Fotoğraf: Evrensel

Bol keseden sallayan sallayana

Aykut Kocaman?a kulak vermek laz?m. Onun da vurgulad??? gibi, futbol giderek, hayat?m?z? belirleyen unsurlar?n ba??nda gelmeye ba?lad?. Hem de silinmesi zor izler b?rakarak.


Aykut Kocaman?a kulak vermek laz?m. Onun da vurgulad??? gibi, futbol giderek, hayat?m?z? belirleyen unsurlar?n ba??nda gelmeye ba?lad?. Hem de silinmesi zor izler b?rakarak. ?? sadece sahada verilen m?cadeleyle s?n?rla kalsa, futbolla yat?p futbolla kalkman?n ?yle fazla derin izler b?rakaca?? yok ancak ne yaz?k ki bir yandan medya, di?er yandan y?neticiler, futbolu insanlar?n bir numaral? u?ra?? haline getirmek i?in adeta seferberlik ilan etmi??esine bir ?aba g?steriyorlar. Sonu?ta da insanlar, -bu i?in i?inde do?rudan yer als?n ya da almas?n- hi? gereksiz ve de hi? anlams?z bir gerilim i?inde tepi?ip duruyorlar.
K?t? futbol i?in ?z?r
Bu hafta da Be?ikta? Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren esip g?rledi. Hem de ne esip ne g?rleme. Ankaraspor beraberli?inin ard?ndan yapt??? a??klamada ?nce k?t? futbol i?in ?z?r diledi, sonra da kendi futbolcular?na, federasyona ve Merkez Hakem Kurulu?na tehdit ya?d?rd?.
K?t? futbol i?in ?z?r dileme asl?nda futbol k?lt?r?m?zdeki ?arp?kl???n bir g?stergesi. Sporda k?t? performans g?stermek de t?pk? iyi performans g?stermek kadar do?al bir ?ey. Bu i?in ?zr? olur mu? Sonu?ta kar??nda rakip var. O da ma?tan puan almak i?in var g?c?yle m?cadele ediyor. Elbetteki baz? ma?larda tak?mlar birbirlerinin oyununu bozabilirler ve bunun sonucunda da ortaya, az pozisyonlu bir kar??la?ma ??kabilir. Bu durum; oyuncular?n sahada yeterince ?aba g?stermedikleri anlam?na gelmez. Saha i?inde futbolcular?n neler ya?ad???n? bilmeden, anlamadan, ??ki tak?m da futbol ad?na ortaya pek bir ?ey koyamad?lar? demek ?ok kolay. Her puan kaybedilen ma??n arkas?ndan ?z?r dilenirse, bu i?in sonu nereye gider? Belli ki bu ?zr?n amac?, taraftarlar?n g?nl?n? ho? tutmak ve tak?ma olan desteklerinin s?rmesini sa?lamak...
?lk yumruk masaya
Demir?ren kendilerine y?nelik bir komple (komplo de?il) oldu?unu iddia ediyor ve bunun ?n?n? almalar? i?in federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu?nu uyar?yor. Yoksa, Be?ikta? ?ok b?y?k bir camiaym??, yumru?unu masaya bir vurursa herkes bunun alt?nda kal?rm??. Bu gidi?at bir an ?nce d?zeltilmeliymi?, aksi takdirde Be?ikta??? ligden ?ekerlermi?. Ba?kan b?yle konu?ur da ?cengaver? Menajer Sinan Engin geri kal?r m?? O da hakem camias?ndan ?z?r bekliyor. Bundan sonra Be?ikta???n ma?lar?n? y?netecek hakemleri ?ok dikkatli olmalar? konusunda uyar?yor ve bir daha b?yle bir hakem hatas?n? kabul edemeyeceklerini, bu t?r hatalar?n tekrarlanmas? durumunda tav?rlar?n?n ?ok daha sert olaca??n? s?yl?yor. Nas?l yani? Sinan Engin, ?Karanl?k d?nyadaki dostlar?m? i?in i?ine sokabilirim? demeye getiriyor herhalde. Y?netici Kenan ?ner de, La Fontaine masal? tad?nda bir a??klamayla, 20 milyonluk Be?ikta? camias?n?n k?kremesinin ?ok farkl? olaca??ndan dem vuruyor... ?? koldan ne g?zda?? ama... Yani bundan sonra Be?ikta???n ma?lar?n? y?netecek hakemlerin vay haline. Bir hakem hatas?, hakemlerin ?zerinde bask? olu?turmak i?in ancak bu kadar iyi kullan?l?r. Bu a??klamalar?n etkisinde kalmayacak hakem var m?d?r acaba? Art?k hakemler, titreyen elleriyle Be?ikta? aleyhine karar verirken, bir yandan da tepelerini kollayacaklar, beyinlerine ani bir yumruk inmesin diye...
Federasyon resti g?rmeli
Bu nas?l bir spor anlay???, bu nas?l bir spor k?lt?r?d?r? Bunlar bilmez mi, hakem hatalar? futbolun bir par?as?d?r, her zaman olmu?tur, bundan sonra da olacakt?r. Di?er ?lkelerde bizdekinden ?ok daha vahim hakem hatalar?n? s?k?a g?r?yoruz. Ama oralarda bizdeki gibi ?nitelikli? y?neticiler olmad??? i?in, i? b?yle tehditli, ?antajl? meydan okuma a?amalar?na gelemiyor bir t?rl?. Madem hakem hatalar?na kar?? bu kadar duyarl?s?n?z, o zaman Be?ikta???n lehine hakem hatas? yap?ld??? zaman, ?bu ligde adalet yok, baz? tak?mlar?n hakk? yeniyor? deyip de niye tak?m? ligden ?ekmeyi d???nmediniz? Yaln?zca sizin aleyhinize yap?lan hatalara m? tepki g?stermek gerekir? O zaman nerede kald? hak, e?itlik, adalet, d?r?stl?k? Asl?nda Futbol Federasyonu, y?neticilerin ?Tak?m? ligden ?ekeriz? restini g?r?p, ?Bundan sonra hakem hatas? olmayacak diye herhangi bir garanti ve g?vence vermemiz m?mk?n de?il. Hakem hatalar? her zaman olabilir. ?sterseniz tak?m?n?z? ligden ?ekip m?cadelenizi daha alt k?melerde s?rd?rebilirsiniz? ?eklinde kar?? bir a??klama yapmal? ki, bu i?lerin ?yle bol keseden sallamakla y?r?meyece?i iyice anla??ls?n.
Tak?m? ligden ?ekme ?antaj?n?n da suyunu ??kard? bunlar. Kafas? bozulan hemen tak?m? ligden ?ekmeyi g?ndeme getiriyor. Bakal?m bu i?i lafta b?rakmay?p prati?e d?kecek ilk ?delikanl?? ba?kan kim olacak?
??te mafya a?z?yla konu?maktan derin haz alan bu y?netici tak?m?n? oldu?u gibi; Fatih Terim gibi ?delikanl? raconu? kesmeden rahat edemeyen teknik direkt?rleri, Emre Bel?zo?lu gibi terbiyesizlikte, ??mar?kl?kta, k?stahl?kta s?n?r tan?mayan futbolcular? yaratan da, ?mutlak kazanmay?? dayatan ayn? spor k?lt?r?. Bu k?lt?rde kazanmak i?in g?zler o denli d?n?yor ki, yerine g?re bask?ya, tehdide, ?antaja, tacize, k?fre, ?iddette ba?vurmaktan bile en k???k bir rahats?zl?k duyulmuyor. Sportmenlik, centilmenlik, d?r?stl?k, e?itlik, adalet gibi kavramlar?n ise b?yle bir k?lt?rde tabii ki yeri yok.
Mehmet ?zyazanlar
www.evrensel.net