Ba?lad??? gibi bitti

Metrob?s?ler ?stanbul trafi?inde hizmete girdi. K???k?ekmece-Topkap? aras?nda ta??mac?l?k yapacak olan ?metrob?s?lere ilk g?n yolcular b?y?k ilgi g?sterirken zaman zaman trafikte s?k??malar ya?and?.


Metrob?s?ler ?stanbul trafi?inde hizmete girdi. K???k?ekmece-Topkap? aras?nda ta??mac?l?k yapacak olan ?metrob?s?lere ilk g?n yolcular b?y?k ilgi g?sterirken zaman zaman trafikte s?k??malar ya?and?.
?ETT ?stanbul B?lgesi ??letme ?ube M?d?r? Akif K?l??, ilk g?n 25 ?ift katl? otob?s, 8 adet ?CapaCity? model ekstra uzun k?r?kl? toplu ta??ma arac? ve 2 metrob?s olmak ?zere toplam 35 ara?la hizmete ba?lad?klar?n? kaydetti.
Topkap?-K???k?ekmece aras?nda saat 06.00?dan itibaren hizmete giren ara?lara ilk g?n olmas?na ra?men yolcular?n yo?un ilgi g?sterdikleri g?r?ld?. Bu hatta ?al??an ara?lar?n, duraklar?n orta b?l?mde bulunmas? nedeniyle ters y?nde seyrettikleri dikkat ?ekti. Metrob?sler, ?nceki sabah Topkap? ve K???k?ekmece d?n??lerinde E-5 trafi?inde s?k??maya neden oldu. Bu arada, eksikliklerin tamamlanmas? i?in ?al??malar?n devam etti?i sistemde, d?n?? alanlar? bitirilemedi?inden ekstra uzun k?r?kl? toplu ta??ma ara?lar?, Topkap? ve K???k?ekmece?de kendilerine ait yoldan ??k?p ara? trafi?ine girerek d?n?? yapt?. Bu da trafikte ?ekstra? s?k???kl??a ve t?kanmalara neden oldu.
Edirnekap?-Sultan?iftli?i Hafif Metrosu da sefere ba?lad?. Bir hafta boyunca ?cretsiz sefer yap?lacak hatta, 24 Eyl?l?den itibaren y?lba??na kadar da y?zde 50 indirimli yolcu ta??nacak.
?te yandan ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, d?n?? rampalar? tamamlanmad??? i?in metrob?s ara?lar?n?n d?n??lerde trafikte sorun yaratt???n?, bu nedenle pik saatlerde 2 metrob?s arac?n?n seferlerini durdurduklar?n? bildirdi.
Topba?, ?unlar? s?yledi: ?Metrob?s ara?lar?n?n d?n??lerinde trafikte baz? s?k?nt?lar olu?tu?unu tespit edince, d?n?? rampalar? yap?l?ncaya kadar pik saatler olan 06.00-10.00 ile 16.00-20.00 aras?nda bu 2 arac?n seferlerini durdurduk. Metrob?s?n d?n?? rampalar? birka? hafta i?inde tamamlanacak, Avc?lar hatt? da 29 Ekim?de hizmete girecek. Hatt?n t?m?, ?n?m?zdeki haziran ay?nda tam kapasite ile hizmet verecek.?
Topba?, y?lba??ndan itibaren de yan yollardaki otob?s ve minib?slerin devre d??? kalaca??n? bildirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net