15 y?ll?k stat in?aat?nda sona do?ru...

?anl?urfa?da yap?m?na 15 y?l ?nce ba?lanan 30 bin seyirci kapasiteli stadyumun, Gen?lik ve Spor Genel M?d?rl???nce aktar?lan 7 milyon YTL?lik ?denek sayesinde 2008 y?l? Ocak ay?nda tamamlanmas? planlan?yor.


?anl?urfa?da yap?m?na 15 y?l ?nce ba?lanan 30 bin seyirci kapasiteli stadyumun, Gen?lik ve Spor Genel M?d?rl???nce aktar?lan 7 milyon YTL?lik ?denek sayesinde 2008 y?l? Ocak ay?nda tamamlanmas? planlan?yor.
?anl?urfa Gen?lik ve Spor M?d?r? ?eref ?elli, yapt??? a??klamada, stad?n seyirci kapasitesi ve altyap? olanaklar? bak?m?ndan T?rkiye?nin en b?y?k statlar?ndan biri olarak projelendirildi?ini an?msatt?.
?imdiye kadar 34 milyon YTL tutar?nda harcama yap?lan stadyum in?aat?nda fiziki ger?ekle?menin y?zde 90??n ?zerine ??kt???n? aktaran ?elli, ?u ana kadar trib?n tenteleri, soyunma odalar?, trib?nlerin beton kaplanmas?, elektrik aksam?, s?hhi tesisat ve ihata duvar?n?n tamamlanabildi?ini belirtti.
30 bin ki?i kapasiteli stad?n koltuk d??eme, ?evre d?zeni, ayd?nlatma ve ?imlendirme i?lemlerinin hen?z tamamlanmad???n?, ?denek eksikli?i nedeniyle uzun bir s?redir ?al??ma yap?lmad???n? aktaran ?elli, eksikliklerin giderilerek stad?n gelecek y?l i?erisinde hizmete a??lmas? amac?yla ge?en ay Gen?lik ve Spor Genel M?d?rl????nden bir ekibin stadyumda incelemelerde bulundu?unu kaydetti. ?ncelemeyi yapan teknik ekibin raporu do?rultusunda in?aat ?al??malar? i?in 7 milyon YTL?lik ?denek aktar?ld???n? bildiren ?elli, b?ylece ?al??malara 10 g?n ?nce yeniden ba?land???n? s?yledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net