??ten atmalar protesto edildi

Kocaeli?nde KESK?e ba?l? sendikalar?n ?ube ?al??anlar?, yapt?klar? eylemle T?m Bel-Sen Genel Merkezi?nin, ekonomik s?k?nt?lar? gerek?e g?stererek 8 i??iyi i?ten atmas?n? protesto ettiler.


Kocaeli?nde KESK?e ba?l? sendikalar?n ?ube ?al??anlar?, yapt?klar? eylemle T?m Bel-Sen Genel Merkezi?nin, ekonomik s?k?nt?lar? gerek?e g?stererek 8 i??iyi i?ten atmas?n? protesto ettiler.
??ten at?lan arkada?lar?na destek vermek i?in 2 saat i? b?rakan ?al??anlar, T?m Bel-Sen Kocaeli ?ube binas?nda ger?ekle?tirdikleri bas?n a??klamas? ile at?lan arkada?lar?n?n i?e geri al?nmas?n? istediler.
A??klamay? okuyan T?m Bel-Sen ?al??an? Meral Do?an, ???ten atma karar? al?n?rken ?al??anlar?n ?yesi oldu?u Tez Koop-?? Sendikas??na dan??ma gere?i dahi duyulmam??, toplu i? s?zle?mesi h?k?mleri ihlal edilmi? ve sendikam?z?n g?r??me talepleri oyalama y?ntemiyle bertaraf edilmi?tir? dedi. ?ok uzun zamand?r ?al??anlar?n ?cretlerinin zaman?nda yat?r?lmad???n?, ikramiyelerin ?denmedi?ini dile getiren Do?an, ?al??anlar?n T?m Bel-Sen?in zor g?nler ge?irdi?i d?nemlerde toplus?zle?meden do?an haklar?ndan bile feragat etti?ini belirtti. Bu iyi niyetli yakla??mlar?n?n zafiyet olarak alg?land???n? ifade eden Do?an, ?T?m Bel-Sen y?netimi, temsil etti?i misyonu bir tarafa b?rakarak ?ikayet etti?i belediye y?netimleri gibi davranmay? kendine yak??t?rabilmi?tir? diye konu?tu. Her ekonomik s?k?nt?n?n ilk ??z?m?n?n ?al??anlar?n i?ine son vermek olmad???n? belirten Do?an, ??yle devam etti: ?Sendikam?z taraf?ndan yap?lan say?s?z giri?im, ne yaz?k ki sonu?suz kalm??, hem i?ten at?lan ?yelerimiz i?in hem de sendikam?z i?in direni?, bir hak haline gelmi?tir. Oysa bu konuda yeni ?neriler tart???labilir, bir orta yol bulunabilirdi.?
Kocaeli ?ubesi olarak ?al??anlar?n yan?nda olduklar?n? belirten T?m Bel-Sen ?ube Ba?kan? Bedriye Y?ld?zeli, i??i ??karmadan ?nce al?nabilecek ekonomik tedbirler oldu?unu, bunlar? genel merkeze ?nerdiklerini, ancak olumlu yan?t alamad?klar?n? ifade etti. A??klamaya Lastik-??, Genel-??, Emekli-Sen, Belediye-?? 1 No?lu ?ube, BES, ESM, EMEP ve Halkevleri de destek verdi. (Kocaeli/EVRENSEL)
www.evrensel.net