Bel?ika?da b?l?nme tart??mas?

Bel?ika?da genel se?imin ?zerinden tam 100 g?n ge?mesine ra?men halen i?ler bir h?k?metin kurulamamas?, federal yap?l? ?lkede ?b?l?nme? tart??malar?na neden oldu. Avrupa Birli?i?nin (AB) kalbi olan Br?ksel?de 100 g?nd?r s?ren ...


Bel?ika?da genel se?imin ?zerinden tam 100 g?n ge?mesine ra?men halen i?ler bir h?k?metin kurulamamas?, federal yap?l? ?lkede ?b?l?nme? tart??malar?na neden oldu. Avrupa Birli?i?nin (AB) kalbi olan Br?ksel?de 100 g?nd?r s?ren g?r??meler, ?lkenin ?u ana kadar g?rd??? en uzun s?reli koalisyon pazarl??? niteli?inde.
Kuzeyinde Flamanca konu?an Flamanlar ile g?neyinde Frans?zca konu?an Valonlar ve 75 bin ki?ilik Alman Do?u Kantonu olarak ?? toplumdan olu?an ?lkenin muhtemel ba?bakan? a??r? sa?c? Flaman Yves Leterme?nin, Frans?zca konu?an Bel?ikal?lara kar?? tavr?, krizin daha da derinle?mesine neden oluyor.
Leterme?nin i?birli?ine gitti?i Flaman ?rk??s? Vlaams Belang Partisi lideri Filip Dewinter??n a??klamalar? ise baz? uzmanlarca ?ham? oldu?u ifade edilen ?b?l?nme? tart??malar?na tuz biber ekiyor. Vlaams Belang Partisi, ?lkede ge?en hafta d?zenlenen ?slam kar??t? g?steride etkin rol oynam??t?.
Frans?zca ve Flamanca konu?an toplumlar?n, gitgide daha b?l?nm?? bir ya?am s?rd?kleri ve uzun vadede bu e?ilimin ba?ka alanlara da yans?yabilece?i ifade ediliyor.
Sa?c? histeri
Ba?bakan olmas? olas?l??? y?ksek olan merkez sa? H?ristiyan Demokratlar?n lideri Yves Leterme, Frans?zca konu?an toplum hakk?ndaki a??klamalar?n? uzla?maz bir ?ekilde serle?tirirken, Leterme?in, merkezden b?lgelere ?daha fazla yetki aktar?m?na? y?nelik planlar? da Valonlar aras?nda b?l?nme endi?esini art?rd?.
Ula?t?rma, konut idaresi e?itim ve k?lt?r alanlar?n?n be? ayr? b?lge meclisi taraf?ndan kontrol edildi?i Bel?ika?da, Flamanlar ile Valonlar aras?nda ?nemli bir gelir farkl?l??? mevcut. Muhafazakar Flaman oylar? elinde toplayan Leterme, b?l?nme siyasetiyle ulusal devletin ?zerindeki vergi, sosyal g?venlik, adalet, g?? ve milliyet gibi sorumluluklar? azaltmay? hedeflerken, fakir Valon b?lgesinin liberal ve merkez oylar?n? alan Joelle Milquet ise Leterme?in taleplerini kabul etmiyor.
Milquet, ?Bel?ika Federasyonu?na verilen destek konusunda, Frans?z ve Flaman b?lgeleri aras?nda a??k bir fark var. Ancak Flamanlar?n ?o?unun iki toplumun asgari m??terek ??karlar? oldu?u anlay???nda oldu?una inan?yorum? ifadelerini kulland?.
?Ortak payda ?ok az?
?te yandan ?st d?zey Bel?ikal? politikac?lar ise 177 y?ld?r varl???n? Flaman ile Valon temeller ?zerinde s?rd?ren devletin b?l?nmesine dair yap?lan tart??malar?n ?ham? oldu?unu ifade ederken, baz? kesimler ise son krizin bir ?e?it ?Balkanla?t?rma? s?recine hizmet etti?ini savunuyor.
Br?ksel?deki Bruegel d???nce kurulu?unun ba?kan? Andre Sapir, ?Ulusal bir partinin olmad??? federal bir ?lke bilmiyorum. ?lkedeki partiler daha ?ok yerel. Evet, federal bir ?lkemiz var ama politik ?al??ma saha a??s?ndan ?ok, ama ?ok daha az ortak yan?m?z var? derken, Flaman olmas?na ra?men ?birle?ik bir Bel?ika?y?? tercih eden Geert Beekkman ise ?10 milyonluk bir ?lkeyi nas?l ikiye b?lebilirsiniz? B?lerseniz, Br?ksel ne olacak? Bu sadece siyaset. Politikac?lar, krizden ??kamay?nca b?l?nmenin daha iyi olaca??na karar verdiler? dedi.
?lkede yap?lan bir ankete g?re ise Flamanlar?n y?zde 40?tan fazlas?n?n ba??ms?zl?k istedi?i ifade edilirken, ancak kimsenin ?lkenin k?sa vadede b?l?nmesini beklemedi?i de ortaya kondu. (DI? HABERLER)

?Bel?ika; var olmayan bir ?ey?

?lkedeki h?k?met krizi ile b?l?nme olas?l???, Avrupa bas?n?nda da geni? yer buluyor. Bel?ika?da Frans?zca yay?mlanan Le Soir ?B?l?n?yor muyuz? ifadeleri kullan?rken, Frans?z Liberation gazetesi de ?Bel?ika b?l?n?rse ne olur? diye sordu.
?ngiliz The Guardian ise ?Siyasi kriz ulusu ikiye b?l?n?yor? ba?l???n? att??? haberinde, ??lkede uzun s?redir devam eden kriz, ?lkeyi; Flaman ve Valon diye ikiye b?lebilir? diye yazd?. Guardian?da yer alan haberde Willy adl? bir Bel?ikal?, ?lkedeki durumu ?Bel?ika m?? Bu var olmayan bir ?ey. Milli mar? m?? Kimse bilmez, s?yleyemez. Kral m?? Sadece bir paravan, i?levi olmayan bir aile? diye anlatt?.
Valon televizyonu RTBF?nin sorular?n? cevapland?ran olas? ba?bakan Yves Leterme?nin de, Fransa Milli Mar???n? Bel?ika Milli Mar?? sand??? ve Bel?ika Ulusal Bayram??n? bilmedi?i ortaya ??km??t?.

eBay?da ?sat???a ??kt?!
Bu arada Bel?ika, internetin a??k art?rma sitelerinden eBay?da da ?sat??a? ??kar?ld?. Bir Avro?dan ba?layan a??k art?rmada verilen rakam, 10 milyon Avro?ya kadar y?kseldi. ?irket s?zc?s?, Gerrit Six adl? eski gazetecinin ?? g?n ?nce verdi?i ?Bel?ika; ?? par?a kraliyet? sat?? ilan?n? ?nceki ak?am iptal ettiklerini a??klad?. ?landa, Bel?ika?n?n blok halinde veya ?? b?lgenin ayr? ayr? sat?n al?nabilece?i belirtiliyordu. ?lan sahibi, devletin 300 milyon Avro borcu oldu?unu da belirtiyor ve tek par?ay? sat?n alacak kimsenin, borcun da ??te birini ?stlenmesi gerekti?ini m?stehzi bir dille anlat?yordu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net