eindhover?dan ge?er mi kaptan?

 • Tek arkada?? olan pastav?n? elinde ??yle bir savurarak taburesine kuruldu. Mendilini cebinden ??kard? ve ba?lad? konu?maya:
  - Hak dostum hak! Yan?ld?m bir ??rak ald?m yan?ma eve gelmez k?lhani...


  Tek arkada?? olan pastav?n? elinde ??yle bir savurarak taburesine kuruldu. Mendilini cebinden ??kard? ve ba?lad? konu?maya:
  - Hak dostum hak! Yan?ld?m bir ??rak ald?m yan?ma eve gelmez k?lhani d?kkanda yat?r, kovsam o da d??mez ?an?ma, kibard?r ?ar?afs?z yorganda yat?r, h??a huzurdan ustas? ??ra??n? sever e?ek ald? pazardan e?ek g?ze geldi ?atlad? nazardan, e?ek ??kt? mezardan, e?e?in a?k?ndan ormanda yat?r, bizim ??rak da h?rt?y? p?rt?y? toplam?? k?lhanda yat?r, zaman? evailde...
  Diye a??l???n? yapt?ktan sonra hikayesini anlatmaya ba?lad?...
  Efendim, zaman?n birinde, talebe say?s?, 15 Evrupa birli?i ?yesi ?lkenin n?fusundan daha kalabal?k olan bir ?ehrin bir belediye reisi varm??... Kadir?inas m? kadir?inas... Ay par?as? gibi bir sima... Yus yuvarlak bir top ba?... ?ileymi? ?ektikleri bu milyonlarl?k ahalinin! Ama ne ?ile... Bir yerden bir yere gidecek olsan kilit! Trafik ke?meke?... ?imdi, misal bir yerden bir yere gideceksin ya... Gidemiyorsun! Kal?yorsun orada... O derece yani... Bu topba?l? reis d???nm?? ta??nm??, i?inden ??kamam?? i?in... Kav?aklar yapm?? boyna amma ne fayda... Bu durumdan salt kav?ak ihalecileri palazlanm??... Neden sonra Evrupal? bir ahbab? ?Metrob?s uygulamas?na ge?senize azizim? diye fikir vermi? buna. ?Arranan kan bulundu!? diye z?plam?? tabii bizimki. E-5?i yard?rm?? ortadan, kaplam?? asfaltlan, vermi? sipari?i Hollanda?dan... Bu arada da, bari demi?, kutsal topraklara gideyim de, yalvaray?m tanr?ya da... Koyulmu? umre yoluna; ?Tanr????m! ??z ?u trafik d???m?n? de, kurtaray?m koltu?umu bir d?nem daha? diye. Nev-i tedrisat?n ba?lang?? g?n? seyirtmi? d?nm?? ?ehrine... Bu arada da yeni metrob?slerden biri ikisi ba?lam?? sefere. ?of?r kurulmu? mahalline... Ahali akbilini bas?p ge?iryor. Ge?en s?r?tarak soruyor ?Kaptan, Eindhover?dan ge?er mi? Ehe ehe!? diye. Bir iki... ?of?r delirecek... ?Ge?mez ge?mez? deyip ge?i?tiriyor ?nce. Yolcular? al?yor bir s?r?t??: Eindhover?da inecek var! Patl?yor en sonunda kaptan: Yau s?yleyin Allaha?k?n?za, nedir bu Eindhover meselesi? Biri ??k?p f?s?ld?yor ?of?r?n kulac???na: Hollanda?dan ithal ya bu metrob?sler; tabelay? silmeyi unutmu? bizim andavall?lar! G?zergan Einhover olarak g?z?k?yor d??ar?dan...
  Meddah oyununu her zaman oldu?u gibi ?u s?zlerle bitirdi:
  ?Bu k?ssad?r bir mecmua kenar?na kaydolunmu?, biz de g?rd?k s?yledik. Sakiye sohbet kalmazm?? baki. Her ne kadar s?r?-i lisan ettikse affola, in?allah gelecek sefere daha g?zel bir hikaye s?yleriz...?
  Mehmet ?ner
  www.evrensel.net