yaz?n beni yo?a gayr?

 • ?Muhtar diyip ge?me ye?enim? dedi Muhtar, ??inci, biz s?rekli ?ihtiyar heyeti?ylen an?ld???m?z i?in, halk?n g?z?nde gen?ten bir imaj?m?z var?d?r. Oysa, bak ?ekil A!? Muhtar g??s?ne vurup kendini g?sterdi.


  ?Muhtar diyip ge?me ye?enim? dedi Muhtar, ??inci, biz s?rekli ?ihtiyar heyeti?ylen an?ld???m?z i?in, halk?n g?z?nde gen?ten bir imaj?m?z var?d?r. Oysa, bak ?ekil A!? Muhtar g??s?ne vurup kendini g?sterdi. ?K?llar?m?z kaday?fa d?nd?. 70?ime merdiven dayam?? adam?m ben! Bu ne demek peki? Bu tecr?be demek, bilgi demek, kalifikasyon demek... Art? se?ilmi? ki?idir muhtar! Bu halk ba??na kimi se?ece?ini eyi bilir!? diye s?rd?rd? konu?mas?n?. ?Eyi?yi vurgulayarak s?yledikten sonra ?k?ssah k?sah hih!?e benzer garip bir ses ??kararak g?ld?. Sanki bo?uluyor gibiydi. Sesini y?kselterek ?Muhtaaaar!? diye ba??rarak ba?lad? yeni c?mlesine. Muhtar?n kar??s?nda karn? a?r?yormu? s?k?nt?l? s?k?nt?l? oturan Celal ?Emme ?vd? gendini bezemek!? diye ge?irdi i?inden. ?Muhtaaaar! Cebinde m?h?rleriyle kahvede pi?pirik oynayan, tebaa?na ikametgah haz?rlayan bir y?netci de?eldir yann?zca!? Celal, ?Neye ?a?artt?rd? ki beni? Ne istiyor yene?? diye d???nd?. ?Muhtar, Osmanl?ca bir hukuk terimidir! Meali ?udur: ?stedi?i gibi hareket edebilen, hareketlerinde ?zg?r olabilen! Bir de Reha Muhtar vard?r. Habercili?in duayenlerindendir kendisi. ?nl? ank?rmenimiz... Eski ?nl? ank?rmenimiz. ?incilerden bir ulusal gastede k??e yazarl??? yap?yor. Bir ara, Atina?dan bildirirdi. TRT?deyken... Neyse... Onun konumuzla ilgisi yok. Bir isim benzerli?i sadece... Yoksa Muhtarlar Fedarasyonu ?yesi de?ildir kendisi!? Yapt??? espriye ayn? ?ekilde g?ld? yine. ?Hadi de diyece?ini de ?ekip gidelim! ??imiz g?c?m?z var!? diye ge?irdi i?inden Celal. Muhtar devam etti s?zlerine: ?Ayr?ca Cem Karaca?n?n Alamanya?da 1970 senesinde Ferdy Klein orkestras? e?li?inde kaydetti?i d?rt 45?likten birisidir Muhtar! Yan?lm?yorsam Vol 3 adl? alb?m?n?n 9. ?ark?s?yd?. Bir kukle s?yleyeyim istersen...? dedi ve ?ark?y? s?ylemeye ba?lad?:
  ?Ne zor imi? be hey muhtar ah unutmak
  Dost elinden yaralan?p ah vurulmak
  Bundan sonra haram bize ya?amak
  Yaz?n beni yo?a gayri...?
  Efendim, muhtar laf? b?yle doland?rd?, uzatt?k?a uzatt?... Celal, muhtar?n meram?n? anlayamad? bir t?rl?. Kafas? att? bir anda ve sordu: Nedir meram?n muhtar, a??k konu?!? Muhtar kem k?m ederek meram?n? anlatt? Celal?e. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an Sarayk?y?de bir termal otelde kal?yormu?. Denizli ve Sarayk?y civar k?yleri muhtarlar? Tayyip?le g?r??mek i?in izin koparm??lar. Her muhtar kendi k?y?nde yeti?en ?r?nlerden bir hediye paketi haz?rlay?p Tayyip?e arma?an edecekmi?. Celal?in de ?z?mleri malum... Civar?n en iyisi...
  Celal g?l?msedi. ?Muhtaaaar!? dedi. ?Buyur? dedi muhtar. ?Taban fiyatlar? yerlerde s?r?n?yor. Gelsin, taban fiyat?ndan parakende verelim ona. Bedava gibi i?te...? Muhtar ?Vermiyor musun ?z?mlerinden Celal?? diye sordu. Celal ?Yaz?n beni yo?a gayr? muhtar!? dedi ?Yaz?n beni yo?a gayr?...?
  Mehmet ?ner
  www.evrensel.net