EMEP?ten anayasa eylemi

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli ?l ?rg?t?, AKP H?k?meti?nin oldubittiye getirerek, toplumun de?i?ik kesimlerinin g?r?? ve ?nerilerini dikkate almadan taslak haz?rlamas?n?n kabul edilemez oldu?unu belirtti.


Emek Partisi (EMEP) Kocaeli ?l ?rg?t?, AKP H?k?meti?nin oldubittiye getirerek, toplumun de?i?ik kesimlerinin g?r?? ve ?nerilerini dikkate almadan taslak haz?rlamas?n?n kabul edilemez oldu?unu belirtti.
Y?r?y?? Yolu ba??ndan Belediye ??han? ?n?ne sloganlarla y?r?yen EMEP ?yeleri anayasa de?i?ikli?ine dair talepleri i?eren d?vizler ta??d?lar. EMEP Kocaeli ?l Ba?kan? G?ner Kizir yapt??? a??klamada, ?Demokratik anayasa isteniyorsa yap?lacak i? 12 Eyl?l Anayasas??n?n t?m kurum ve kurulu?lar?yla ortadan kald?r?lmas?, darbecilerin ve bu anlay??ta olanlar?n yarg?lanmas?d?r? dedi. Kizir, anayasan?n ba?ta i??i ve emek?ilerin ?rg?tlenmesi olmak ?zere, K?rt halk?n?n e?it ko?ullarda ve bir arada ya?amas?n? sa?lamas? gerekti?ini belirtti. (Kocaeli/EVRENSEL)
www.evrensel.net