Fotoğraf: Evrensel

E?itime tarlada ?merhaba? dediler

Milyonlarca ??renci bug?n ilk ders ziliyle birlikte yeni e?itim ve ??retim d?nemine ba?larken, ?anl?urfa ve ?ukurova?da ise on binlerce ??renci pamuk hasad? nedeniyle e?itime tarlada ?merhaba? dedi.


Milyonlarca ??renci bug?n ilk ders ziliyle birlikte yeni e?itim ve ??retim d?nemine ba?larken, ?anl?urfa ve ?ukurova?da ise on binlerce ??renci pamuk hasad? nedeniyle e?itime tarlada ?merhaba? dedi. Maddi imkans?zl?ktan dolay? pamuk tarlalar?nda ?al??an ?ocuklar, ?Yetkililer bu soruna ??z?m bulmal?. Bizler tarlalarda de?il, okul s?ralar?nda olmak istiyoruz? diye sitem etti.
?anl?urfa?da on binlerce ??renci ge?mi? y?llarda oldu?u gibi bu y?l da okulun ilk zil sesini duyamad?. Yakla??k 2 ay pamuk tarlalar?nda aileleriyle birlikte ?al??acak olan ??renciler, bir?ok ders konusunu arkada?lar? ile birlikte g?remeyecekleri i?in istenilen ba?ar?ya ula?amayacak.
?anl?urfa merkeze 10 km uzakl?kta, Viran?ehir yolu ?zerinde bulunan pamuk tarlas?na gitti?imizde ?ok say?da ??rencinin okul heyecan? yerine pamuk toplama i?i ile me?gul oldu?unu g?rd?k. Y?zlerinde burukluk olan ??renciler, maddi imkans?zl?ktan dolay? okula ge? gittiklerini belirtti. ?anl?urfa merkezden pamuk tarlas?na giden ilk??retim 4. s?n?f ??rencisi Han?m Erik (11), maddi durumlar? iyi olmad??? i?in ailesiyle birlikte pamuk toplad???n? s?yledi. ?Bug?n okulda olmam gerekiyor. Ancak ben pamuk topluyorum? diyen Erik, kendi arkada?lar? ile okulun ilk g?n?nde beraber olmak istedi?ini ancak imkanlar?n?n olmad???n? s?yledi.
?Okula gidemedi?imiz i?in ?zg?n?z?
Ceylanp?nar il?esinden ?anl?urfa?ya pamuk toplamaya gelen ilk??retim okulu 4. s?n?f ??rencisi 13 ya??ndaki Yakup Turan ise, arkada?lar? ile birlikte okula ba?layamad??? i?in ?ok ?zg?n oldu?unu s?yledi. Maddi durumlar? k?t? oldu?u i?in ailece pamuk toplamaya geldiklerini s?yleyen Turan, yakla??k 2 ay sonra okula gidebilece?ini belirtti. Bir?ok dersten geri kalaca??n? ifade eden Turan, ?Okula ge? gitmem derslerimdeki ba?ar?y? da etkiliyor. Bir?ok dersten geri kalaca??m. O y?zden ?ok mutsuzum? diye konu?tu. Ba?ar?s?zl?k durumunun psikolojisini bozdu?unu belirten Turan, ??yle devam etti: ?Bu durumdan ?ok rahats?z oluyorum. Yetkililer, ailelerimize i? imkan? sa?lasa b?yle bir s?k?nt? ya?amay?z. Bize gerekli maddi destek sunulursa, biz de kendi ya??tlar?m?zla birlikte okulun ilk zilinin sesini duyabilece?iz. Arkada?lar?m?zla birlikte okula ba?layabilece?iz.?
Okul masraflar? i?in ?al???yor
Ceylanp?nar?a gelen ilk??retim 8. s?n?f ??rencisi 14 ya??ndaki Kas?m Ka??t adl? ??renci ise okul masraflar? i?in tarlalarda ?al??t???n? ifade etti. Ka??t, okul har?l???n? ??kartmak ve ailesine maddi anlamda destek olmak i?in okul yerine pamuk tarlas?nda oldu?unu belirterek, ?Yetkililer bu duruma bir ??z?m bulmal?. Biz de her ??renci gibi pamuk tarlas?nda de?il okul s?ralar?nda olmak istiyoruz? dedi.
Tarlada ?al??an ve isimlerini vermek istemeyen veliler de bu duruma sitem ederek, kendilerine i? imkan?n sa?lanmas?n? istedi. ?Biz de ?ocuklar?m?z?n zaman?nda okumas?n? ve ba?ar?l? olmas?n? istiyoruz? diyen veliler, ancak maddi durumlar? k?t? oldu?u i?in ?ocuklar?n kendileri ile pamuk tarlalar?nda ?al??t???n? belirtti.
?ukurova?da manzara ayn?
Ayn? tabloya ?ukurova?da da rastlamak m?mk?n. On binlerce ?ocuk ?anl?urfa?da oldu?u gibi yeni e?itim d?nemini tarlada kar??lad?. Adana?da da K?rtlerin yo?un olarak ya?ad??? mahallelerde tart?c?l?k, ?ekirdek, ayakkab? boyac?l???, marangoz ve f?r?n gibi i?lerde ?al??an onlarca ?ocuk, okula gidemedi. (?anl?urfa/Adana/D?HA)
M. Ali Erta? - Metin ?nan
www.evrensel.net