DTP siyasi rotas?n? belirliyor

Demokratik Toplum Partisi (DTP) y?neticileri, 28 Ekim tarihinde yap?lacak 2. Ola?an?st? Kongresi ?ncesi Antalya?da topland?. Milletvekilleri, belediye ve il ba?kanlar?, Parti Meclisi ile MYK ?yelerinin kat?laca?? toplant?da, t?z?k...


Demokratik Toplum Partisi (DTP) y?neticileri, 28 Ekim tarihinde yap?lacak 2. Ola?an?st? Kongresi ?ncesi Antalya?da topland?. Milletvekilleri, belediye ve il ba?kanlar?, Parti Meclisi ile MYK ?yelerinin kat?laca?? toplant?da, t?z?k program tasla?? ??kar?larak, DTP?nin ?n?m?zdeki s?rece ili?kin siyasi rotas? belirlenecek.
28 Ekim tarihinde 2. Ola?an?st? Kongresi?ni yapacak olan DTP, yetkili kurullar? ile Antalya?da topland?. Antalya?da yap?lan kampa, milletvekilleri, belediye ba?kanlar?, baz? il ba?kanlar?, PM ve MYK ?yeleri kat?l?yor.
Al?nan bilgiye g?re toplant?da ?ncelikle 28 Ekim?de yap?lacak kongrenin haz?rl?klar? g?zden ge?irilecek ve bug?ne kadar kongre ?er?evesinde b?lgelerde halk ve delegeler ile yap?lan toplant?lar ele al?nacak. Halk?n ve delegeler ile yap?lan toplant?larda ortaya ??kan sonu?lar? esas alacak olan DTP yetkili kurullar?, DTP?nin etkili bir kongre yapmas? i?in baz? kararlar almas? bekleniyor.
Program ve t?z?k
DTP?nin Meclis?e girmesi ile birlikte daha ?nce haz?rlanan program ve t?z??? ele alacak olan DTP yetkili kurullar?, t?z?kte yap?lmas? gereken de?i?ikler ile yeni program tasla?? ?zerinde ?al??ma yapacak. Program i?in kapsaml? tart??malar?n yap?lmas? beklenen toplant?da, g?ncel siyasi geli?meler ?er?evesinde T?rkiye siyasetine cevap verecek, s?n?rlar? belirlenmi? ve uygulanabilir bir program?n olu?turulmas? hedefleniyor.
PM geni?liyor
Toplant?da ayn? zamanda DTP?nin ?rg?tsel yap?s? ve ?rg?tlenme modeli de ele al?nacak. Yeni ?rg?tlenme modeline g?re, daha ?nce 60 ki?iden olu?an Parti Meclisi ?ye say?s?n?n 75?e ??kar?lmas? hedefleniyor. Parti Meclisi?nde DTP Meclis Grubu?nda bulunan milletvekillerine de yer verilmesi bekleniyor.
Toplant?da ayn? zamanda g?ncel geli?melerin de?erlendirilece?i ve DTP?nin Meclis?te bulunan grubunun nas?l bir rol oynamas? gerekti?i ?zerinde durulaca?? belirtildi. Yap?lacak tart??malar sonras?nda DTP?nin siyasi rotas?n? belirlemesi ve yapaca?? ?al??malar i?in bir program ??karaca?? ifade edildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net