Kan?ts?z kampanya

Ankara?da bulunan bomba y?kl? ara?la ilgili haberler, tam bir yarg?s?z infaz kampanyas?na d?n??t?. G?zalt?na al?n?p b?rak?lan, haklar?nda dava bile a??lmayan ki?iler hakk?nda ?PKK?l??, ?bombac?? gibi ifadeler kullanan...


Ankara?da bulunan bomba y?kl? ara?la ilgili haberler, tam bir yarg?s?z infaz kampanyas?na d?n??t?. G?zalt?na al?n?p b?rak?lan, haklar?nda dava bile a??lmayan ki?iler hakk?nda ?PKK?l??, ?bombac?? gibi ifadeler kullanan gazeteler, ortada hi?bir ?ey olmad??? halde bir s?r? iddia ortaya at?yor.
Patlac? y?kl? minib?s bulundu?undan bu yana PKK?yi sorumlu tutmak i?in uydurma kan?tlar ortaya s?r?l?p man?etlere ta??n?yor.
Vatan gazetesinin konuyla ilgili d?nk? haberi, ?Bomba y?kl? minib?steki SIM kart?n sahibi tutukland?? ba?l???n? ta??yordu. ?Ba?kale?de yakalanan ki?ilerin sim kartlar?n? kulland??? tespit edilirken, bu ki?ilerin bombalar? ?ran?dan getiren ki?ilere yard?m ve yatakl?k yapt???, bombalar?n ta??nmas?nda yard?mc? oldu?u ?zerinde duruluyor? diyen gazete, buna ra?men hemen alttaki paragrafta g?zalt?na al?nanlar?n serbest b?rak?ld???n?, tutuklanan A.?.?n?n de ba?ka bir dava nedeniyle cezaevine g?nderildi?ini de yazd?. Ancak gazetenin, ayn? ki?ilere hem bu kadar ciddi su?lamalar y?neltildi?ini, hem de serbest b?rak?ld???n? yazmas? ku?ku yaratt?.
Sabah??n haberinde ise ?SIM kart?n sahibi tutukland?. PKK?n?n gen?lik sorumlusu g?zalt?na al?nd?? ?eklinde art arda iddialar s?raland?. Bu gazetenin haberinde ?SIM kart?n sahibi? olarak sunulan A.?.?n?n tutuklanmas?n?n ba?ka bir davayla ba?lant?l? oldu?u bilgisi yer almad?. ?PKK?n?n gen?lik sorumlusu? olarak sunulan ki?inin de ?niversitelerde y?llard?r faaliyet g?steren Yurtsever ?zg?r Gen?lik Hareketi (Y?GEH) ?yesi oldu?u haberin sat?r aralar?na gizlenmi?ti.
Yeni ?afak??n haberine g?re, savc? ?zanl? gencin olayla do?rudan ba?lant?s? bulunmad??? ancak bombal? ara?taki cep telefonlar?ndan birisi ile kendisinin arand???? bilgisini verdi.
?nceki g?nk? Sabah??n man?etinde yer alan ?Be? PKK?l?ya Paris?te sorgu? haberinin de ger?ekleri yans?tmad??? ortaya ??kt?. Gazete ?gizli sorgu sadece Sabah?ta? dedi?i halde, haberin i?inde ?T?rk savc?lara cevap vermediler? itiraf? yer al?yordu.

Canl? bombada da ayn? taktik
May?s ay?nda Ankara?da Ulus?ta ya?anan canl? bomba eyleminde de medya benzer bir taktik izlemi?ti. Olaydan PKK?yi sorumlu tutan haberlere daha ilk g?nden ba?layan gazeteler, bunu, Kuzey Irak?a operasyon d?zenlenmesinin ?gerekli? oldu?u iddias?na ba?lam??t?. Yakalanan Akku??un ba?ka bir davadan yarg?land??? ortaya ??k?nca, ?cezaevinde PKK?l? oldu?, ?Hollanda?da PKK?l? oldu? gibi iddialar ortaya at?lm??t?. Hemen arkas?ndan ?u kampanya gelmi?ti: ?PKK i?te sen busun? (G?ne?, man?et), ?Bu [PKK], alelade bir ter?r ?rg?t?d?r. Bunlar ?ocuk katilidir.? (Ertu?rul ?zk?k), ?Ter?r ?rg?t?yle aras?na mesafe koymayan siyesat yakla??mlar?na son verilmesi zaman? da ?oktan gelmi?tir.? (Milliyet, ba?yaz?), ?D?nya bas?n?nda adres belli: PKK? (Star), ?Derin devlet de?il PKK? (Ru?en ?ak?r). Ancak haberlerde hi?bir dayanak g?sterilmemi?ti. O g?nlerde tart???lan s?n?r ?tesi operasyon haz?rl?klar? da bu gerek?eye dayand?r?lm??t?. Aradan aylar ge?mesine kar??n olay?n PKK ile ili?kili oldu?u h?l? kan?tlanamad?. S?n?r ?tesi operasyon tart??malar? ise zaman zaman g?ndeme gelmeye devam ediyor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net