Erdo?an yar?n ABD?de

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Birle?mi? Milletler (BM) 62. Genel Kurulu?na kat?lmak ?zere yar?n ABD?ye gidiyor. New York?ta 24 Eyl?l?de ba?layacak BM 62. Genel Kurulu?nda T?rkiye?yi Ba?bakan Erdo?an??n ba?kanl???nda,...


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Birle?mi? Milletler (BM) 62. Genel Kurulu?na kat?lmak ?zere yar?n ABD?ye gidiyor. New York?ta 24 Eyl?l?de ba?layacak BM 62. Genel Kurulu?nda T?rkiye?yi Ba?bakan Erdo?an??n ba?kanl???nda, D??i?leri Bakan? Ali Babacan??n da yer ald??? heyet temsil edecek.
Ba?bakan Erdo?an, BM 62. Genel Kurulu genel g?r??meleri ?er?evesinde, 28 Eyl?l?de Genel Kurul?da uluslararas? g?ndem ve BM konular?nda T?rkiye?nin g?r??lerini ortaya koyan bir konu?ma yapacak. Erdo?an??n, New York?ta bulunaca?? s?re i?inde BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve ?slam Konferans? ?rg?t? Genel Sekreteri Ekmeleddin ?hsano?lu?nun yan? s?ra Fransa Cumhurba?kan? Nicholas Sarkozy, Pakistan Cumhurba?kan? Pervez M??erref, Almanya Ba?bakan? Angela Merkel, ?ngiltere Ba?bakan? Gordon Brown??n da aralar?nda bulundu?u 25 ?lkenin devlet ve h?k?met ba?kanlar? ile ikili g?r??melerde bulunmas? ?ng?r?l?yor.
New York?ta ?D?? ?li?kiler Konseyi? adl? d???nce kurulu?unda da bir konu?ma yapacak olan Erdo?an, ?Clinton K?resel Giri?imi Toplant?s?? kapsam?nda bir panele de kat?lacak.
Coca Cola sponsoru
Ba?bakan Erdo?an, ABD ziyaretinde, ayr?ca New York Borsas??nda a??l?? yapacak ve Coca Cola ?irketinin onuruna verece?i ak?am yeme?inde i? ?evreleriyle bir araya gelecek. Ba?bakan Erdo?an, ziyaret program? kapsam?nda, 29 Eyl?l?de ABD?deki T?rk vatanda?lar? ve dernek temsilcileriyle de bir araya gelecek. (HABER MERKEZ?)

Ba?bakan imal? konu?tu

Ba?bakan Erdo?an, ter?rle m?cadelede baz? ?rg?tleri ter?rist ilan etmenin yeterli olmad???n? belirterek, ?Bu ?rg?tlerle ve yan kurulu?lar?yla farkl? isimler ad? alt?nda ortada olanlarla etkin bir m?cadele vermek gerekiyor? diye konu?tu.
Polis Akademisi?nin 2007-2008 e?itim-??retim y?l?n?n a??l?? t?reninde konu?an Erdo?an, ter?rle m?cadelenin k?resel i?birli?inden ge?ti?ini vurgularken, ?Ter?re kar?? ortak bir m?cadele ortaya koymak, ortak bir duru? sergilemektir. Ter?re kar?? dayan??man?n ve m?cadelenin temel ?art? ise bu m?cadelede d?r?st olmak, samimi olmak, ?taz?ya tut, tav?ana ka?? dememektir? dedi. Erdo?an, ?Bir k?s?m ?rg?tleri ter?rist ilan etmek yetmiyor. Hep beraber yasamas?yla, y?r?tmesiyle, yarg? erkiyle hep beraber bu m?cadeleyi vermek zorunday?z? diye konu?tu.
www.evrensel.net