?ran?la sava? felaket olur

Fransa?n?n, ?D?nya ?ran?la sava?a haz?r olmal?? a??klamas?yla ?ran?a y?nelik tehditleri yeni bir boyuta ta??mas?na tepkiler s?r?yor. Aralar?nda ABD?nin eski Ortado?u komutan?n?n da bulundu?u bir?ok yetkili, ?ran ile olas?...


Fransa?n?n, ?D?nya ?ran?la sava?a haz?r olmal?? a??klamas?yla ?ran?a y?nelik tehditleri yeni bir boyuta ta??mas?na tepkiler s?r?yor. Aralar?nda ABD?nin eski Ortado?u komutan?n?n da bulundu?u bir?ok yetkili, ?ran ile olas? sava?? ?felaket? diye nitelendirdi.
Fransa?da Nicolas Sarkozy?nin g?reve gelmesinin ard?ndan iyiden iyiye ABD?nin kuyru?una tak?lan Fransa D??i?leri Bakan? Kouchner, ?ran??n n?kleer krizinin ?en k?t? ?ey olan sava?a haz?rl?kl? olmay?? zorunlu k?ld???n? s?ylemi?ti.
?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad ise d?n, Kouchner?in a??klamalar?n? ?ciddiye almad?klar?n?? bildirdi. ?ran Meclisi Ulusal G?venlik ve D?? Siyaset Komisyon Ba?kan? Alaaddin Burucerdi de Fransa?n?n ?mant?ks?z tavr?n?? s?rd?rmesi durumunda meclisin ?sert tepki? verece?ini kaydetti. ?ran, Fransa?ya, resmi haber ajans? IRNA arac?l???yla ?(Fransa Cumhurba?kan? Nicolas) Sarkozy, (ABD Ba?kan? George) Bush?u taklit ediyor? a??klamas?yla tepki g?stermi?ti.
?N?kleer ?ran?a katlan?labilir?
Sorumluluk alan? Ortado?u?yu kapsayan ABD Merkez Komutanl??? CENTCOM?un k?sa zaman ?ncesine kadar komutanl???n? y?r?ten emekli general John Abizaid, ?ran??n n?kleer silahlar elde etmesi durumunda bile bunun ?katlan?labilir bir durum? olaca??n? belirterek, ?b?lgede y?k?m? uyar?s? yapt?.
Emekli olmas?n?n ard?ndan Amerikan askeri stratejisine ??k??lar?yla g?ndeme gelen Abizaid, ?ran??n n?kleer silah sahibi olmas? durumunda bile ABD?nin, Tahran?? cayd?racak kadar b?y?k bir askeri g?c?n?n bulundu?unu vurgulayarak, ??unu g?relim; n?kleer bir Sovyetler Birli?i?yle nas?l ya?ad?ysak, n?kleer bir ?in?le, n?kleer ba?kalar?yla nas?l ya??yorsak n?kleer bir ?ran?la da ya?aman?n yollar? var? diye konu?tu.
?ran??n n?kleer g?? sahibi olmas? durumunda ???lg?nl?k? yapabilece?i g?r???ne de kar?? ??kan Abizaid, ?Tahran y?netimindeki baz?lar?n?n rasyonel g?r?nmemesine kar??n, ?ran??n intihara niyetli bir ?lke olmad???n?? s?yledi. Abizaid, ?D?nyan?n o b?lgesinde devletten devlete bir sava? herkes i?in y?k?m olur ve bizim, m?mk?n oldu?unca bundan uzak durmam?z gerek? dedi.
Uzmanlar, Abizaid?in s?zlerinin ?zellikle Irak?taki sava?tan yorgun d??en ABD Kara Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri?nin de g?r???n? yans?tt???na i?aret ediyor. ?ran?a kar?? sertlik yanl?lar?n?n ise Abizaid?e de cephe almas? bekleniyor.
?in ile Rusya da uyard?
?te yandan ?in, ??ran??n sava?la tehdit edilmesi?ne kar?? ??karken, Rusya da olas? bir sava??n ?felakete neden olabilece?i? uyar?s?nda bulundu.
Rusya D??i?leri Bakan? Yard?mc?s? Alexander Loskuyov, Fransa D??i?leri Bakan? Moskova?ya geldi?i s?rada, ??ran?a y?nelik herhangi bir sald?r?, felakete neden olacak siyasi bir hata olur? diye konu?tu. Rus yetkili, ?Vremya Novosti? gazetesine verdi?i deme?te ayr?ca, ??ran sorunu askeri y?ntemlerle ??z?lemez. Bu imkans?z. Ayr?ca ?u a??k ki Irak sorunu da askeri y?ntemlerle ??z?lemez. Fakat konu ?ran oldu?unda i?ler ?ok daha karma??k olacakt?r? dedi.
?in D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Jiang Yu ise n?kleer program? y?z?nden ?ran??n sava?la tehdit edilmesine kar?? oldu?unu, diplomatik ??z?m? tercih etti?ini bildirdi. Yu, ?uluslararas? i?lerde g?? kullan?m? tehdidine kolayca ba?vurulmas?n? onaylamad?klar?n?? da s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net