?Darbe G?nl?kleri? davas? bug?n g?r?lecek

Kapat?lan Nokta Dergisi Genel Yay?n Y?netmeni Alper G?rm??, eski Deniz Kuvvetleri komutanlar?ndan emekli Oramiral ?zden ?rnek?e ait oldu?u iddia edilen ?Darbe G?nl?kleri? haberi nedeniyle, bug?n hakim kar??s?na ??kacak.


Kapat?lan Nokta Dergisi Genel Yay?n Y?netmeni Alper G?rm??, eski Deniz Kuvvetleri komutanlar?ndan emekli Oramiral ?zden ?rnek?e ait oldu?u iddia edilen ?Darbe G?nl?kleri? haberi nedeniyle, bug?n hakim kar??s?na ??kacak.
Emekli Oramiral ?zden ?rnek?e ait oldu?u iddia edilen ve T?rkiye?de 2004 y?l?nda ?Sar?k?z? ve ?Ay?????? ad? verilen iki darbe haz?rland???na ili?kin bilgilerin bulundu?u ?Darbe G?nl?kleri? haberini yay?nlayan Nokta Dergisi Genel Yay?n Y?netmeni Alper G?rm????n yarg?lanmas?na bug?n Bak?rk?y 2. Asliye Ceza Mahkemesi?nde ba?lanacak.
Haberlerin yay?nlanmas?ndan sonra ?zden ?rnek?in ?ikayeti ?zerine soru?turma ba?latan Bak?rk?y Ba?savc?l???, G?rm?? hakk?nda alt? y?l sekiz aya kadar hapis cezas? istemiyle dava a?m??t?. Bak?rk?y Cumhuriyet Savc?s? Remzi Ya?ar K?z?lhan taraf?ndan haz?rlanan iddianamede, G?rm????n emekli Oramiral ?zden ?rnek?e bas?n yoluyla alenen ?hakaret? ve ?iftira? su?lar?n? i?ledi?i ?ne s?r?lm??t?. ?ddianamede G?rm????n, hakaret su?undan d?rt aydan iki y?l sekiz aya, iftira su?undan ise bir y?ldan d?rt y?la kadar hapsi istenmi?ti. G?rm??, sabah 9.30?da Bak?rk?y 2. Asliye Ceza Mahkemesi?nde g?r?lecek davada, iki ayr? su?tan toplam alt? y?l sekiz aya kadar hapis cezas? istemiyle yarg?lanmaya ba?lanacak.
Genelkurmay Ba?kanl????n?n gazeteciler hakk?nda haz?rlad??? ?and??? belgesi, ?zden ?rnek?e ait oldu?u ?ne s?r?len darbe g?nl?kleri ve T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin baz? sivil toplum ?rg?tleriyle ili?kileri konusunda haberler haz?rlayan Nokta dergisi, 13 Nisan 2007 tarihinde polis taraf?ndan bas?lm??, sonras?nda ise derginin imtiyaz sahibi Ayhan Durgun taraf?ndan kapat?lm??t?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net