Okullarda ?zelle?tirmenin geldi?i a?ama

?lkemizde devletin k???lt?lmesi s?ylemiyle halk?n eme?i ile yarat?lan K?T?ler b?y?k bir ?zelle?tirme kampanyas? ile neredeyse arsa fiyat? kar??l???nda yerli ve yabanc? tekellere pe?ke? ?ekilmi?tir.


?lkemizde devletin k???lt?lmesi s?ylemiyle halk?n eme?i ile yarat?lan K?T?ler b?y?k bir ?zelle?tirme kampanyas? ile neredeyse arsa fiyat? kar??l???nda yerli ve yabanc? tekellere pe?ke? ?ekilmi?tir. Bununla da yetinilmeyip Genel Sa?l?k Sigortas? d?zenlemesiyle sa?l?k alan?nda halk?n sa?l??? ile oynayan sa?l?ks?z kararlar al?nm??t?r. E?itim alan?nda ise ?nce ?kendi okulunu kendin yap? ad?yla ba?lat?lan ?zelle?tirmeye giden yoldaki ?al??malarda olduk?a ilerleme sa?lanm??t?r. ?nce okullara hizmetli ve b?ro ?al??an? g?nderilmemi?, bu g?rev okul koruma derneklerince toplanan paralarla s?zle?meli personel al?narak yap?lm??t?r. Zaman i?erisinde kadrolu ??retmen yerine s?zle?meli ya da saat ?creti kar??l??? derse giren ??retmenlerin say?s? artamaya ba?lam??t?r. B?ylece i? g?vencesinden yoksun ??retmenlerin atanmas?yla okullar?n ?zelle?tirilmesi yolunda ?nemli bir ad?m at?lm??t?r.
?zel okullar desteklenip ?zendirilirken devlet okullar?n?n giderleri ??renci velilerinden zorla al?nan paralarla kar??lanmaya ?al???lmaktad?r. E?itim-??retim i?in ??rencilerden ?e?itli isimlerle istenen paralar?n ?e?itlili?i okullara g?re 30 kalemi bulmaktad?r. ?zellikle kay?t d?nemlerinde velilerin eline tutu?turulan ?Kay?t i?in istenen belgeler? aras?nda neler yok ki. Size ?rne?imi Ku?adas? End?stri Meslek Lisesi?nden vermek istiyorum. Mektup zarf?, posta pulu, plastik dosya ve fotokopi ka??d? gibi her okulda istenenlerin yan? s?ra istenen bir ?ey daha var ki okullar?n ?zelle?tirilmesinin vard??? ?rk?t?c? boyutu g?zler ?n?ne seriyor.
Kay?t i?in istenenlerin yer ald??? 11 maddelik belgenin 6. maddesi ?G?venlik g?revlisi i?in 600 YTL okul aile birli?inin halk bankas?nda bulunan ........ No?lu hesab?na yat?r?lacak? ?eklindedir.
Okullar?n ?zelle?tirilmesi i?lemini yava? yava? uygulamaya koyan devlet bununla da yetinmeyip okuyan ??rencilerin g?venli?inin sa?lanmas? i?inden ?ekilip ?zel g?venlik g?revlileri taraf?ndan sa?lanmas? yolunu a??yor.

Bir e?itim emek?isi (Davutlar/AYDIN)
www.evrensel.net