78?liler dernekleri federasyon kurdu

Ankara, ?zmir, Mersin ve Samsun 78?liler Dayan??ma ve Ara?t?rma Dernekleri ile ?stanbul 78?liler Adalet ve Ara?t?rma Derne?i, d?n Ankara?da 78?liler Dayan??ma ve Ara?t?rma Dernekleri Federasyonu?nun kurulu?unu ilan ettiler.


Ankara, ?zmir, Mersin ve Samsun 78?liler Dayan??ma ve Ara?t?rma Dernekleri ile ?stanbul 78?liler Adalet ve Ara?t?rma Derne?i, d?n Ankara?da 78?liler Dayan??ma ve Ara?t?rma Dernekleri Federasyonu?nun kurulu?unu ilan ettiler.
Resmi i?lemlerin ard?ndan dernek binas?nda bas?n toplant?s? d?zenleyen 78?liler, m?cadelelerinin b?ylece daha da g??lendi?ini s?ylediler. Federasyon kurucular? ad?na ortak a??klamay? okuyan Ru?en S?mb?lo?lu, ?78?liler hareketinin yedi y?ld?r yereller ?zerinden geli?en darbeleri ve darbecileri yarg?lama m?cadelesini bug?n bir ad?m daha ileri bir a?amaya ta??m?? bulunmaktay?z? dedi. S?mb?lo?lu, federasyonun, 1982 darbe anayasas?n?n darbecilerin yarg?lanmalar?n? engelleyen ge?ici 15?inci maddesindeki h?k?mlerin yeni anayasada yer almamas?na y?nelik ?abalar?n? s?rd?rece?ini dile getirdi. ?Federasyon, darbelerin ve darbecilerin yarg?lanarak hem ?lkemizde s?m?r?len, ezilen halk kesimlerinden yana ger?ek demokrasinin hayata ge?mesi, hem de T?rkiye?nin tarihiyle hesapla?arak insanca ya?anacak bir yar?n?n bug?nden yarat?lmas? m?cadelesine yeni bir soluk katacakt?r? diyen S?mb?lo?lu, darbecilerini yarg?lamayan bir toplumun ge?mi?i ve hatalar? ile hesapla?amayaca??n?n alt?n? ?izdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net