Yoksul ??renciler okula har?l?ks?z gidiyor

Dar gelirli ailelere mensup ??rencilerin y?zde 40??n?n okula har?l?ks?z gitti?i, y?zde 74??n?n kendisine ait odas? bulunmad??? ortaya ??kt?.
?ukurova ?niversitesi E?itim Fak?ltesi Felsefe Grubu E?itimi Anabilim ...


Dar gelirli ailelere mensup ??rencilerin y?zde 40??n?n okula har?l?ks?z gitti?i, y?zde 74??n?n kendisine ait odas? bulunmad??? ortaya ??kt?.
?ukurova ?niversitesi E?itim Fak?ltesi Felsefe Grubu E?itimi Anabilim Dal? ??retim ?yesi Prof. Dr. Adnan G?m?? yapt??? a??klamada, bir grup ??retim g?revlisi ile kentteki baz? okullarda bine yak?n ??renci ile yap?lan ara?t?rmada ?arp?c? sonu?lara ula??ld???n? s?yledi.
?o?unlukla g?? eden ailelerin ?ocuklar?n?n ?ekti?i s?k?nt?n?n e?itime de yans?d???n? belirten G?m??, bu olumsuzlu?un ?ocuklar? soka?a itti?ini ifade etti.
Baz? ?ocuklar?n ayakkab? boyac?l??? yapt?klar?n?, simit sat?p kav?aklarda otomobil cam? silerek para kazanmaya ?al??t?klar?n? belirten G?m??, ?Aile planlamas? konusunda da hassas olmayan bu ailelerdeki ?ocuk say?s?n?n ortalama 5 oldu?u d???n?l?rse, s?k?nt?n?n boyutu daha net anla??l?r? dedi.
Fakir aile ?ocuklar?n?n ?do?u?tan kadersiz? olduklar?n? ifade eden G?m??, b?y?k ?o?unlu?unun gelecekteki ya?amlar?n?n da ?genetik miras? gibi de?i?meden s?rd???ne dikkati ?ekti.
?ocuk say?s?n?n fazla olmas?n?n daha az beslenme, tedavi ve okul f?rsat? anlam?na geldi?ini vurgulayan G?m??, bu tarzdaki ailelerin, ?ocuklar?n?n gelece?ini haz?rlamakta da zorland???n? anlatt?.
?Durum i? a??c? de?il?
G?m??, fakir d?zeydeki ??rencilerin y?zde 74??n?n kendilerine ait bir odas?n?n, y?zde 70?inin de ?al??ma masas?n?n bulunmad???n?, gelir d?zeyi orta ve ?st d?zeydeki semtlerde ise bu oran?n s?rayla y?zde 30 ve 19 oldu?unu s?yledi.
G?m?? ??yle konu?tu: ?K?lt?rel ve e?itsel kaliteyi yans?tan di?er g?stergelerde de durum pek i? a??c? g?z?km?yor. Yap?lan ara?t?rmada, ??rencilerin y?zde 45?i gerekli k?rtasiyeyi, y?zde 53?? de yard?mc? kitap ve malzemelerin hi?birini veya bir k?sm?n? ailelerinin alamad???n? ifade ediyor. Sorunlar?n en ?nemlilerinden biri de fakir semtlerde hem har?l?k verebilen aile say?s?, hem de har?l?k miktar? olduk?a d???yor. Ailelerin y?zde 40?? ?ocuklar?n? okula har?l?ks?z g?nderiyor.?
G?m??, fakir ailelerin ?ocuklar?n?n, derslerinde anne ve babalar?ndan yard?m g?rememesi, okuma al??kanl???n?n d???k olmas?, sinema ve tiyatroya gidememesi ve sportif etkinliklere kat?lamamas? gibi sorunlar ya?ad???n? da kaydetti. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net