Manisa orman yang?n?nda kas?t iddias?

Ege ?evre ve K?lt?r Platformu (EGE?EP), ge?ti?imiz haftalarda Manisa?da 700 hektar ormanl?k alan?n yanmas?na yol a?an orman yang?nlar?nda ?kas?t? olas?l???n? ortaya koyan bir rapor haz?rlad?.


Ege ?evre ve K?lt?r Platformu (EGE?EP), ge?ti?imiz haftalarda Manisa?da 700 hektar ormanl?k alan?n yanmas?na yol a?an orman yang?nlar?nda ?kas?t? olas?l???n? ortaya koyan bir rapor haz?rlad?. EGE?EP, g?zlem ve olaylara dayal? ciddi iddialar?n bulundu?u raporla ilgili yetkili birimlere soru?turman?n derinle?tirilmesi ?a?r?s? yapan bir dilek?e sundu.
Konuyla ilgili ?zmir Tabip Odas??nda ger?ekle?tirilen bas?n toplant?s?nda konu?an EGE?EP D?nem S?zc?s? Avukat Arif Ali Cang?, 12-17 A?ustos 2007 tarihleri aras?nda, Manisa?da ??kan orman yang?nlar? hakk?nda haz?rlad??? raporu kamuoyuna a??klad?. Halen soru?turma a?amas?nda olan olaya ili?kin bir dizi ara?t?rma yapt?klar?n? belirten Cang?, elde ettikleri bulgular? Orman Genel M?d?rl???, Manisa Valili?i ve ?evre ?l M?d?rl????ne g?ndererek, soru?turman?n derinle?tirilmesini istediklerini dile getirdi. Manisa?daki yang?n? ??kartt??? iddias?yla g?zalt?na al?nd?ktan sonra tutuklanan ?oban Ya?ar Boz ile de g?r??t?klerini aktaran Cang?, Boz?un kesinlikle yang?nlarla ilgisinin olmad??? iddias?nda bulundu?unu vurgulad?. Cang?, bu yang?nlar?n daha farkl? ama?larla ??kart?ld???na ili?kin bilgilere ula?t?klar?n? kaydederek, yapt?klar? g?zlemleri ve edindikleri bilgileri s?ralad?.
M?h?rs?z a?a?lar kesilmi?ti
Manisa?da ??kan yang?n sonras?nda b?lgede yapt?klar? ara?t?rmalarda ?ok ?arp?c? sonu?lara vard?klar?n? ifade eden Cang?, ?Yang?n alan?nda yapt???m?z incelemede daha ?nce kesilmi? t?m a?a?lar?n m?h?rs?z oldu?unu g?rd?k. Yang?nlardan 6 g?n ?nce Manisa Orman ??letme M?d?r? ve Orman ??letme ?efi hakk?ndaki ?ikayetleri incelemek ?zere m?fetti?lerin gelece?i biliniyordu. Bu ?ikayetler nelerdi ve soru?turma nas?l sonu?land?. Bu yang?n acaba yap?lan yolsuzlu?u gizlemek i?in mi ??kart?ld?? Yakmak i?in kesilen sterlerin i?inde kal?n ?apl? a?a?lar vard?. Bu da yasal olmayan bir durum? diye konu?tu. Cang?, ?Orman i?letme m?d?r? ve ?efi ile ilgili soru?turmaya gelen m?fetti?ler yang?nlar? incelemek ?zere g?revlendirilmi?ler. T?m yang?nlar ayn? orman i?letme ?efli?i s?n?rlar? i?erisinde ve birbirine yak?n alanlarda ??km??t?r. Yang?n?n ??k?? bi?imi orman i?lerinden anlayan birileri taraf?ndan ??kar?ld???n? g?stermektedir. Bu iddia yerel Yeni As?r gazetesinde de dile getirilmi?tir. Bu konu ara?t?r?ld? m?? Haklar?nda soru?turma a??lan m?d?r ve ?ef neden h?l? g?revlerinin ba??nda? gibi sorulara yan?t isteyerek, soru?turman?n bu sorular?n yan?tlar? do?rultusunda geni?letilmesi gerekti?ine dikkat ?ekti.
Yang?ndan sonra ormanl?k alanda kesim yap?lmas?n?n yasak oldu?unu hat?rlatan Cang?, ?Buna ra?men yang?ndan hemen sonra burada kesim yap?lm??. Yeni d?zenlenen anayasa da 12 Eyl?l Anayasas??n? aratmayan t?rden haz?rland??? i?in ormanl?k alanlar korunmuyor hatta gerekli g?r?ld??? durumlarda devrini esas al?yor. Bu durum orman yang?nlar?n?n ?n?n? a?acakt?r? dedi. A??klaman?n sonunda EGE?EP ?yeleri, konunun takip?isi olacaklar?n? belirttiler. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net