Vetolu b?rokratlar asaleten atan?yor

10. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in ?e?itli nedenlerle atama kararnamelerini iade etti?i b?rokratlar i?in, Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesiyle yeniden atama d?nemi ba?lat?ld?.


10. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in ?e?itli nedenlerle atama kararnamelerini iade etti?i b?rokratlar i?in, Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesiyle yeniden atama d?nemi ba?lat?ld?.
B?t?e ve Mali Kontrol Genel M?d?rl????ne, bu g?revi vekaleten y?r?ten Naci A?bal??n atanmas?na ili?kin kararname Resmi Gazete?de yay?mland?. Atamas? Sezer?den geri d?nen A?bal, Nisan 2006?da vekaleten B?t?e ve Mali Kontrol Genel M?d?rl????ne getirilmi?, kararnamesinin g?revlendirmenin ard?ndan g?nderilece?i belirtilmi?ti.
Kararnamesi K??k?ten d?nen ve g?revi vekaleten y?r?ten Maliye Tefti? Kurulu Ba?kan Vekili Cemal Boyal? da bu g?reve asaleten atand?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net