GER?EK

 • Emekliler g?nlerdir sokaklardalar. Ama bu sefer, sadece i?inde bulunduklar? dayan?lmaz ge?im ko?ullar?ndan ?ikayet etmek ve bunlar?n iyile?tirilmesini istemek i?in de?il. Ayn? zamanda emekliler taraf?ndan kurulan sendikalar? ...


  Emekliler g?nlerdir sokaklardalar. Ama bu sefer, sadece i?inde bulunduklar? dayan?lmaz ge?im ko?ullar?ndan ?ikayet etmek ve bunlar?n iyile?tirilmesini istemek i?in de?il. Ayn? zamanda emekliler taraf?ndan kurulan sendikalar? Emekli-Sen?in kapat?lmas?n? ?nlemek i?in soka?a ??k?yor emekliler. ??nk? h?kmet, ba?ka i?i g?c? kalmam?? gibi emeklilerin sendika kuramayaca??n? iddia ediyor. ??nk? ?emeklilerin patronu yok?mu?! Sanki h?k?met, patron de?ilmi? gibi. Sanki SSK, Emekli Sand???, Ba? Kur (?imdi yasayla bunlar? da ?Sosyal G?venlik Kurumu? olarak tek ?at? alt?na toplamak istiyorlar) bir devlet kurumu olarak ve h?k?metin ba??na atad??? ki?iler taraf?ndan y?netilmiyor! Kald? ki patronlar? olmad??? gibi kendileri de patron olan ?i?verenler? bile i??ilere kar?? sendika kurabilirken emekliler haklar?n? korumak, yeni talepler elde etmek i?in neden sendika kuramas?n?! Ge?elim b?t?n bunlar?, emeklilerin tek geliri olan emekli maa?lar? ve bu maa?lara yap?lacak zamm?n miktar? h?k?met taraf?ndan belirlenmiyor mu?
  ?yleyse h?k?metin zam oranlar?n? ve emekli maa?lar?n?n tabanlar?n? belirlemesini etkilemek ?zere emekliler, aralar?nda birle?erek haklar?n? neden savunmas?nlar? B?yle bir ?ey, emeklilerin haklar?n? savunmak ?zere sendika kurup bir konfederasyona ba?lanmalar?; b?rakal?m hakk? hukuku, h?k?metin ba??ndaki baylar?n ?n?nde her g?n ?apka ??kard?klar? ?piyasa kurallar?? a??s?ndan da itiraz edilemeyecek kadar normal de?il midir?
  B?t?n bu ger?eklere kar??n; h?k?met ve mahkemeler kimi bi?imlere, yasalar?n yaz?l???na tak?larak emeklilerin sendikalar?n?; Emekli-Sen?i kapatmak istiyor.
  Bug?n ortalama emekli maa??n?n 550-600 YTL dolay?nda oldu?u T?rkiye?de en zor ko?ullarda ya?ayan toplumsal kesimlerin ba??nda, herhalde emekliler gelir. Kapitalistlerin ihtiyac? olan bir kol ya da kafa emek g?c?ne sahip olmad?klar?na g?re (emekli olman?n teorik anlam? burdur) grev yaparak, direni? yaparak ya?ma ko?ullar?n? d?zeltme ?anslar? da yoktur. Bu durumda geriye, haklar?n? elde etmek i?in aralar?nda ?rg?tlenerek ?e?itli eylemlerle (miting, toplant? , bas?n a??klamas? vb.) seslerini duyurmak, kamuoyu olu?turarak h?k?metler ?st?nde bask? olu?turmak kalmaktad?r. Emekliler, Emekli-Sen?i de bunu i?in kurmu?lar, y?llard?r onun ?at?s? alt?nda iyi k?t? bir m?cadele vermeye ?al??maktad?rlar. Ancak h?kmet, bunu bile emeklilere ?ok g?rm??t?r. ??nk? onlar?n g?z?nde ?iyi emekli?; m?cadele eden, daha iyi ya?amak isteyen de?il sosyal g?venlik kurumuna en aza mal olan emeklidir. Turgut ?zal bir zamanlar bunu ?Emeklinin iyisi en fazla ?? y?l ya?ar. Bizde emekliler 10-15 y?l ya??yor. Sosyal g?venlik kurumlar? bunun i?in zarar ediyor? diye a??klayarak patronlar?n da bug?nk? h?k?metin de demek istedi?ini a??k?a ifade etmi?ti. Yine IMF y?llard?r, ?T?rkiye?de ekonominin en ?nemli kamburlar?ndan birisini emekli maa?lar?n?n y?ksekli?i? olarak g?rmektedir. ?yle olunca da emeklilerin, ??ok uzun ya?ay?p fazla maa? almalar?? yetmiyormu? gibi bir de sendika kurmas?, sermaye g??lerinin g?z?nde ?t?y dikmek? olarak alg?lanmaktad?r.
  Bir ?lkede h?k?metlerin, devletin eme?in haklar?na nas?l bakt???n?n ?l??t?, emeklilere sa?lad??? ya?am ko?ullar?d?r. ??nk? i??ilerin maa?lar?, g?nl?k rekabet ko?ullar? ve emek?ilerin m?cadelesi taraf?ndan bir pazarl?kla belirlendi?i i?in az ?ok ba?ka ?eylere ba?l?ysa da emeklilerin maa?lar?, devletin eme?in haklar?na yakla??m?yla ilgilidir; bunda ?ba?ka ?eylerin rol?? talidir.
  Bug?n emeklilerin taleplerine geri d?nersek, emekliler elbette sendikalar?n? savunmakta hakl?d?rlar. Ve kararl? bir bi?imde savunmaktad?rlar. Ancak pek ?ok nedenden dolay? emeklilerin, bu haklar? savunma konusunda ba?ar?ya ula?malar? i?in emek?ilerin ?al??an kesimlerinin deste?ine ihtiya?lar? vard?r. Yani sendikalar, emek ?rg?tleri, emeklilerin bu hakl? taleplerine destek vermek i?in ad?m atmak zorundad?rlar. Bu, sadece emek m?cadelesinin ahlak?yla ilgili bir zorunluluk de?il, kendi geleceklerine sahip ??kma bak?m?ndan da bir zorunluluktur. ??nk? g?n?m?z?n her ?al??an?, emek?isi, yar?n?n emeklisidir. Yani ?al??anlar, emeklilerin bug?nk? haline bak?p kendilerini g?rmelidirler. ??nk? bu bir ger?ektir. Ve bug?n emeklilerin sendikala?mas? konusunda verilecek her destek, sadece bug?n?n emeklilerine de?il kendi geleceklerine verilmi? bir destektir. Tersi de do?rudur. Bug?n emeklilerden esirgenecek her destek, sendika ve emek ?rg?t?n? y?netenlerin kendi geleceklerini d???nemeyecek kadar derbederle?tiklerini, kapitalist k?leli?e teslim olduklar?n? g?sterir.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net