Paral? askerlerin icraatlar? Irak?? kar??t?rd?

Irak?ta ?nceden de bir?ok katliama imza atm?? olan paral? askerlerin, ?nceki g?n 11 Irakl? sivili daha katletmesi, Irak?ta tepkilere neden oldu. Paral? askerlerin ba?l? oldu?u firmas? Blackwater??n lisans? Irak h?k?meti ...


Irak?ta ?nceden de bir?ok katliama imza atm?? olan paral? askerlerin, ?nceki g?n 11 Irakl? sivili daha katletmesi, Irak?ta tepkilere neden oldu. Paral? askerlerin ba?l? oldu?u firmas? Blackwater??n lisans? Irak h?k?meti taraf?ndan iptal edilirken, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ise olayla ilgili olarak Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?yi telefonla arad? ve ??z?r? diledi.
Bu arada Ba?dat?taki katliama kar??anlar hari?, t?m Blackwater ?al??anlar?n?n Irak?? hemen terk etmeleri de istedi. Bakanl?k a??klamas?na g?re bu ki?ilerin ?lkede kalarak mahkemelerdeki duru?malarda yer almalar? gerekiyor.
?Me?ru m?dafaa? imi?!
G?rg? tan?klar?, Irak??n S?nni b?lgesi Mansur semtinde meydana gelen olayda, Blackwater firmas?na ba?l? paral? askerlerin, ara?lar?n?n yak?n?na bir havan topunun d??mesinin ard?ndan ?vatanda?lara rasgele ate? a?t???n?? belirtirken, ABD?li ?g?venlik? ?irketi ise durumu ?me?ru m?dafaa? olarak niteledi.
Ancak Irak h?k?meti, 11 Irakl? sivilin ?l?m?ne neden olan olay?n ard?ndan ?lkede g?rev yapan yerli ve yabanc? paral? askerlerin stat?lerini g?zden ge?irme karar? ald?. Ba?dat, 11 sivilin ?l?m?ne yol a?an silahl? ?at??maya kar??an paral? askerler hakk?nda, ?d?r?st ve ?effaf? bir soru?turma y?r?t?lmesi konusunda ABD ile de ?anla?t???n?? duyurdu.
Gelen haberlere g?re Blackwater firmas?n?n, ABD D??i?leri Bakanl??? ile 300 milyon dolarl?k ?zel g?venlik s?zle?mesi bulunuyor. Irak?ta bu ?irketin yan? s?ra onlarca paral? asker ?irketi bulunuyor.
Genellikle yoksul ?lkelerden getirdikleri i?sizleri silahland?rarak paral? asker haline getiren paral? asker ?irketleri, ?lkede daha ?nce de bir?ok kanl? katliama imza atm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net