Ki?i ?zg?rl??? ihlalleri var

?HD Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, Ankara?da 11Eyl?l?de ele ge?irilen bomba y?kl? minib?sle ilgili s?rd?r?len soru?turman?n, olay? b?t?n y?nleriyle ayd?nlatacak kapsamda olmas? gerekti?ini s?yledi.


?HD Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, Ankara?da 11Eyl?l?de ele ge?irilen bomba y?kl? minib?sle ilgili s?rd?r?len soru?turman?n, olay? b?t?n y?nleriyle ayd?nlatacak kapsamda olmas? gerekti?ini s?yledi.
Olayla ilgili s?rd?r?len soru?turman?n ve bunun bas?na yans?y???n?n ki?i g?venli?i ve ?zg?rl???n? keyfi bir bi?imde ihlal etti?ine dikkat ?eken Yal??nda?, g?zalt?na al?nan insanlar?n, su?lu olduklar? kesinle?inceye kadar zanl? olduklar?n?n unutulmamas? gerekti?ini vurgulad?. Yal??nda?, ?soru?turmalar, adil bir yarg?lanman?n b?t?n ko?ullar? haz?rlanarak ve insanlar?n haklar? ihlal edilmeden, onurlar? rencide edilmeden yap?lmal?d?r? dedi.
Soru?turman?n selahiyeti a??s?ndan ve olay?n ayd?nl??a kavu?turulmas? i?in her t?rl? hukuksal giri?imde bulunulmas?n?n ola?an oldu?unu ifade eden Yal??nda?, ?Tabii ki soru?turma kapsam?nda, Trabzon?a da gidilir Van?a da gidilir. Ancak hen?z yeteri kadar delil ve ipucu yokken, belli bir yasad??? ?rg?t? i?aret edip sonra da failleri belli bir b?lgenin insanlar? aras?nda aramaya kalkmak ve bunu yans?tmak K?rt insanlar?n? hedef g?stermek, onlar? kriminalize etmek demektir? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net