Yine t?rban ??k???

Rekt?rler, anayasa de?i?ikli?i ?er?evesinde tart???lan t?rban konusuna sert tepki g?stermeye haz?rlan?yorlar. Bug?n toplanacak rekt?rler komitesi, anayasa de?i?ikli?inde ?niversitelere t?rbanla giri?in serbest b?rak?lmas? halinde...


Rekt?rler, anayasa de?i?ikli?i ?er?evesinde tart???lan t?rban konusuna sert tepki g?stermeye haz?rlan?yorlar. Bug?n toplanacak rekt?rler komitesi, anayasa de?i?ikli?inde ?niversitelere t?rbanla giri?in serbest b?rak?lmas? halinde Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?ne (A?HM) gidip gitmemeyi tart??acaklar. Rekt?rler Komitesi, anayasa de?i?ikli?ini g?r??mek ?zere Y?K Ba?kan? Prof. Dr. Erdo?an Tezi? ba?kanl???nda toplanacak.
ANKA?ya konu?an ODT? Rekt?r? Prof. Dr. Ural Akbulut, ?Dini simgeyle ?niversiteye giri? Anayasa?n?n laiklik ilkesine ayk?r?d?r. Yar?m laiklik olmaz. A?HM?in de bu y?nde karar? vard?r? dedi. Prof Akbulut, tasla?? haz?rlayan akademisyenler toplulu?unun e?itim ve t?rbanla ilgili metinde yap?lacak de?i?iklik konusunda hi?bir rekt?r ve Y?K ile temasa girilmedi?ine dikkat ?ekti.
Tasla??n tamamen bir siyasal ideolojinin yans?mas? olarak taraflar ve uzla?ma olmadan haz?rland???n? savunan Akbulut, ?niversitelere t?rbanla giri?e olanak verecek bir d?zenlemenin, ??niversitelere dinsel simge? ile girmenin kap?s?n? a?aca??n? ve bu olgunun hem Anayasa?n?n laiklik ilkesine, hem Dan??tay kararlar?na hem de A?HM kararlar?na ayk?r? olaca??n? s?yledi.
Ya vard?r ya yoktur
?niversitelere dini simge ile giri?e izin verilmesinin laik bir ?lke anlay???na ters d??ece?ini ifade eden Akbulut, ?Bir anayasa i?erisine hem laiklik, hem de dini simgeleri e?itim kurumlar?na sokma y?n?nde maddeler olmaz. Bunlar birbiriyle ?eli?ir. Bir demokratik ?lkede ya tam laiklik vard?r. Ya laiklik yoktur. Yar?m laiklik diye bir kavram olmaz. Laikli?in olmad??? bir ?lkede de demokrasi olmaz. Laikli?e tam olarak uymayan b?t?n ?slam ?lkelerinde sonunda demokrasiden vazge?ilmi? ve ?slami y?netimlere girilmi?tir. Anayasada yap?lacak bu y?ndeki de?i?iklikler de devam?nda bu y?nde sonu?lara kadar gidebilecek bir tehlike yarat?r. Biz rekt?rler olarak T?rkiye?nin laik, demokratik yap?s? ve b?l?nmez b?t?nl???ne kar?? olu?acak t?m tehlikelere demokratik tepkimizi koyaca??z. T?m T?rkiye, kamuoyu ve parlamentonun da bu tehlikeye kar?? demokratik tepkisini ortaya koymas? gerekiyor? diye konu?tu.
A?HM?e g?t?rebiliriz
Akbulut, Rekt?rler Komitesi?nin toplant?s?nda da, vatanda? ve ?niversitelerdeki akademik kadrolar olarak demokratik haklar?n? kullanacaklar?n? ve T?rkiye?nin laik, demokratik yap?s? ve b?l?nmez b?t?nl???ne kar?? olu?an bu tehlikeye tepkilerini g?stereceklerini s?yledi.
Anayasada yap?lacak de?i?iklikte ?srar edilmesi durumunda tepkilerinin sertle?ece?ini vurgulayan Akbulut, olas? bir de?i?ikli?i de AH?M?e g?t?rebileceklerini bildirdi. Akbulut, AH?M?in e?itim kurumlar?na dini sembollerle girilmesine izin verilmesinin laiklik ilkesine ters oldu?u y?n?nde karar? oldu?unu da hat?rlatt?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net