18 Eylül 2007 00:00

Korkular?m?z? yenmeliyiz

Hayat?m?z boyunca pek ?o?umuz farkl? farkl? korkular ya?ad?k ve ya?amaya devam ediyoruz. ?ocuklu?umuzdan bug?ne hep bir ?eylerle korkutularak bast?r?ld?k. Ailemiz, b?y?klerimiz, kom?ular?m?z, ??retmenlerimiz, amirlerimiz, ...

Paylaş

Hayat?m?z boyunca pek ?o?umuz farkl? farkl? korkular ya?ad?k ve ya?amaya devam ediyoruz. ?ocuklu?umuzdan bug?ne hep bir ?eylerle korkutularak bast?r?ld?k.
Ailemiz, b?y?klerimiz, kom?ular?m?z, ??retmenlerimiz, amirlerimiz, m?d?rlerimiz, devlet g?revlilerimiz ve devlet b?y?klerimiz taraf?ndan s?rekli korkutulduk. Y?llar ge?ti, korkular hep devam etti; sadece bi?imi, i?eri?i de?i?ti? ?eriat, laiklik; cumhuriyet elden gidecek, ?lke b?l?necek vs...
22 Temmuz 2007 se?im sonu?lar?na bakt???mda i?imdeki garip huzursuzluk su y?z?ne ??kt?. Belki de se?im sonu?lar?n?n bekledi?imden farkl? olmas?n?n verdi?i umutsuzluktur.
Biraz kafa dinlemek, enerji depolamak i?in gitti?im Didim?de, yazl?k site i?inde ilk kez cami g?rd?m. ?a??rmad?m desem yalan olur. Bir de ha?emal? denize girenlerin ?oklu?u dikkatimi ?ekti. ?nceden bu kadar ?ok g?z?me tak?lm?yordu ya da dikkat etmiyordum, ger?i ben herkesin ya?am tarz? ve hakk?na sayg? duyuyorum.
Yine de i?imde bir ?ey beni rahats?z ediyor. Kafama de?i?ik d???nceler tak?l?yor. Belki de bir s?re sonra denize bu kadar rahat giremeyece?im diye d???nd?m. Ak?amlar? kafeteryaya ?ay i?meye, oturmaya gidiyorduk. Bizlere s?ylenene g?re burada oturan ve okey oynayan, sohbet edenler sosyal demokrat yap?dakilermi?. T?rbanl?lar buraya gelmiyor, hepsi deniz kenarlar?nda banklarda oturuyor veya dola??yorlar. Belki kendilerini oraya ait hissetmiyorlar veya b?t?nle?emiyorlar. Tam b?yle d???n?rken bir anons duyuldu: ?30A?ustos Bayram??nda konu?ma yapmak, ?iir okumak isteyenler isimlerini y?netime bildirsin.? Hoppala... Bir tarafta t?rbanl?, ha?emal?lar bir tarafta laikler, sosyal demokratlar. Bir konu?ma da ben yapsam diye i?imden ge?ti, benim s?yleyeceklerim kimseyi memnun etmez diyerek vazge?tim. Anla??lan ben arada kalm???m. Bir tarafta cami bir tarafta laikler, iyi g?zel de ni?in birlikte olunmuyor? ??te esas mesele burada. Halk i?inde ayr??ma, d??lanm??l?k veya kendinden olmayan? benimsememe sorunu ortaya ??k?yor. Bunu d???nmek bile istemiyorum. Asl?nda halk?n birbiriyle sorunu yok, rahat b?rak?lsa y?llard?r nas?l karde??e beraber ya?am??larsa yine ya?arlar. Bu halk nice ac?lar, felaketler ya?am??, nice kriz ve badireler atlatm??, nice g?zellikleri, ba?ar?lar? payla?m?? ve nice sava?lar vermi? birlikte. Vatan i?in omuz omuza verip vuru?mu? cephede. Yine de can?n? verir hi? d???nmeden! Fakat ?lkemizin huzurunu bozarak s?rekli ate?e ?omak sokanlar var. Bu karde?likten, birliktelikten rahats?zl?k duyanlar, tehlikeli oyunlara ba?vurarak halk?m?z?n kafas?n? kar??t?r?yorlar. Nereden, kimden ve nas?l gelirse gelsin bunlara dur demek, bu oyunlar? a???a ??karmak, kenetlenip birlikte ya?amak gerek. Bu biz emek?ilerin, ezilenlerin ve halk?n en ?nemli g?revidir. Yaz?ma ba?larken s?yledim; birileri bizi korkutup bask? uyguluyor, eziyor, s?m?r?yor. T?rk, K?rt, Alevi, S?nni, laik, anti-laik diye b?lerek kolayca y?netiyor. Halk?m?z, nedenini sorgulamadan maalesef hemen gaza geliyor. ??te o birileri, bunu f?rsat bilerek d???nce ve planlar?n? kolayca uyguluyor. G?zel ?lkemi par?a par?a edip babalar?n?n mal?ym?? gibi sat?yorlar. Do?al g?zelliklerimizi ve kaynaklar?m?z? o birilerinden olanlara pe?ke? ?ekiyorlar. Kar?? ??karsan ?Anan? da al git? hatta ?Ba?ka ?lkeye git? diyorlar.
Emek?ileri, halk? yoksullu?a, sefalete s?r?kleyen o birileri, 3 milyar ayl?k masraf? ve 5 bin dolar sigortas? olan S.Y?nin k?pe?inin yan?nda; 400 milyon asgari ?cretle, sigortas?z, i? g?vencesiz ?al??an ve i? kazas?na kurban giden i??ilerimizi g?rmezden geliyorlar. ?? kuru?a t?ka basa kamyon kasalar?nda, arabalarda f?nd?k toplamaya giderken yollarda can veren gen? k?zlar?m?z?n, hamile kad?nlar?m?z?n hesab?n? kim verecek? Okul yerine tarlalarda ?al??an ?ocuklar?n geleceklerine neden ??z?m bulmuyorlar? Ki?i ba??na d??en milli geliri 5 bin dolara y?kselttiklerini b?b?rlene b?b?rlene anlatarak, ?lkenin y?zde 8 b?y?d???nden dem vuruyorlar. Emek?ilerin, k?yl?n?n, i??inin, halk?n g?n ge?tik?e k???ld???n? g?rmezden geliyorlar.
O halde b?y?yenler ve b?y?melerini sa?layanlar kim? Kimler taraf?ndan beslenip destekleniyorlar? ??te sorun ve ??z?m burada? Yine d?n?p dola??p emperyalizme ve i?birlik?ilerine geliyoruz. K?reselle?meyle birlikte emperyalizmin d?nyay? nas?l etkisi alt?na alarak ele ge?irdi?ini hemen hemen hepimiz biliyoruz. Yerli ve yabanc? bu g??ler (IMF, DB, AB, BM, NATO, WTO, MAI, MIGA, T?S?AD, M?S?AD, T?SK vs. gibi kurulu?lar, ABD ba?ta olmak ?zere geli?mi? olan G8 ?lkeleri vs.) saymakla da bitmez.
Bu g??lere kar?? biz emek?ilere, i??ilere, ?al??an, ?al??mayan halka, k?yl?ye d??en ?nemli g?rev, ayr??mak de?il birle?mektir. Ya?am tarz?m?z, k?lt?r?m?z, giyini?imiz ve hayata bak???m?z farkl? ama ba??m?z a??k ya da kapal?, T?rk ya da K?rt, ?erkez, Alevi ya da S?nni olsak ne fark eder? Hepimiz ayn? ?lkede ya?ay?p ayn? havay? soluyoruz, ayn? ?eyleri yiyip i?iyor, birlikte ?z?l?yor, sonra da ?l?p gidiyoruz.
O halde neden daha iyi ?artlarda beraber ya?aman?n ko?ullar?n? yaratm?yoruz? T?m d?nya halklar?yla birlikte sava?s?z, s?m?r?s?z, a?l?k ve yoksulluktan uzak, gelecek kayg?s? ta??madan, ac? ?ekmeden, bar?? ve karde?lik i?inde ya?amak istiyoruz. Art?k o birileri bizi y?netmesin, gelece?imizi belirlemesin. Bizler, hep birlikte g??lerimizi birle?tirerek kendi gelece?imizi kendimiz belirleyelim. Kendi ya?am hakk?m?za sahip ??kal?m. Birlikte el ele verip korkular?m?z?n ?stesinden gelerek toplumsal muhalefeti ve m?cadeleyi ?relim. Durmak yok! Bug?nden yar?na birlik, beraberlik, karde?lik ve bar?? i?in gelin el ele verelim! Sen yoksan bir eksi?iz!
Ha?ime Akbak?n-Buca Evka-1 Kad?n K?lt?r ve Dayan??ma Evi Derne?i
Ba?kan? (?ZM?R)
ÖNCEKİ HABER

Huzur ortam? sa?lanmal?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa