Kabo?lu ve Oran?a destek

Kitle ?rg?tleri, meslek odalar? ve sendikalar, ?halk? kin ve d??manl??a tahrik? ettikleri iddias?yla yeniden yarg?lanmalar? istenen ?brahim Kabo?lu ve Bask?n Oran??n yan?nda olduklar?n? a??klad?lar.


Kitle ?rg?tleri, meslek odalar? ve sendikalar, ?halk? kin ve d??manl??a tahrik? ettikleri iddias?yla yeniden yarg?lanmalar? istenen ?brahim Kabo?lu ve Bask?n Oran??n yan?nda olduklar?n? a??klad?lar.
?stanbul Tabip Odas??nda d?n bir araya gelen ?rg?t temsilcileri ad?na bas?n a??klamas?n? okuyan ?niversite ??retim ?yeleri Derne?i Ba?kan? Tahsil Ye?ildere, demokratik d?zenlerin temel ilkelerinden birinin, ?iddet ?a?r?s? i?ermeyen d???nce a??klamalar?n?n hi?bir ?ekilde s?n?rland?r?lmamas? oldu?unu s?yledi. D???nce ?zg?rl???n?n s?n?rlar?n? geni?letmek ?zere geli?tirilen bir ilkenin Yarg?tay taraf?ndan i?eri?i ?arpt?r?larak d???nce su?u yaratmak ?zere kullan?lmas?n?n vahim bir durum oldu?unu belirten Ye?ildere, ?Bu Yarg?tay karar? bir kez daha g?stermi?tir ki, ?lkemizdeki yarg? alt k?lt?r?nde demokratik ilkeler git gide unutulmakta, otoriter e?ilimler bask?n hale gelmektedir? dedi.
Ceza yasalar?nda d???nce ?zg?rl???ne ili?kin h?k?mlerde k?kl? bir reform yap?lmas?n? isteyen Ye?ildere, ?Bizler ve bizim gibi d???nen yurtta?lar olarak, ?zg?rl?klerine sahip ??kan bireylerin g???slerini gere gere ?Ankara?da yarg??lar var? diyebildikleri bir gelece?in umudunu ta??d???m?z? bu vesileyle kamuoyuna duyururuz? dedi.
Sessiz kal?nmamal?
Kabo?lu ve Oran??n haz?rlad?klar? bir raporun sorgulanmas? sonucunda haks?z bir durumla y?z y?ze geldiklerini s?yleyen T?rk Tabipleri Birli?i Ba?kan? Gencay G?rsoy, Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n ?T?rkiye?de ayd?nlar yeterince ba?kald?rm?yorlar, tepki g?stermiyorlar? ifadesini hat?rlatt?. G?rsoy, ?Anayasa?da demokratikle?me s?recinin ya?and??? g?nlerde, sorun ?zerine gitme hepimizin yurtta?l?k g?revidir? diyerek ?zg?rl?klerden yana her yurtta??n tepki g?stermesi ve h?k?metin sessiz kalmamas? gerekti?ini vurgulad?.
D?SK Genel Sekreteri Musa ?am ise yarg?laman?n d???nce ve ifade ?zg?rl???n?n olmad???n?n g?stergesi anlam?na geldi?ini ifade ederek raporun kollektif bir ?al??ma oldu?unu kendilerinin de katk? verdikleri i?in su?a ortak olduklar?n? dile getirdi.
78?liler Derne?i Ba?kan? Celalettin Can da yarg?n?n bireyleri devlete kar?? korumas? gerekti?ine dikkat ?ekti.
?Hedef g?steriliyoruz?
Bas?n toplant?s?nda konu?an Prof. Dr. ?brahim Kabo?lu, raporun ?iddet i?ermedi?ini belirterek Yarg?tay?n kendilerine ?Bu konuyu tart??mayacaks?n?z, bu konuyu telaffuz etmeyeceksiniz, g?r?? beyan etmeyeceksiniz? diyerek ?iddetin asl?nda rapora kar?? ??kan eylemlerde kendini g?sterdi?ini s?yledi. ?Bizim ba?l?ca g?revimiz, g?r?? bildirmekti, bir ba?ka arac?m?z yoktu? diyen Kabo?lu, 301.madde gibi 216. maddenin de demokrasinin k?l?c? gibi salland???n? her iki maddenin de Anayasa?ya ayk?r? oldu?unu savunduklar?n? s?yledi. Kabo?lu s?zlerine ??yle devam etti; ?Bizi niyeti bozuk ki?iler olarak topluma lanse etmeye ?al???yorlar. Sorumlulu?umuzu bilmek kimlik sorununun ele al?nmayaca??n? ve T?rkiye?de tart???lmayaca??n? bilmek zorundas?n?z diyor. Yani konu?mamak sorumlulu?unu bize y?kl?yorlar. B?yle bir karar ile tehlikeli insanlar olarak yans?t?yor ve hedef g?sterilmi? oluyoruz. Bir t?r d???nce k?y?m? kar??s?nday?z. ??te burada Yarg??lar?n sorumlulu?unun alt?n? ?izmek gerekir. Ya?am hakk?m?za y?nelik tehditler artmaya ba?layacakt?r. Ama sadece biz de?iliz Karadeniz?deki t?rk?lere bu t?r e?ilimler devam etti?ine g?re, ?rka dayal? milliyet?i ve ?oven ??k??lara dikkat etmek gerekir. Bu bak?mdan d???nce ve ifade ?zg?rl??? g?ndemde tutulmal?d?r. Cinayeti ?vmek ve te?vik etmek as?l ?smail T?r?t??n ?Plan Yapmay?n Plan? adl? ?ark?s?d?r. Toplumsal huzuru bozmakt?r. Biz sadece Anayasal ??z?m ?nerileri sunmaya ?al??t?k.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net