HUKUK K??ES

 • SORU: Patronum beni, ?al??t???m?z ?irkete ba?l? olan fakat de?i?ik bir ildeki i?yerlerinden birine g?ndermek istiyor. Bu konuda bana yaz?l? bildirimde de bulundu. Benim b?yle bir durumda ne gibi haklar?m vard?r? Ben gitmek istemiyorum.


  SORU: Patronum beni, ?al??t???m?z ?irkete ba?l? olan fakat de?i?ik bir ildeki i?yerlerinden birine g?ndermek istiyor. Bu konuda bana yaz?l? bildirimde de bulundu. Benim b?yle bir durumda ne gibi haklar?m vard?r? Ben gitmek istemiyorum.
  CEVAP: Bu durumda i?veren, ?al??ma ko?ullar?nda esasl? bir de?i?iklik olan nakil hususunu i??iye yaz?l? olarak bildirmek zorundad?r. Ki size i?vereniniz b?yle bir bildirimde bulunmu?tur. ???inin alt? i? g?n? i?inde kabul etmemesi durumunda, i? s?zle?mesini feshetme imkan? bulunmaktad?r. B?yle bir durumda i??inin, naklin ge?erli nedene dayanmad???, dolay?s?yla feshin de ge?erli nedene dayanmad??? sebebi ile i?e iade davas? a?ma hakk? vard?r.
  Ancak, i? s?zle?menizde i?verene i??iyi nakil yetkisi veren bir madde varsa, i?verene nakil yetkisi veren bu maddeler ge?erli kabul edilir ve buna uymayan i??inin i? s?zle?mesinin, hakl? nedenle i?veren taraf?ndan sonland?r?lmas? m?mk?nd?r. Yarg?tay??n uygulamas? da bu y?ndedir.
  Avukat Devrim Avc?
  www.evrensel.net