??srail, Suriye?ye karadan da girdi?

?srail?in, Suriye hava sahas?n? ihlaline ili?kin iddialar?n ard? arkas? kesilmiyor. Konu hakk?nda ?srailli komutanlara ?konu?ma yasa??? getirilirken, bas?nda yer alan bir?ok iddian?n ard?ndan ?imdi de ihlal s?ras?nda,...


?srail?in, Suriye hava sahas?n? ihlaline ili?kin iddialar?n ard? arkas? kesilmiyor. Konu hakk?nda ?srailli komutanlara ?konu?ma yasa??? getirilirken, bas?nda yer alan bir?ok iddian?n ard?ndan ?imdi de ihlal s?ras?nda, ?srail ?zel birliklerinin Suriye topraklar?nda olduklar? iddia edildi.
?The Sunday Times? gazetesinin ?srailli kaynaklara dayand?rd??? haberinde, ??srailli ?zel hava indirme komandolar?n?n, ?srail u?aklar?n?n yana?t??? b?lgede olduklar?? iddia edildi. Askerlerin, u?aklar?n hava sahas?n? ihlal etmesinden bir g?n ?nce b?lgeye vard?klar?n? ileri s?ren Times, komandolar?n bir yeralt? s???na??nda sakland?klar?n?, ?srail u?aklar?n?n bombalayaca?? b?lgeyi ?lazerler? ile i?aretlediklerini ve ?operasyon?un tamamlanmas?n?n ard?ndan bu s???na?? da yakt?klar?n? ?ne s?rd?.
?srailli kaynaklar?n, son ?srail tacizini ge?en baharda planlad?klar?n? da yazan Times, ?Haz?rl?klar, MOSSAD ?efi Meir Dagan, ?srail Ba?bakan??na Suriye?nin Kuzey Kore?den n?kleer malzeme sat?n ald???na ili?kin kan?tlar? s?rd??? d?nemde ba?lad?? ifadelerini kulland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net