Fransa, ABD?nin yolundan

Nicolas Sarkozy?nin devlet ba?kanl??? koltu?una oturmas?n?n ard?ndan ?hiperaktif? i? siyasetin yan? s?ra d?? siyaset s?ylemlerini de ?sertle?tiren? Fransa, ?ran?? ?sava?? ile tehdit etti.


Nicolas Sarkozy?nin devlet ba?kanl??? koltu?una oturmas?n?n ard?ndan ?hiperaktif? i? siyasetin yan? s?ra d?? siyaset s?ylemlerini de ?sertle?tiren? Fransa, ?ran?? ?sava?? ile tehdit etti. Fransa?da ?K???k Bush? olarak nitelendirilen Sarkozy ba?kanl???ndaki Frans?z y?netimi, son g?nlerde giderek Amerikanc? bir ?izgiye kay?yor.
Sava?a haz?rl?k
Son a??klama ise Frans?z D??i?leri Bakan? Bernard Kouchner?den geldi.
Kouchner, ?ran??n n?kleer krizi konusunda ?d?nyan?n en k?t? ?eye, sava? olas?l???na haz?rl?kl? olmas? gerekti?ini? savundu. ?En k?t? ?eye haz?rlanmak gerek, en k?t? ?ey de sava?. Kurmaylara ?zg? planlar g?zden ge?irilerek haz?rl?klar yap?l?yor ve bu, yar?n i?in de?il? diyen Frans?z bakan, bu ?lkenin n?kleer program? nedeniyle, Frans?z h?k?metinin baz? b?y?k Frans?z ?irketlerinden ?ran?a yat?r?m uygulamalar?n? istedi?ini de belirtti.
Bernard Kouchner, ?Baz? b?y?k ?irketlerimizden ?ranl?lar?n ihalelerine kat?lmamalar?n? istedik. Bunun anla??ld???n? san?yorum ve bunu yapan tek biz de?iliz. Total, Gaz de France ve di?erleri pek tabii? diye konu?tu.
Tahran??n atom silah?na sahip olmas?n?n, ?t?m d?nya i?in ger?ek anlamda bir tehlike? olaca??n? savunan Kouchner, ?Bu bomban?n (?ran??n atom bombas?) yap?lmas?n? kabul edemeyiz, denilerek haz?rl?k yap?l?yor, uranyum zenginle?tirmeyi durdurun ve size ne kadar ciddi oldu?umuzu g?steririz deniyor? ifadelerini kulland?.
?AB, ayr? yapt?r?mlar uygulamal??
A??klamas?nda, BM d???nda AB?nin de ?ran?a uluslararas? yapt?r?ma haz?rlanmas?n? isteyen Kouchner, ?Bunu (yapt?r?m) Alman dostlar?m?z ?nerdi? ?eklinde konu?tu.
Bas?na daha ?nce yans?yan bilgiler, Fransa?n?n Tahran?a yapt?r?m i?in AB nezdinde giri?imde bulunaca??n?n i?aretlerini veriyordu.
Bu giri?im, ?zellikle de Sarkozy?nin 11 A?ustos?ta Kennebunkport?ta ABD Ba?kan? George W. Bush ile yapt??? g?r??meden sonra alevlenmi?ti.
?ran?a yapt?r?m dosyas? Kouchner?in bug?n ula?t??? Moskova ziyaretinin de merkezinde olacak. Kouchner, hafta sonu da Washington?a gidecek. AB, ?ran?a silah ambargosunun yan? s?ra baz? ?ranl? yetkililere vize yasa?? uyguluyor. Ancak Fransa, daha ileri gitmek istedi?i s?yleniyor.
Amerikanc?l?k a??r bas?yor
Fransa?da Sarkozy?nin iktidara gelmesinden bu yana, ABD?ye kar?? daha ??l?ml?? bir politika izleyen Fransa Jacques Chirac d?nemi politikalar?ndan kopu? ya?an?yor. Giderek Amerikanc? bir ?izgiye kayan Paris, bug?ne de?in hep uzak kald??? Irak?ta da etkili olmak istiyor. Bunun yan? s?ra ?ran ve bu ?lkenin n?kleer faaliyetlerine ili?kin bask?s?n? da art?r?yor. Paris, ?ran?a kar?? daha sert tedbirler al?nmas?n?n zaman?n?n geldi?ini d???n?yor. Fransa, ?ran?a kar?? politikalar?n?n sertle?tirilmesinin ilk sinyalini 27 A?ustos?ta vermi?ti. Devlet Ba?kan? Sarkozy, diplomasi ba?ar?s?z olursa ??ran bombas? ya da ?ran??n bombalanmas?? demi?ti. (DI? HABERLER)

Kouchner?in tehdidi ?srail?i memnun etti
Fransa D??i?leri Bakan? Bernard Kouc-hner?in, ?ran?a y?nelik sert mesaj?, ABD?nin yan? s?ra ?srail?i de memnun etti. ?srail, ?ran?a y?nelik AB?nin yapt?r?ma haz?rlanmas? y?n?ndeki a??klamay? da ?pozitif? olarak de?erlendirdi.
AFP?ye konu?an ?srail D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Mark Regev, ?D?nyan?n eli kolu ba?l? kalmayaca??n? g?steren sert a??klamalar?, Tahran?a a??k bir mesaj iletilmesi bak?m?ndan olumludur? dedi.
??ran, program? konusunda uluslararas? toplumun ciddi, birlik i?inde ve kararl? oldu?unu anlayana kadar n?kleer silahlanmas?n? durdurmayacak? diyen s?zc?, konunun ge?en hafta Kouchner?in ?srailli yetkililerle yapt??? g?r??mede konu?uldu?unu da vurgulad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net