ALBATROS

 • Hastal???m nedeni ile ?ok istedi?im halde ne yaz?k ki 12 Eyl?l?de Diyarbak?r?da olamad?m.
  12 Eyl?l 1980 Darbesi?nin 27. y?ld?n?m? dolay?s?yla Bel?ika?da siyasal ...


  Hastal???m nedeni ile ?ok istedi?im halde ne yaz?k ki 12 Eyl?l?de Diyarbak?r?da olamad?m.
  12 Eyl?l 1980 Darbesi?nin 27. y?ld?n?m? dolay?s?yla Bel?ika?da siyasal g??ten do?mu? olan d?rt T?rkiyeli ?rg?t, yeni se?ilen parlamentoya hitaben bir ?a?r? yay?nlad?.
  Bel?ika?daki Demokrat Ermeniler Derne?i, Bel?ika Asuri Dernekleri, Br?ksel K?rt Enstit?s? ve Info-T?rk Vakf??n?n ortak bildirisinde 12 Eyl?l Darbesi?nin karanl?k bilan?osu, ayr?nt?l? olarak verildi ve 22 Temmuz se?imlerinden sonra olu?an yeni parlamento, askeri rejimin t?m kal?nt?lar?n? temizlemeye ve demokratik yeni bir anayasa yapmaya ?a?r?ld?. Bu olu?umun kapsay?c?l???n? tarihsel ve etik a??dan son derece anlaml? buluyorum. Farkl? d?nemde farkl? ac?lar ya?am?? olanlar, art?k ac?lar?n? b?l???p demokratik bir toplum i?in ortak talepler dile getirebiliyor. Bu olu?umun bir g?n Alevi ve Rum toplumunu da kapsayaca??na inan?yorum.
  Yeni anayasa tart??malar?n?n yap?ld??? ?u g?nlerde bu bildirinin t?m?n? sizlere iletmek istiyorum: ?Demokratik kurulu?lar?n 27 y?ld?r s?rd?rd?kleri t?m m?cadeleye ra?men parlamenter y?netimler, T?rk ordusu komutanlar? taraf?ndan yap?lan darbeyi bir su? olarak nitelemekten s?rekli ka??nm??lard?r. Cunta taraf?ndan dayat?lan Anayasa h?l? y?r?rl?ktedir. Birbiri ard?na gelen h?k?metler, ?lkeyi y?netirken askeri hiyerar?inin tehdit ve ?antajlar?na s?rekli boyun e?mi?lerdir.?
  ?22 Temmuz 2007 se?imleri bu cendereyi k?rmak ve askerler taraf?ndan kurulan bask? rejiminin t?m kal?nt?lar?n? ortadan kald?rmak i?in m?stesna bir ?ans sa?lam??t?r.?
  ?Ger?ekten de, T?rkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, T?rk ordusu ve onun siyaset d?nyas?ndaki militarist m?ttefikleri, aylardan beri s?rd?regeldikleri tehdit, bask?, engelleme ve ?antajlara ra?men yasama se?imlerinde a??r bir hezimete u?ram??lard?r.?
  ??slamc? hareketin b?nyesinden do?mu? olan AKP, ?zellikle de partinin 2 numaral? y?neticisi Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesinden sonra iktidar? tam anlam?yla tek ba??na elinde tutmaktad?r. Avrupa Birli?i?nin bekleme odas?ndaki ?lkemizde ger?ek bir demokratikle?me i?in verilen s?zlerin tutulmas?nda, art?k herhangi bir bahanenin arkas?na gizlenilemez.?
  ??stelik, daha ?nceki Meclis?te temsil edilen partilerin oybirli?iyle konan engellere ra?men 20 K?rt milletvekili Meclis?e girmeyi ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) ad?na grup kurmay? ba?arm??t?r.?
  ?Cumhurba?kanl???, h?k?met ve parlamento ?o?unlu?unu elinde bulunduran bug?nk? h?k?met, b?yle me?ru bir K?rt muhatab?n?n varl??? sayesinde, ?lkede K?rt halk?yla ve t?m etnik ve dinsel az?nl?kl?klarla bar?? ve dayan??ma i?inde birlikte ya?amay? sa?layacak onurlu bir ??z?m? bulmak ?ans?na da sahiptir.?
  ?Demokratikle?menin h?zland?r?lmas?n? sa?layacak bu geli?melere ra?men, ordu y?neticilerinin kar?? a??klamalar? s?regelmektedir. Bu, siyasal ya?ama art?k hi?bir ?ekilde mazeret kabul etmez bir m?dahaledir.?
  ?Bu nedenle yeni parlamento, askeri cunta taraf?ndan dayat?lan 1982 Anayasas??n? derhal ge?ersiz k?lmal?, Avrupa demokratik normlar?na yak???r yeni bir anayasa ??kartmal?d?r.?
  ?Demilitarizasyon s?recinde yap?lmas? gereken ilk ?eylerden biri, Genelkurmay Ba?kan??n? Milli Savunma Bakan??na tabi k?lmak, Milli G?venlik Konseyi ve Y?ksek Askeri ??ra?n?n a??r? yetkilerini budamakt?r.?
  ?Ayn? zamanda K?rtler, K?br?s, Irak, Suriye, Ermenistan ve ?ran gibi kom?u ?lkeleri tehdit alt?nda tutmak i?in s?rekli art?r?lan askeri harcamalar da ?nemli ?l??de d???r?lmelidir.?
  Ortak bildiride daha sonra Avrupa normlar?na uygun ger?ek bir demokratikle?me i?in ?unlar?n yerine getirilmesi isteniyor:
  ?Darbeden bir s?re sonra parlamenter rejime d?n?lm?? olmas?na ra?men insan haklar? ihlalleri s?rd?r?legelmi?, muhalif ayd?nlar ve hak savunucular? adli kovu?turmalara, fiziksel sald?r?lara ve ?l?m tehditlerine maruz b?rak?lm??t?r.?
  ?Son se?imlerden sonra bile yeni K?rt parlamenterleri ve K?rt kentlerinin belediye ba?kanlar?, s?rekli kovu?turmalarla kar?? kar??yad?r. Se?imle ?stlendikleri g?revlerini yerine getirmelerini engellemek i?in kendilerine kar?? her t?rl? provokasyon ve m?dahale uygulanmaktad?r.?
  ?Bu nedenle 1980 Darbesi?nin 27. y?ld?n?m?nde, Cumhurba?kan?, h?k?met ve parlamento ?o?unlu?undan olu?an ?imdiki iktidar?, a?a??daki ?nlemleri s?ratle alarak askeri rejimin t?m kal?nt?lar?n? temizlemeye ?a??r?yoruz:
  1. Askerler taraf?ndan empoze edilen ?imdiki Anayasa tamamen de?i?tirilmeli; 3, 4, 42 ve 66. maddeler kald?r?lmal?d?r.
  2. Ba?ta K?rt halk?n? ve sol d???nceyi temsil edenler olmak ?zere farkl? g?r??lerdeki partilerin parlamentoya girmesini engellemek ?zere konulmu? olan y?zde 10?luk ?lke baraj? kald?r?lmal?d?r.
  3. Ge?mi?teki askeri darbelerin sorumlular?, insanl??a kar?? su? i?ledikleri i?in adalet ?n?ne ?ekilmelidir.
  4. Askerlerin ?lkenin siyasal, sosyal ve k?lt?rel ya?am?na m?dahalesi kesinlikle yasaklanmal?, bug?nk? komutanlardan tehditleri s?rd?renler g?revlerinden derhal uzakla?t?r?lmal?d?r.
  5. T?m siyasal mahkumlar ve tutuklar i?in genel af ilan edilmelidir.
  6. T?rk Ceza Kanunu?nun sadece 301. maddesi de?il, di?er t?m antidemokratik maddeleri ve Ter?rle M?cadele Yasas??n?n da benzer maddeleri kald?r?lmal?; gazeteci, yazar, sanat?? ve ??retim g?revlilerine kar?? a??lm?? adli kovu?turmalar durdurulmal?d?r.
  7. K?rt halk?n?n ve Asuri, Ermeni, Rum az?nl?klar?n temel haklar? hi?bir istisna ve s?n?rlama olmaks?z?n tan?nmal?d?r.?
  ?AKP iktidar? e?er, ge?mi?te yapt??? gibi yukar?da say?lan k?kl? de?i?ikliklere giri?meden yine birtak?m kozmetik reformlar yapmakla yetinecek olursa, T?rkiye?de ger?ek bir demokratikle?meden asla s?z edilemez ve edilmemelidir.?
  Not: Bu arada 1980 Askeri Darbesi?nin 27. y?ld?n?m?nde, 12 Eyl?l 1980?den g?n?m?ze kadar Info-T?rk Vakf??n?n ?ngilizce ve/veya Frans?zca t?m ayl?k b?ltenlerine bundan b?yle internette ula?man?n ve b?t?n darbe sonras? geli?imi izlemenin m?mk?n oldu?unu hat?rlatal?m. Bu, T?rkiye?de direni?ler tarihine bir katk? olarak da nitelenebilir. Adres ??yle:
  http://www.info-turk.be/bulletins.htm
  Rag?p Zarakolu
  www.evrensel.net