Venez?ella?da Bolivarc? m?fredat

Venez?ella?da halk?? ekonomik program dahilinde bir?ok kilit sekt?rde millile?tirme yolunu se?en Hugo Chavez ba?kanl???ndaki Caracas h?k?metinin, ?lkedeki ?zel okullar? da kamula?t?rma karar? alabilece?i ??renildi.


Venez?ella?da halk?? ekonomik program dahilinde bir?ok kilit sekt?rde millile?tirme yolunu se?en Hugo Chavez ba?kanl???ndaki Caracas h?k?metinin, ?lkedeki ?zel okullar? da kamula?t?rma karar? alabilece?i ??renildi. Okullar?n a??l???n?n ilk g?n?nde bir devlet okulunda konu?ma yapan Venez?ella?n?n halk?? Devlet Ba?kan? Chavez, ?m?fredat program?n?n de?i?ece?ini bildirdi ve kapitalizm de?erlerini terk eden yeni ?Bolivarc?? sisteme ge?meyen ?zel okullara el konaca??n? s?yledi.? a??klad?.
Yeni m?fredat?n i?birli?ini ve dayan??may? art?raca??n? s?yleyen Chavez, ??zel okullar anayasaya ve ulusal e?itim projesine sayg? duymal?, buna sayg? duymayan kendi okulunu kapatmak zorunda. Bizden Christoph Colomb ve S?permen?e sayg? g?stermemizi istiyorlar? dedi.
Venez?ella lideri, ?19. y?zy?l?n kahraman lideri? Simon Bolivar?dan esinlenen yeni program?n, ?lkenin ?yerli, Afrikal?-Amerikal?, melez ve ?ok k?lt?rl?? ?z?ne vurgu yapaca??n? bildirdi.
Ele?tirel d???nceyi geli?tirmek
Yeni m?fredatta okunmas? tavsiye edilen kitaplar aras?nda Karl Marx??n ?Kapital? adl? eserinin yan? s?ra K?ba Devlet Ba?kan? Fidel Castro?nun ?e?itli konu?malar? ve Arjantinli efsanevi devrimci Ernesto ?Che? Guevera?n?n ya?am? da yer al?yor. Yeni m?fredat?n ?lkede nas?l uygulamaya konulaca?? hen?z netle?mezken, Venez?ella E?itim Bakan? Adan Chavez, ?As?l ama? tek bir felsefeyi dayatmak de?il, ele?tirel d???nceyi geli?tirmektir? diye konu?tu.
Bolivar Devlet Akademisi ?yesi Zulay Campos da konuya ili?kin a??klamas?nda, ?Topluma yard?m etmek i?in toplumsal d???nen ki?iler yeti?tirmeliyiz, i?te bu y?zden devrimin sosyalist program?n? uyguluyoruz. Bizi doktrin ??retmekle su?lamaya ?al???rlarsa hi? durmas?nlar. Evet biz doktrin ??retiyoruz, ??nk? gen?lerimizdeki topluma zarar veren kapitalist d???ncelerin ortadan kald?r?lmas? gerek? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net