Maliki?ye en a??r darbe yolda

Irak?ta h?k?metin belkemi?ini olu?turan Birle?ik Irak ?ttifak??ndaki (UIA), da??lma s?reci devam ediyor.
UIA, ?ii lider Mukteda Sadr?a ba?l? Sadr Hareketi?nin ittifaktan ...


Irak?ta h?k?metin belkemi?ini olu?turan Birle?ik Irak ?ttifak??ndaki (UIA), da??lma s?reci devam ediyor.
UIA, ?ii lider Mukteda Sadr?a ba?l? Sadr Hareketi?nin ittifaktan ?ekilmesinin yaratt??? darbeyi atlatamadan, ittifak?n bir di?er ?nemli unsuru ve Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?nin Dava Partisi?nin de Maliki?den ba??ms?z olarak bloktan ayr?labilece?i ileri s?r?ld?.
Arap?a yay?nlanan Es ?ark El Asvat gazetesinin haberine g?re, Sadr??n karar?ndan sadece bir g?n sonra Dava Partisi S?zc?s? Abdulkerim El Anzi, ?UIA i?erisindeki ayr?l?klar?n a??lamamas? durumunda Dava Partisi?nin de ittifaktan ?ekilebilece?ini? s?yledi.
?ttifak i?erisindeki ??atlak? nedeniyle Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?yi su?layan S?zc? El Anzi, ?E?er giri?imlerimiz ba?ar?l? olmazsa; Sadr Hareketi, Fadila Partisi ve di?erleriyle yeni bir ittifak kurma niyetindeyiz? ifadelerini kulland?.
Maliki?nin partisi Dava?n?n i?erisindeki ayr?l?klar?n, Irak Ba?bakan??n?n ge?en aylarda Irak ?slam Y?ksek Konseyi ve K?rt partileri ile yapt??? ittifak?n ard?ndan alevlendi?i ifade ediliyor. Zira Al Anzi de, Maliki?nin bu ittifak? kurmakla ?stratejik bir hata? yapt???n? s?yledi.
Saddam rejimi d?neminin en ?nemli muhalif ?rg?tlenmelerinden biri olan Dava Partisi liderlerinden ?brahim Caferi, Maliki?den ?nce ba?kanl??? elinde bulunduruyordu. ?rg?t?n ?nemli isimleri, Saddam??n devrilmesinin ard?ndan ?ran?dan Irak?a d?nm??t?.
UIA: Sadr karar?n? g?zden ge?irsin
Di?er yandan Irak parlamentosundaki en b?y?k ?ii ittifak? olan IUA, Sadr Hareketi?nden, ?h?k?metten deste?ini ?ekme karar? ?zerinde bir kez daha d???nmesini? istedi.
UIA yapt??? a??klamada, ?Sadr hareketinin karar?n?n hayretle kar??land???? belirtilerek, ?Sadr blokundaki karde?lerimizden bu kararlar?n? yeniden g?zden ge?irmelerini bekliyoruz? denildi.
A??klamada, ?lkedeki zor ?artlar?n ?stesinden gelinebilmesi i?in t?m Irakl? siyasi partiler aras?nda birlik ve ba?l?l???n gereklili?i ?zerinde duruldu. ?ttifak, Sadr Hareketi?yle karar?n? de?i?tirmesi amac?yla yap?lacak g?r??meler i?in bir komisyon kurulaca??n? da belirtti.
Sadr Hareketi Siyaset Komisyonu S?zc?s? Liva Smesim, Necef kentinde cumartesi g?n? d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ?Birle?ik Irak ?ttifak??ndan isteklerimize olumlu yan?t alamad?k. Bu nedenle Sadr Hareketi, ?ii ittifak?ndan ?ekildi?ini a??klamaktad?r? demi?ti.
Kendisi de ?ii olan Nuri El Maliki ba?kanl???ndaki h?k?mete egemen olan UIA, Sadr Hareketi, ba?bakan?n Dava Partisi ve Irak ?slam Y?ksek Konseyi?nden (SIIC) olu?an 3 ?ii siyasal formasyondan olu?uyordu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net