?hale ve y?k?mlar iptal edilsin

R?zgarl? Bah?e?deki tapulu arsalar?n?n ihaleye a??lmas?n? ve y?k?m tehdidine kar?? Beykoz Belediyesi?nin ?n?nde bas?n a??klamas? yapan R?zgarl? Bah?e Koruma Kalk?nd?rma ve Dayan??ma Derne?i?nin eylemine kat?lan mahalleliler,...


R?zgarl? Bah?e?deki tapulu arsalar?n?n ihaleye a??lmas?n? ve y?k?m tehdidine kar?? Beykoz Belediyesi?nin ?n?nde bas?n a??klamas? yapan R?zgarl? Bah?e Koruma Kalk?nd?rma ve Dayan??ma Derne?i?nin eylemine kat?lan mahalleliler, ihalenin ve y?k?mlar?n iptal edilmesini istediler.
1500?den fazla evin y?k?m tehdidi ile kar?? kar??ya oldu?unu dile getiren Dernek Ba?kan? Osman H?d?r, ?Size ihaleyle tapu veriyorum? diyen belediyenin, mahalle sakinlerini ?deyemeyecekleri bir borcun alt?na sokmak istedi?ini dile getirdi. Bar?nman?n bir hak oldu?una de?inen H?d?r, evlerinin bulundu?u arsan?n kendilerine verilmesini talep etti. Bas?n a??klamas?n?n ard?ndan toplanan imzalar belediyeye verildi.
Emek?iyi m?teahhitlerle yar??t?r?yorlar
Evi y?k?lma tehlikesi alt?nda olan mahalleli H?seyin Hazar, belediyeye tepki g?stererek, ?Beni m?teahhitlerle yar??t?r?rlarsa nas?l evimi geri alabilirim? diye konu?tu.
R?zgarl? Bah?e mahalle sakini K?ksal Akta?, evlerinin ihale yoluyla ba?kalar?na verilece?ini belirti. Tan?mad??? insanlar?n evlerine bakt???n? ve ?Kimsiniz? sorusuna da yan?t alamad???n? belirten Akta?, evlerini kimseye vermeyeceklerini s?yledi.
Mahalle sakinlerinden ?ehriman Do?an, belediyenin tavr?n?n samimi olmad???n? dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net