?.Melih G?k?ek?in adamlar?ndan yan?t

2 Eyl?l 2007 tarihli Evrensel gazetesinin pazar eki Hayat?ta; ?S?zde, G?zde, ?zde Dinci? ba?l?kl? bir yaz?m ??km??t?. 4 g?n sonra bir faks geldi Ankara?dan. AKP?lilerin Belediye Ba?kan? ?. Melih G?k?ek, yaz?ma fena halde bozulmu? ki ...


2 Eyl?l 2007 tarihli Evrensel gazetesinin pazar eki Hayat?ta; ?S?zde, G?zde, ?zde Dinci? ba?l?kl? bir yaz?m ??km??t?. 4 g?n sonra bir faks geldi Ankara?dan. AKP?lilerin Belediye Ba?kan? ?. Melih G?k?ek, yaz?ma fena halde bozulmu? ki adamlar? hemen yan?t vermi?lerdi bana.
O ?ne?eli? yan?ta cevap vermeden ?nce, ?.Melih G?k?ek?e bir m?jde vermek istiyorum: 10 vakte kadar, AKP?lilerin ya da ba?ka bir partinin sayesinde Ba?bakan olacaks?n bu ?lkeye. Nas?l m? bu kan?ya vard?m? Y?llarca ?nce, Recep Tayyip Erdo?an ?stanbul Belediye Ba?kan??yken bir yaz? yazm??t?m; Ger?ek?te mi, Emek gazetesinde mi tam an?msam?yorum. Recep Bey ?ok gocunmu? olmal? ki ?stanbul Belediyesi?nden bir faks ya?muru ba?lam??t?. Sonra Ba?bakan oldu. ?imdi ?.Melih Bey?in memurlar?ndan faks geldi, eminim 10 vakte kadar Ba?bakan koltu?una oturacak. Ne demi? atalar?m?z, ?Ba?bakan olacak ki?i, ?ekti?i fakslardan belli olur?...
Neyse? Ankara Belediyesi Bas?n Yay?n Halkla ?li?kiler Daire Ba?kanl????n?n ?ekti?i faks ??yle: ?Say?n B?lent Habora, 02.09.2007 Tarihli G?nl?k Evrensel Hayat pazar ekinde yay?nlanan s?zde iddialar?n?z?, ?zde gazetecilik yakla??m?yla ifade etseydiniz belki g?zde gazeteci olurdunuz? Halk?m?z?n g?ndeminden ?ok uzak, defalarca pi?irilip servis yap?lan bu t?r ??lemelere girip i?inden kendinizin bile ??kamad??? g?l?n? durumlara d??meyin? Halk?m?z, kimin ?zde dinci, kimin s?zde gazeteci ve kimin g?zde belediye ba?kan? oldu?unu ?ok iyi bilmektedir? Bilgilerinize rica ederiz??
Oturdum, sayd?m, yaz?m 81 sat?rl?k. Bunun sadece 4 sat?r?, y?zde 5?inden bile daha az? ?. Melih G?k?ek?le ilgili. O 4 sat?r da ??yle: ??rne?in Ankara?y? susuz b?rakan bir ?g?zde dinci? var; hani ?. Melih G?k?ek. Bir Do?u kentini, o kentin DTP?li Belediye Ba?kan? susuz b?raksayd?, ?Rizottozede? Bakan hemen g?revden al?rd?. Ama ?.Melih G?k?ek?e dokunam?yorlar, ??nk? iktidar?n ?g?zde?si o?? Bu kadar?
?. Melih G?k?ek?in memurlar?, ?S?zde iddialar?n?z? diyor. ?ddia de?il ki ger?ek. ?Halk?m?z? ay?rt etmeden sevdik? diyen AKP?lilerin Ba?bakan?n?n d?zeninde baz? ki?iler, yani iktidara yak?n olanlar sevilir, ?tekiler d?v?l?r. Okudu?unu anlayamam?? arkada?lar, onun i?in biraz daha a?arak anlatay?m: Bu AKP d?zeninde, en yal?n ?rne?iyle ?Show TV?deki ?W? harfine, ?Fox TV?deki ?X? harfine asil ve necip B?y?k T?rk B?y?kleri ses ??karmaz. Ama Do?u T?rkiye?de bu harfler kullan?l?rsa su? olur? ??te bunu yazmak, ??zde gazetecilik?tir.
B?yle ifade etseymi?im, ?g?zde gazeteci? olurmu?um. Tanr? korusun, Tanr? yazd?ysa bozsun, AKP d?zeninde e?er ?g?zde gazeteci?ler aras?na girersem, en ?nce e?im, o?lum ve k?z?m bana s?rt ?evirirler. ?G?l?n? durumlara d??mek?ten s?z ediyor, ?. Melih G?k?ek?in adamlar?. Yaz?m? bir daha okudum, i?inden kendimin de ??kamay?p d??t???m g?l?n? durumlar?n neler oldu?una bakt?m. Ortada ??zde dinci?lerin inand???, ger?ekten inand??? ama ?s?zde ve g?zde dinci?lerin ?nemsemedi?i Allah??n kitab? Kuran?dan ald???m birka? ayetle, Hz. Muhammed?in iki hadisi var. Ayetler ve hadisler beni ?g?l?n?? duruma d???r?yorsa, vallaha o benim sorunum de?il. Allah ve Hz. Muhammed ?yle s?ylemi?, g?nah?m ne? ?S?zde ve g?zde dinci?ler ?nce buna yan?t versin.
4 sat?r yazm???m ?. Melih G?k?ek?le ilgili, bu bile fena halde ac?tm??. Ya, ?Allah dilerse bir anda susuzluk biter? demesini, ard?ndan Ruslar?n ya?mur bombard?man?na bel ba?layan ?. Melih G?k?ek?ten s?z etseydim? Ya i?ine kanalizasyon sular?yla ?evresel at?klar?n kar??t??? K?z?l?rmak suyunu Ankaral?lara kakalamak isteyen Ankara Belediyesi?nden s?z etseydim? Ya ?N?fus ne kadar az olursa, sorun o kadar rahat ??z?l?r. Bu 2-3 ay vatanda?lar di?er ?ehirlere gidip anne-babalar?n? ziyaret etse iyi olur. Su tasarrufu yap?l?r? diyerek asil, necip, m?mtaz, m?stesna fikirleriyle Ankaral?lar? e?lendirmesinden s?z etseydim? Ya okullar?n bir ay ge? a??lmas? iste?inden s?z etseydim? Ya da DS??den Ankara valisine kadar herkesin kar?? ??kmas?ndan s?z etseydim? Yahut da Ba?bakanl??a ?a?r?lmas?ndan s?z etseydim? Ya da el?iliklerin davran??lar?ndan, halk?n ?. Melih G?k?ek hakk?nda s?ylediklerinden s?z etseydim?.. Acaba bana gelen faks?n, ?ne?eli? faks?n uzunlu?u ne olurdu?
Yaln?z, bir konu ?zerinde ?zellikle durmak istiyorum yaz?m? bitirirken: ?u AKP?lileri bir t?rl? anlayam?yorum ben. Neden mi? AKP?lilerin ?g?zde?si ?.Melih G?k?ek, ya?murun ya?may???n?n su?unu Allah?a at?yor, AKP?lilerin H?srev Kutlu?su da ?Ankara?daki susuzlu?un sebebi, g?rev s?resi doldu?u halde ayr?lmayan Cumhurba?kan? Sezer?dir? diyor. Yahu anla??n aran?zda, su?lu olan ya Allah ya da Ahmet Necdet Sezer? Neyse, Ankara?n?n bilmem ka? rak?ml? tepesine, ?2 trilyonluk? ki?i oturdu, hani y?llarca ?nce ?6 Milyon Dolarl?k Adam? m? ne, bir dizi vard?, i?te onun gibi bir ?ey? Evet, AKP?lilerin G?l?? oturdu. Art?k Ankaral?lar, ?g?lsuyu? kokulu sular i?erler. Tabii K?z?l?rmak?tan gelen suyu d??ar?da tutuyorum. ?.Melih G?k?ek, kanalizasyonun kar??t??? K?z?l?rmak suyunu Ankaral?lara i?irirse, g?lsuyu de?il zemzem bile Ankara?y? kurtaramaz?
B?lent Habora
www.evrensel.net