Vatanda? kiras?n? bo?az?ndan k?s?p ?d?yor

T?rkiye?de hane halk? t?ketim harcamalar? i?inde en b?y?k pay? y?zde 27.2 ile konut ve kira al?rken, en temel t?ketim olan g?da ve i?ece?in pay? y?zde 24.8?le ikinci s?rada geliyor.


T?rkiye?de hane halk? t?ketim harcamalar? i?inde en b?y?k pay? y?zde 27.2 ile konut ve kira al?rken, en temel t?ketim olan g?da ve i?ece?in pay? y?zde 24.8?le ikinci s?rada geliyor. ?statistikler, g?da harcamalar? azal?rken, kiralar?n bir ?nceki y?la g?re art???n? g?steriyor.
T?rkiye ?statistik Kurumu (T??K), 2006 y?l? Hanehalk? B?t?e Anketi ile profili ??kar?lan hanelerin t?ketim harcamalar?n?n profili, vatanda??n bo?az?ndan k?s?p kira ?dedi?ini ortaya koydu. Ailelerin t?ketim harcamas? ortalamas? 2006?da ?nceki y?la g?re y?zde 12.3 artt?.
Konut ve kiraya yap?lan ayl?k harcama tutar? ise y?zde 17.7 ile ortalaman?n olduk?a ?zerinde kald?. Ailelerin t?ketim harcamalar? i?inde ayl?k g?da ve i?ecek harcamalar? y?zde 12.2 ile ortalaman?n alt?nda kald?.
Toplam t?ketim harcamas? i?inde g?da ve i?ece?in y?zde 24.9 olan pay? y?zde 24.8?e gerilerken, konut ve kiran?n pay? y?zde 25.9?dan y?zde 27.2?ye ??kt?.
Yoksullar g?daya iki kat pay ay?r?yor
D???k gelirli hane halklar?n?n, y?ksek gelirlilere g?re g?daya iki kat daha fazla pay ay?rd??? belirlendi. Gelire g?re s?ral? y?zde 20?lik gruplar itibariyle t?ketim harcamalar?n?n da??l?m?na bak?ld???nda; birinci y?zde 20?lik grupta y?zde 36.5 olan g?da harcamas?na ayr?lan pay?n, be?inci y?zde 20?lik grupta y?zde 18.6?ya d??t??? g?zlendi.
E?itim hizmetleri harcamalar?n?n pay? ise birinci y?zde 20?lik grup i?in y?zde 0.5 olurken, be?inci y?zde 20?lik grup i?in y?zde 3.1 d?zeyinde ger?ekle?ti.
Gelire g?re s?ral? birinci y?zde 20?lik grupta yer alan hane halklar? toplam g?da harcamas?n?n y?zde 13.5?ini ger?ekle?tiriyor. Be?inci y?zde 20?lik grupta yer alanlar?n pay? ise y?zde 27.6. Konuta yap?lan harcamalar?n y?zde 9.5?i birinci y?zde 20?lik gruptaki hane halklar? yaparken, y?zde 32.9?unu ise be?inci y?zde 20?lik gruptakiler ger?ekle?tiriyor.
Toplam e?itim hizmetleri harcamalar?nda ise birinci y?zde 20?lik grubun pay? y?zde 2.1 olurken, be?inci y?zde 20?lik grubun pay? y?zde 53.9 ile y?ksek d?zeyde bulunuyor.
Harcama kal?b?n? gelir belirliyor
Temel gelir kayna?? maa?, ?cret, yevmiye geliri olan hane halklar?, toplam harcamalar? i?inde en y?ksek pay? y?zde 26.8?le konuta ay?r?rken, temel gelir kayna?? m?te?ebbis geliri olan hane halklar? ise en y?ksek pay? y?zde 26.2 ile g?da harcamalar?na veriyor. Temel gelir kayna?? emeklilik geliri olan hane halklar?n?n harcamalar?nda ise en y?ksek pay? y?zde 30?la konut al?rken, bunu y?zde 27.2 ile g?da izliyor.
Verilere g?re, ula?t?rma harcamalar?n?n y?zde 12.6?dan y?zde 13.1?e ve e?itim harcamalar?n?n ise y?zde 1.9?dan y?zde 2.1?e y?kseldi?i g?zlendi. Ayn? d?nemde, k?lt?r ve e?lenceyle ilgili harcama pay?n?n ise y?zde 2.5?ten y?zde 2.2?ye d??t??? g?r?ld?. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net