Latin halklar?yla dayan??ma

K?ba ve Latin Amerika Haklar?yla Dayan??ma Derne?i kuruldu. Dernek ?Ba?ka bir d?nyan?n m?mk?n oldu?unu g?steren K?ba halk?ndan, ba?ka bir d?nya i?in m?cadeleyi b?rakmayan Latin Amerika halklar?ndan, co?rafyalar?ndan, onlar?n ...


K?ba ve Latin Amerika Haklar?yla Dayan??ma Derne?i kuruldu. Dernek ?Ba?ka bir d?nyan?n m?mk?n oldu?unu g?steren K?ba halk?ndan, ba?ka bir d?nya i?in m?cadeleyi b?rakmayan Latin Amerika halklar?ndan, co?rafyalar?ndan, onlar?n tarihlerinden, k?lt?rlerinden, sanatlar?ndan, ?yk?lerinden ??renece?imiz ?ok ?ey var? ?iar?yla hareket ediyor.
Toplumsal ger?eklikleri anlama, a??klama ve d?n??t?rme ?abalar?nda, benzer tecr?belerin ve gelece?e dair ortak ideallerin kendilerini Latin Amerika halklar?na ba?lad?klar?n? s?yleyen dernek kurucular? kurulu? bildirgesinde ?unlar? s?yl?yor: ?Latin Amerika?n?n tarihi; ba??ms?zl?k bilincinin, antiemperyalist m?cadelelerin tarihidir. 1800?l? y?llarda Bolivar, Martin, O? Higgins, Marti, Ruarez ?nderli?inde Avrupal? s?m?rgeci devletlere kar?? y?r?t?len ba??ms?zl?k sava?lar? ?imdi de ABD emperyalizmine kar?? devam ediyor. K?ba devrimi, 1959?dan beri, ABD?nin sald?r?lar?na, ablukas?na, her t?rl? zorlu?a ra?men dimdik ayakta. K?ba halk?n?n onurlu m?cadelesinin yaratt??? umut b?t?n d?nyay? sar?yor. Che?nin idealleri t?m k?tada filizleniyor. Castro ve Chavez?in ?nderli?inde projelendirilen ALBA (Latin Amerika Bolivar Alternatifi), ?lke kaynaklar?n?n dayan??ma i?inde kullan?lmas?n?n, TELESUR ise k?lt?rel ku?atmadan kurtulman?n yollar?n? a??yor. Bug?n Brezilya?dan topraks?zlar?n ?toprak ve tohum b?t?n insanl???n mal?d?r? sloganlar? Arjantin?den, Brezilya?dan, Uruguay?dan da barikat??lar?n, i??ilerin ?i?gal et, diren ve ?ret? sloganlar? y?kseliyor. Arjantin?de, ?ili?de diktat?rl?k d?nemi yarg?lan?yor. Meksika, genel grevlerle Calderon h?k?metini zorluyor. Zapatistalar?n, Sandinistlerin, FARC gerillalar?n?n m?cadelesi devam ediyor...?
Dernek y?neticileri yar?n Cinnah Cad. No: 19/4 ?ankaya adresinde ger?ekle?tirilecek olan a??l?? kokteyline b?t?n Latin dostlar?n? davet etti. Dernek hakk?nda bilgi ?www.kubalatinder.org? adresinden edinilebilir. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net