Myanmarl? rahipler cunta protestosunda

Son birka? haftad?r demokrasi taleplerinin dile getirildi?i eylemlere sahne olan Myanmar?da (Burma) eylemlere ilk g?n?nden bu yana destek veren Budist rahipler, Yangon?da y?r?y??e ge?ti.


Son birka? haftad?r demokrasi taleplerinin dile getirildi?i eylemlere sahne olan Myanmar?da (Burma) eylemlere ilk g?n?nden bu yana destek veren Budist rahipler, Yangon?da y?r?y??e ge?ti.
Rahipler, ge?en haftaki eylemleri zor yoluyla bast?ran cunta y?netiminin kendilerinden ??z?r dilemesini? talep ederken, Budist tap?naklar?n etraf?ndaki g?venlik tedbirleri de s?k?la?t?r?ld?.
Demokrasi ?zleminin de dile getirildi?i y?r?y??, Burma?daki cunta y?netiminin iktidara el koydu?u 1988 y?l?ndaki darbenin y?ld?n?m?ne denk getirildi.
Y?zlerce rahibin dualar e?li?inde, ikili ya da ??l? s?ralar halinde Yangon kent merkezindeki ?vagadon Tap?na???na do?ru y?r?y??e ge?ti?i, ayr?ca sivil polislerin de rahipleri takip etti?i s?ylendi.
Eylemlerdeki rolleri
Y?llard?r cuntan?n elinde k?vranan Myanmar?da rahipler, demokrasi yanl?s? eylemlerin her zaman oda??nda olmu?tu.
Rahipler, 1988 y?l?nda askeri y?netimin iktidar? gasp etti?inde patlak veren ??renci eylemlerine de destek vermi?ti.
?ki hafta kadar ?nce polisin Budist rahipleri tartaklamas?na k?zan, bu nedenle Myanmar askeri rejiminden ?z?r dilemesini isteyen Budist rahipler, daha ?nce de kendilerinden ?z?r dilemeye gelen askerleri rehin alm??t?.
N?fusu a??rl?kl? olarak Budistlerden olu?an Myanmar?da, orduyla ve askerlerin aileleriyle her t?rl? ili?kiyi kesebilecekleri tehdidinde bulunan rahipler, ?z?r dilenmemesi halinde tap?naklar?ndan ??k?p y?r?y??ler yapacaklar?n? a??klam??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net