg?s?na yol a??yor. DTP E?ba?kan Vekili Selma Irmak, ?tarihin tekerr?r etmemesini? istedi.
DTP E?ba?kan Vekili Selma Irmak, DTP grup ba?kan vekilleri Selahattin Demirta? ve Fatma Kurtulan?la birlikte d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, partilerine ve milletvekillerine y?nelik bask? ve davalardan duyduklar? kayg?y? anlatt?. Se?im sonras? estirilen iyimser havan?n kald?r?lmaya ?al???ld???n? kaydeden Irmak, ?Partimizin, milletvekillerimizin, belediye ba?kanlar?m?z?n y?prat?lmaya ve me?ruiyetlerinin tart??mal? hale getirilmesine ?al???ld???na tan?kl?k etmekteyiz? dedi.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n b?lge gezisinde ?kucakla?ma ve farkl?l?klar zenginliktir? mesaj? verdi?i saatlerde, milletvekilleri aleyhine d??lay?c?, ?tekile?tirici ve hakarete varan s?ylemlerin birbiri ile ?eli?ti?ini kaydeden Irmak, Van??n ?zalp il?esinde yakalanabilecekken bir ki?inin vurularak ?ld?r?lmesini de bask?lara ?rnek g?sterdi. Irmak, ?K?rtleri hem farkl?l?k olarak kabul edip, hem de se?tikleri me?ru temsilcilerini d??lamak ??z?ms?zl?k siyasetinde ?srar?n devam edece?ine dair ?nemli bir ipucudur? diye konu?tu.
?K?rt sorunu ??z?lmek isteniyorsa, K?rtlerin d???ncelerinin de al?nmak zorunda oldu?una? dikkat ?eken Irmak, ?K?rtlersiz K?rt sorununu ??zerim? diyen siyaset?ilerin bug?ne kadar hep ba?ar?s?z olduklar?n? hat?rlatt?. Irmak bu nedenle K?rt sorunu ??z?lmek isteniyorsa, bunun, DTP?nin misyonuna de?er vermekle ba?layaca??n?n alt?n? ?izdi.
Mehmet Sincar hat?rlat?ld?
Meclis gruplar?na y?nelik tav?rlar?n, ?DEP?li milletvekillerine y?nelik s?recin tekrar?? olarak alg?land???n?, bunun da hakl? kayg?lara yol a?t???n? kaydeden Irmak, DEP?li milletvekillerinin ba?ta K?rt sorunu olmak ?zere T?rkiye?nin sorunlar?n? diyalog ve demokratik y?ntemlerle ??zme zemini olu?turma ?abalar?n?n heba edildi?ini, ?bar?? insan?? Milletvekili Mehmet Sincar??n sokak ortas?nda infaz edildi?ini hat?rlatt?. Sonras?nda ya?anan ?at??mal? ve kanl? s?re?lere dikkat ?eken Irmak, ?DTP olarak, tarihin tekerr?r etmemesi i?in elimizden gelen gayretin fazlas?n? g?stererek, s?rece katk? sunmaya ?al??aca??z. Ancak ayn? hassasiyetlerin bu ?lkeyi seven herkes taraf?ndan g?sterilmesi de olmazsa olmazd?r? dedi.
Kapat?lma endi?esi
DTP?nin Meclis ?at?s? alt?nda bulunmas?n?, herkes a??s?ndan ??nemli bir ?ans ve tarihi bir f?rsat? olarak nitelendiren Irmak, bu ?ans?n iktidar h?rslar?na kurban edilemeyecek kadar de?erli oldu?unu s?yledi. Irmak bu ?ans?n hep birlikte, T?rkiye?nin ayd?nl?k gelece?i i?in kullanman?n en ak?lc?s? olaca??n?n alt?n? ?izerken, DTP?nin ?stlendi?i ??z?m anahtar? olma rol ve misyonun gere?ini yerine getirmede kararl?l???n? dile getirdi.
Sorular ?zerine Irmak, ?Ge?mi?te de partiler k??eye s?k??t?r?l?p, zorland?, kapat?ld?. Bu s?recin kayg?s?n? duyuyoruz? dedi.
?Partiler kapat?l?r, yenileri a??l?r, ama sorunlar ayn? kal?r? diyerek mant???n de?i?mesi gerekti?ini belirten Irmak, ?Ankara?daki bombal? arac?n? sorulmas? ?zerine de ?iddetin ??z?m olmad???n?, ??z?m arac? olmaktan ??karmak gerekti?ini ifade etti.
Irmak, anayasa de?i?iklik ?al??malar?na da de?inerek, K?rt sorununun demokratik bir ??z?me kavu?turulmas? i?in bunu, ?tarihi bir f?rsat? olarak de?erlendirdi. Irmak, AKP?nin haz?rlad??? taslakla kendilerini ba?lamad?klar?n?, baz? maddeler ?zerinde alternatif ?al??malar? oldu?unu bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)

Demirta?: Anayasada ?ok ?zg?rl?k az devlet bak?? a??s? olmal?

Bas?n toplant?s?nda konu?an DTP Grup Ba?kan Vekili Selahattin Demirta?, DTP?nin anayasa tasla??nda Edirne?den Hakkari?ye kadar b?t?n ezilenlerin, ?tekile?tirilenlerin, t?m farkl?l?klar?n yer bulaca??n?, en az?ndan anayasada genel bir s?ylemle bu farkl?l?klar?n g?vence alt?na al?nmas? gerekti?ini s?yledi. Daha az maddenin yer ald???, a??k bir dilin kullan?ld???, detayl? tan?mlamalar?n ?ok yap?lmayaca?? bir taslak olmas? gerekti?ini belirten Demirta?, ??ok ?zg?rl?k, ?ok toplum, az devlet bak?? a??s? olmal?? dedi.
www.evrensel.net