Fotoğraf: Evrensel

?NSAN VE SPOR

 • Ba?bakan se?im ve cumhurba?kanl??? meselelerinin ard?ndan kafa dinlemek i?in tercihini Denizli?den yana kulland? ve Belediye Ba?kan? Nihat Zeybek?i?nin konu?u olarak Sarayk?y?de bulunan termal otellerden birine geldi gizlice.


  Ba?bakan se?im ve cumhurba?kanl??? meselelerinin ard?ndan kafa dinlemek i?in tercihini Denizli?den yana kulland? ve Belediye Ba?kan? Nihat Zeybek?i?nin konu?u olarak Sarayk?y?de bulunan termal otellerden birine geldi gizlice.
  Bunu duyunca belki tak?m? Kas?mpa?a?n?n ma??n? falan izleyecektir diye d???nm??t?k. ?lke meselelerinin ??z?m? ile ilgili yeni projeler i?in kendini kampa alan ba?bakan ma?a gelmedi ama, ne hikmetse Kas?mpa?a ligdeki ilk galibiyetini sahas?nda uzun s?redir yenilmeyen horozlardan almay? bildi.
  Tayfun isimli bir okurumuzun, iktidar?n futbola d?n?k a?k?n? kaleme ald??? g?zel yaz?s?n? be?eniyle okumu?tum. Sa?olsun, duyarl? ki?ilerin ilgisi yaz?lar?n bo?lukta kaybolup gitmesini ?nl?yor. Bu dostumuzun da belirtti?i bir istatisti?i aktarmakta yarar g?r?yorum.
  1970: Kas?mpa?a yok
  1980: Kas?mpa?a yok
  1990: Kas?mpa?a yok
  2000: Kas?mpa?a yok
  2002: Kas?mpa?al? iktidar...
  2004: Kas?mpa?a 3. Lig?de
  2005: Kas?mpa?a 2. Lig?de
  2006: Kas?mpa?a 1. Lig?de
  2007: Kas?mpa?a S?per Lig?de
  Belediyelerin futbola a?k?ndan da s?z eden Tayfun bey, ??Siz hi? Londra Belediyespor diye bir tak?m duydunuz mu??? diye soruyor. Trajik ve d???nd?r?c? elbette. Devlet, ?zerkle?tirdi?i futbol uygulamas?na ra?men kendisini bu alan?n d???na atam?yor. Her iktidar d?neminde sporu kitleselle?tirece?inin ve herkesin spor yapmas?na olanak sa?layaca??n?n s?z?n? veren bir devlet, belediyecilik uygulamas?, ac? ki futbol seyirli?i ve pop?lizmiyle besleniyor.
  Kas?mpa?a, Kas?mpa?a olal? b?yle kaymakl? bir lig ya?amam??t?. Ba?bakan Denizli?de ve ?? puan Kas?mpa?a?n?n cebinde. Vatanda? umutla yeniden sahip ??kt??? ba?bakan?n, Kas?mpa?a?s?na sahip ??kt??? gibi ?lkeye de sahip ??kmas?n? bekliyor.
  Kemal Sunal??n bir filminde Kas?mpa?a canavar? tiplemesi vard?. Enflasyon canavar?n? dize getiren h?k?met ?u ara trafik canavar?yla u?ra??yor. B?t?n umudumuz, ?? b?y?klerin h?k?mranl???n? sona erdirecek yeni bir tak?m?n ortaya ??kmas?. Ancak Kas?mpa?a?n?n hem bir pa?a tak?m?, hem de ?stanbul tak?m? olmas?, sermayeyi de ard?llad??? d???n?ld???nde, pek umut verici olamayaca?? ortada. Yeter ki belediye destekli yeni futbol canavarlar? ortaya ??kmas?n. ?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor, Ankaraspor, Kayserispor ve bu s?rece eklemlenen Denizlispor tak?mlar?, Kas?mpa?a gibi futbola olan b?y?k a?k?n bir ?r?n? de?il mutlaka.
  H?k?metten, kendi tak?mlar?na g?sterdi?i ilgiyi, duyarl?l???, ?lkeye de g?stermesini bekliyoruz?
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net