Emekli-Sen?e destek b?y?yor

??i?leri Bakanl??? talimat?yla Ankara?da yar?n kapatma davas? g?r?lecek olan Emekli-Sen?e, ?ok say?da kurum ve siyasi partiden destek geldi. Emekli-Sen y?neticilerinin davaya ili?kin d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?na ...


??i?leri Bakanl??? talimat?yla Ankara?da yar?n kapatma davas? g?r?lecek olan Emekli-Sen?e, ?ok say?da kurum ve siyasi partiden destek geldi.
Emekli-Sen y?neticilerinin davaya ili?kin d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?na KESK, D?SK, TMMOB, Halkevleri, EMEP, SHP, DSP y?neticileri de kat?ld?. Emekliler, sendikalar?n? kapatt?rmayacaklar?n? s?ylediler.
Toplant?da konu?an Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, y?llarca ?rg?ts?z, boyun e?en, sorgulamayan bir toplumu y?netmeye al??m?? y?netenlerin, emeklilerin sendikala?mas?n? kolayl?kla kabul etmelerini zaten beklemediklerini dile getirdi.
?Hak verilmez al?n?r? anlay???yla hareket edecekler
Beys?len, ?Emekli-Sen, kuruldu?u g?nden itibaren ?lkeyi y?netenlere rahats?zl?k verdi. Bu nedenle hakk?nda defalarca kapatma davas? a??ld?. Ama bizler biliyoruz ki ?hak verilmez al?n?r?; bu nedenle, onlara rahats?zl?k vermeye devam edece?iz? diye konu?tu.
Emekli-Sen?in evrensel hukuk belgelerinin teminat? alt?nda oldu?unu kaydeden Beys?len, Anayasa?n?n ?herkese ?rg?tlenme ?zg?rl???n?? tan?yan 90??nc? maddesine g?re kurulduklar?n? belirterek sendikan?n, Anayasa?n?n 51?inci maddesinde, emeklilerden bahsedilmedi?i gerek?esiyle kapat?lmak istenmesine tepki g?sterdi.
AKP H?k?meti?ne ?davay? ?ek? ?a?r?s?
Sendikan?n kapat?lmas? i?in uydurulan gerek?enin, Anayasa?da yaz?l? olmayan her hakk? yasak g?ren sakat bir anlay?? oldu?unu ve derhal de?i?tirilmesi gerekti?ini ifade eden Beys?len, ?Anayasa?da yaz?l? olmayan haklar?n yasak kabul edilemeyece?ine dair verilmi? yarg? kararlar? vard?r. Emekli-Sen?in kapat?lmas?, emeklilerin sesinin k?s?lmas?d?r? diye konu?tu. Beys?len, Emekli-Sen kapat?l?rsa T?rkiye?nin bir kez daha sendika kapatan ?lke olma ay?b?n? ya?ayaca??na dikkat ?ekerek, AKP?nin, e?er T?rkiye?nin demokratikle?mesini istiyorsa davadan ?ekilmesi gerekti?ini bildirdi.
Y?r?y?? Opera?dan ba?layacak
Beys?len, 20 Eyl?l Per?embe g?n? 10.00?da Ankara 17?nci Asliye Hukuk Mahkemesi?nde davalar?n?n g?r?lece?ini belirterek, ayn? saatlerde Opera?da d?zenleyecekleri y?r?y??e herkesi davet etti. (Ankara/EVRENSEL)

Sesimizi k?samayacaklar
Emekli-Sen ?yesi emekliler, kapatma davas? ?ncesinde, kamuoyunu bilgilendirmek amac?yla eylemlerini s?rd?r?yor. Emekliler d?n de ?Emekli-Sen kapat?lamaz? sloganlar?yla Bak?rk?y ?zg?rl?k Meydan??nda topland?lar.
Emekli Sen 3 No?lu ?ube Ba?kan? Rahime Bayrak, sendikalar?n?n Anayasa?n?n 90. maddesine dayan?larak kuruldu?unu, ancak yine ayn? Anayasa?n?n 51. maddesine dayan?larak kapat?lmak istendi?ini kaydetti.
As?l amac?n emeklilerin sesini k?smak oldu?unu s?yleyen Bayrak, ?rg?tl? m?cadeleden vazge?meyeceklerini, daha g?r hayk?rarak sendikalar?na sahip ??kmaya devam edeceklerini ifade etti.
Emekliler eylemin ard?ndan halka bildiri da??tt?lar. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net