MEB?in genelgesi okullara giremedi!

Milli E?itim Bakanl????n?n (MEB) ?Velilerden kay?t s?ras?nda para al?nmayacak? genelgesi bu y?l da dikkate al?nmad?. Adana?da velilerden 150 ile 180 YTL aras?nda kay?t paras? al?nd???, itiraz eden velilere ise ?Her ?eyi devletten...


Milli E?itim Bakanl????n?n (MEB) ?Velilerden kay?t s?ras?nda para al?nmayacak? genelgesi bu y?l da dikkate al?nmad?. Adana?da velilerden 150 ile 180 YTL aras?nda kay?t paras? al?nd???, itiraz eden velilere ise ?Her ?eyi devletten beklemeyin? yan?t?n?n verildi?i ??renildi. E?itim Sen Adana ?ubesi?nin haz?rlad??? rapor, MEB?in genelgesine ra?men bu y?l da kay?t paras? uygulamas?n?n devam etti?ini ortaya koydu. Raporda, kay?t ?cretinin yan? s?ra ??rencilerden katk? pay? ve temizlik paras? istenildi?ine yer verilerek, bu durumun dar gelirli ve g?? ma?duru aileleri zor duruma koydu?u belirtildi.
O?lunu kaydetmek i?in gitti?i ?akirpa?a Lisesi?nde kendisinden kay?t paras? olarak 150 YTL istendi?ini s?yleyen Halime ?nan, ??? sefer gitmeme ra?men param olmad???na inand?ramad?m. Bana ?Her ?eyi devletten beklemeyin? deyip kay?t yapmad?lar? dedi. ?nan, d?rd?nc? kez okula gitti?imde okul ?ayc?s?n?n, yoksul oldu?unu s?ylemesi ?zerine 50 YTL kay?t ?creti kar??l???nda o?lunun kayd?n? yapt?rabildi?ini s?yledi. 4 ?ocuk okuttu?unu belirten ?nan, ?D?zce Ak?akoca?da f?nd?k toplamadan kayd?n? yapmak i?in geldik. Ordan kazand???m?z paray? da kayda verdik? dedi. (Adana/D?HA)
www.evrensel.net