Meydan okuyan bir dans festivali

?stanbul?da 20 Eyl?l-20 Ekim tarihleri aras?nda ?iDANS? ad? alt?nda uluslararas? bir ?a?da? dans festivali d?zenleniyor. D?nyada ?a?da? dans ve performans alan?n?n ?nde gelen sanat??lar?,...


?stanbul?da 20 Eyl?l-20 Ekim tarihleri aras?nda ?iDANS? ad? alt?nda uluslararas? bir ?a?da? dans festivali d?zenleniyor. D?nyada ?a?da? dans ve performans alan?n?n ?nde gelen sanat??lar?, festivale T?rkiye, Fransa, Bel?ika, Pakistan, ABD, Portekiz, ?srail, Hollanda, Filistin, Almanya, Norve?, L?bnan, H?rvatistan, Macaristan ve Tayland?dan solo ?al??malar?yla kat?l?yor. 15 ?lkeden 17 koreograf ve 26 g?sterinin yer ald??? festivalin ?zelli?i, ?o?u eserin 1990?lar sonras? ortaya ??kan yenilik?i ve ?meydan okuyan? dinami?i yans?tmas?.
iDANS?ta J?rome Bel, Xavier Le Roy, Vera Mantero ve Rui Horta gibi ??a?da? dans?a y?n veren koreograflar?n yan? s?ra Julia Cima, Pichet Klunchun, Julie Nioche, Adva Zakai, Eszter Salamon, Mia Habib, Tarek Halaby, Ibrahim Quraishi, Taldans, Ivana M?ller, Ziya Azazi, Tadashi Endo gibi d?nyan?n ?nde gelen festivallerinde yer alan sanat??lar?n ?al??malar? da sergileniyor. Bu koreograflar kendi disiplinlerini sorguluyor, al???lm???n d???na ??k?yor, seyirciyi k??k?rt?yorlar. iDANS, bu y?l ?solo? ?al??malara odaklan?yor.
aKab??n?n ilk g?sterisi
T?rkiye?de ?a?da? dans?n kurucular?ndan Ayd?n Teker?in, iki y?ld?r ?nemli Avrupa festivallerinde yer alan aKab? adl? ?al??mas?, T?rkiye?de ilk defa iDANS?ta seyircisiyle bulu?uyor. 23 ve 24 Eyl?l tarihlerinde L?tfi K?rdar Kongre ve Sergi Saray??nda festivalin ?zel g?sterimi olarak yer alan aKab?, festivalin solo olmayan tek g?sterimi. Dans??lar?n giydikleri y?ksek platformlu ?e?itli formdaki ayakkab?lar, ?zerinde durulmas? imkans?z g?z?kse de iki bu?uk y?l s?ren provalardan sonra dans??lar, etkileyici bir performans sergiliyorlar.
Festival kapsam?nda dans g?sterilerinin yan?nda ayr?ca ?? konser yer al?yor: Filistinli ud virt??zleri Trio Joubran, L?bnan??n en ?nemli ?a?da? m?zik bestecilerinden Zad Moultaka ve yine L?bnan?dan deneysel do?a?lama m?zi?in tan?nm?? isimleri Christine Sehnaoui, Sharif Sehnaoui ve Mazen Kerbaj, ?a?da? m?zi?e yeni a??l?mlar getirmek iddias?yla izleyici kar??s?na ??kacak.
Ana mekan garajistanbul
Festivalin d?zenleyicisi Bimeras K?lt?r Vakf?, g?sterilere giri? ?cretini de d???k tutmaya gayret g?stermi?. Ramsay Burt, Adrian Heathfield gibi ?nl? dans yazarlar? ve akademisyenlerin kat?ld??? konferanslara ise giri? serbest.
G?steriler, festival ana mekan? garajistanbul ile Kenter Tiyatrosu?nda yap?lacak. ?zel g?sterimlerde L?tfi K?rdar Kongre ve Sergi Saray? kullan?l?rken, konferanslara Bo?azi?i ?niversitesi, G?ney Kamp?s?, Demir Demirgil Salonu; konserlere de Bo?azi?i ?niversitesi, Garanti K?lt?r Merkezi ev sahipli?i yapacak. (K?LT?R SERV?S?)Bilgi i?in: www.idans.org
www.evrensel.net