Ders ba?? yap?ld?

Yeni e?itim ??retim y?l? ba?lad?. ?lk zilin ?almas?yla beraber ??renciler, ko?arak s?n?flar?na giderken ??retmenler ve veliler i?in de zorlu bir ko?turma ba?lad?.


Yeni e?itim ??retim y?l? ba?lad?. ?lk zilin ?almas?yla beraber ??renciler, ko?arak s?n?flar?na giderken ??retmenler ve veliler i?in de zorlu bir ko?turma ba?lad?.
Ankara Tevfik ?leri ?lk??retim Okulu da ders ba??n?n heyecan?n? doyas?ya ya?ad?. ??renciler sabah erken saatlerden itibaren yollara d??t?ler. Veliler de ?ocuklar?n? okulun ilk g?n?nde yaln?z b?rakmad?lar. Ankara?da sabah erken saatlerde ya?anan ?s? d???kl??? ?ocuklar? da vurdu. Titreyerek velilerine sar?lan ??renciler, ?ok ???d?klerini s?ylediler. Serin havaya ra?men ???l?klar ve g?l??meler aras?nda okul bah?esini dolduran ??rencilerin bu ilk g?n?n? baz? veliler, kamera ve foto?raf makineleri ile ?l?ms?zle?tirmek istediler.
Ge?en y?l ilk kez yap?lan uygulama ile bu y?l da okula bir hafta ?nce ba?layan birinci s?n?f ??rencilerinin, okula uyum sa?lamakta zorlanmad?klar? g?r?ld?. Yeni bir ortamda yeni tan??t?klar? arkada?lar? ile oyunlar oynayan mini mini birlerden baz?lar?, yine de anne ve babalar?n? b?rakmamakta ?srar etti, g?zya?lar?na bo?uldu. ?st s?n?ftaki ??renciler ise yaz tatilinin ard?ndan arkada?lar?yla yeniden bulu?man?n sevincini ya?ad?lar.
?ocuklar?n bu heyecan?na, veliler ve ??retmenleri de kat?ld?lar. Okul masraflar? y?z?nden kayg?l? g?nler ge?iren velilerin, ?ocuklar?n?n heyecan? kar??s?nda y?zleri g?ld?. ??retmenler de t?m zorluklara ra?men yeni bir e?itim-??retim y?l?n?n heyecan?n? ya?ad?lar.
Servis kuyruklar? olu?turdular
?stiklal Mar?? t?reni i?in bu y?lki ilk s?ralar?n? olu?turan ??renciler, ?stiklal Mar?? ve And?m?z??n okunmas?n?n ard?ndan yeni s?n?flar?ndaki ilk dersin heyecan?n? ya?amaya ba?lad?lar. T?renin ard?ndan konu?ma yapan okul y?neticileri, k?l?k k?yafet ve disiplin kurallar? konusunda uyar?larda bulundular.
?lk zilin ?almas?yla beraber ??renciler ko?arak s?n?flar?na y?neldiler.
Okul, Ankara?n?n merkezindeki Kurtulu? Mahallesi?nde olunca, An?tkabir?de yap?lan t?rene de baz? ??renciler g?nderildi. T?renin ard?ndan d?rd?nc? ve be?inci s?n?f ??rencileri, An?tkabir?deki t?rene kat?ld?lar. ?lk g?n?n heyecan?n?n, yeni arkada?l?klar?n co?kusunun ya?and??? okul bah?esinde, bir ba?ka tela? da servis konusunda ya?and?. ?ocuklar?n? s?n?flar?na g?nderen veliler, daha sonra servis ?irketlerinin kurdu?u standlar ?n?nde uzun kuyruklar olu?turarak ??rencileri servise kay?t ettirdiler. (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net