Fotoğraf: Evrensel

Malatya cinayetinde yeni iddia

Malatya?da Zirve Kitabevi?nde 3 ki?inin vah?ice katledilmesi olay?nda ilgin? bir iddia ortaya ??kt?. F?rat Haber Ajans??n?n haberine g?re, ?Malatya?da ?ld?r?len isimlere yak?nl???yla bilinen proteston kiliselerine? A.A. ismiyle


Malatya?da Zirve Kitabevi?nde 3 ki?inin vah?ice katledilmesi olay?nda ilgin? bir iddia ortaya ??kt?. F?rat Haber Ajans??n?n haberine g?re, ?Malatya?da ?ld?r?len isimlere yak?nl???yla bilinen proteston kiliselerine? A.A. ismiyle g?nderilen bir ?e-mail?de, cinayeti Malatya?da g?revli M.?. adl? bir subay?n azmettirdi?i iddia edildi. Haberde, bu ihbar?n kiliseler taraf?ndan, Malatya Ba?savc?l????na iletilmek ?zere ilgili savc?l?klara teslim edildi?i belirtildi.
?lgin? ihbarda ?u iddialar dile getiriliyor: ?Malatya olay?ndan sonra bu e-maili yazmam?n bir vatanda?l?k g?revi oldu?u kanaatine vard?m. Yap?lanlar? i?im kald?rm?yor. Emre G?yi azmettiren ve y?nlendiren ki?i komutan?m?z M.??n?n y?nlendirmeleriyle ?lahiyat Fak?ltesi ??retim ?yesi R.B?dir. Kendisi, 4-5 ayd?r komutan?m?z M.?. ile beraber ?al??maktayd?. R.B. ile irtibata ilk ge?en ki?i ise komutan H.??dir. Daha sonra irtibat? M.?. uzman sa?lamaktad?r. ?zellikle olay ?ncesinde ve sonras?nda bu ?al??malar yo?unluk kazanm??t?r. Telefon g?r??melerinde ne kadar da dikkatli olsalar geriye d?n?k yap?lacak bir ara?t?rmada bu irtibat?n bulunabilece?ini san?yorum.?
?hbar belgesinde, ismi ge?enlerden baz?lar?n?n telefon numaralar?na da yer verildi?i; ihbar? yapan A.A?n?n, ?Daha fazla bilgiyi sizlere a??klarsam beni de tespit edeler ve hi? teredd?t etmeden gerekeni yapacak kadar kendilerinden ge?mi?lerdir? dedi?i bildirildi.
Koray Ayd?n davas?nda ad? ge?iyor
F?rat Haber Ajans?, cinayetin azmettiricisi oldu?u ileri s?r?len M.??n?n ad?n?n eski Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakan? Koray Ayd?n??n Y?ce Divan?da yarg?land??? davaya da kar??t???n? yazd?. M.??n?n Y?ce Divan?da tan?k olarak dinlendi?i belirtildi.
Malatya?da 18 Nisan 2007?de ger?ekle?en katliamda Zirve Kitabevi?nde ?al??an Alman Tilmann Geske, U?ur Y?ksel ve Necati Ayd?n adl? ki?iler, Cuma ?, Salih G, Abuzer Y, Hamit ?. ve Emre G. taraf?ndan vah?ice ?ld?r?lm??lerdi. (HABER MERKEZ?)

Kilise iddialar? do?rulad?

Diyarbak?r Proteston Kilisesi Ruhani lideri Ahmet G?vener kendilerine b?yle bir belge geldi?ini ve belgeyi avukata ilettiklerini do?rulad?. Gazetemize konu?an G?vener, ?Malatya?daki olaydan bir ay kadar sonra Ankara?daki Kurtulu? Kiliseleri Derne?i Merkezi?ne b?yle bir ihbar yap?lm??. Ancak imzas?z olarak bildirilmi?. Dernek ba?kan? arkada??m?z ?hsan ?zbey de belgeyi avukata iletmi?tir? dedi.
www.evrensel.net