Van?daki ?ld?rme olay?na soru?turma

Van??n ?zalp il?esine ba?l? A?a?? Ko?k?ran k?y?nde askerlerin a?t??? ate? sonucu ya?am?n? yitiren Ejder Demir?in ?l?m?yle ilgili soru?turma ba?lat?ld?. Soru?turmay? ba?latan ?zalp Cumhuriyet Savc?l???, askerlerin ve k?yl?lerin...


Van??n ?zalp il?esine ba?l? A?a?? Ko?k?ran k?y?nde askerlerin a?t??? ate? sonucu ya?am?n? yitiren Ejder Demir?in ?l?m?yle ilgili soru?turma ba?lat?ld?. Soru?turmay? ba?latan ?zalp Cumhuriyet Savc?l???, askerlerin ve k?yl?lerin ifadesine ba?vurdu.
Askerler verdikleri ifadelerde Demir?e ?teslim ol? ?a?r?s?nda bulunduklar?n? ancak Demir?in ka?maya ba?lad???n? s?yledikleri belirtildi. Askerlerin, ??rg?te yard?m yatakl?k yapt???na dair bize ihbar geldi. Biz k?ye gitti?imizde h?zla ka?maya ba?lad?. O esnada arkas?ndan bir atl? gitmeye ba?lad?. Atl? ona bir silah uzatt?. Silah? alan Demir bize do?ru ate? etmeye ba?lay?nca ?at??ma ??kt?? iddias?nda bulunduklar? ??renildi.
?fade vermeye gidiyordu
Bu arada Ejder Demir?in, 10 ayd?r mazot ka?ak??l???ndan arand??? ve savc?l??a ifade vermek i?in avukat?yla g?r??t??? ortaya ??kt?.
Avukat Zahir So?anda, Ejder Demir?in kendisini olaydan bir saat ?nce arad???n? ve kendisine savc?l??a giderek ifade vermek istedi?ini s?yledi?ini aktard?.
G?venlik g??lerinin haz?rlad??? tutanakta 200-250 metreden ate? edildi?ini belirttiklerini ifade eden So?anda, ?Ancak olay?n tan?klar? k?yl?ler 20-25 metreden ate? edildi?ini s?yl?yorlar. Ge?en cuma g?n? olay yerinde ke?if yapt?k. Edindi?im izlenime g?re k?yl?lerin iddias? do?ru. Neticede ne olursa olsun ?ld?r?len insan masum ve silahs?z oldu?u i?in olay yarg?s?z infaz g?r?n?yor. Gerekli ara?t?rmalar?m?z s?rmektedir. ?ok yak?n zamanda ger?ek sonu?lar? kamuoyuna a??klayaca??z? dedi.
?HD: Olay yarg?s?z infaz
?HD Van ?ube Ba?kan? C?neyt Cani? de olayla ilgili olarak ?zalp Kaymakam? ile g?r??t?klerini ancak kaymakam?n kendilerine, ?Olay hakk?nda bilgim yok. Olay? ??rendikten sonra ambulans g?nderdim, adli soru?turma zaten s?r?yor? dedi?ini belirtti. K?yl?lerle g?r??melerinin s?rd???n? aktaran Cani?, ?Bu t?r cinayetlerde nedense g?venlik g??leri hakk?nda soru?turma ba?lat?lm?yor. Bu olayda da cinayetin ?st? ?rtbas edilmeye ?al???l?yor. Bize g?re silahs?z bir insan?n ?ld?r?lmesi yarg?s?z infazd?r? dedi.(Van/D?HA)
Oktay Candemir
www.evrensel.net