?Darbe G?nl???? Ba?bakanl?k?tan istenecek

?Darbe g?nl?kleri? ba?l?kl? haberinde Emekli Deniz Kuvvetleri Komutan? ?zden ?rnek?e hakaret etti?i ve iftira etti?i iddias? ile hakk?nda dava a??lan Nokta Dergisi Genel Yay?n Y?netmeni Alper G?rm????n yarg?lanmas?na ba?land?.


?Darbe g?nl?kleri? ba?l?kl? haberinde Emekli Deniz Kuvvetleri Komutan? ?zden ?rnek?e hakaret etti?i ve iftira etti?i iddias? ile hakk?nda dava a??lan Nokta Dergisi Genel Yay?n Y?netmeni Alper G?rm????n yarg?lanmas?na ba?land?. G?rm??, su?lamalar? reddederek kamuoyunu bilgilendirmek istedi?ini ifade etti.
Bak?rk?y 2. Asliye Ceza Mahkemesi?nde g?r?len ilk duru?mada Ahmet Alper G?rm?? ve avukatlar? haz?r bulunurken davac? ?zden ?rnek kat?lmad?. Duru?mada ilk olarak s?z alan G?rm??, iddialar? reddederek s?z konusu olan darbe g?nl?klerinin 3000 sayfa oldu?unu kendisinin sadece kamuoyunu ilgilendiren 60 sayfal?k b?l?m?n yay?nland???n? s?yledi. Ama?lar?n?n iftira atmak ya da hakaret etmek olamad???n? belirten G?rm??, ??ayet niyetim ?ikayet?iye iftira atmak ya da hakaret etmek olsayd?, g?nl?kte daha ki?isel siyasal ba?lant?lar? olan b?l?mleri yay?nlard?m, yay?nlad???m?z b?l?m kamuoyunu birebir ilgilendiren b?l?md?? dedi.
G?rm????n avukatlar? da demokrasi ile y?netilen bir ?lkede darbe iddialar? ara?t?r?l?rken b?yle bir davan?n a??lm?? olmas?n?n dikkat ?ekici oldu?unu belirtirken tan?klar?n?n dinlenmesini talep ettiler.
?Elindeki belgeleri a??klamal??
?zden ?rnek?in avukat? Din?er Eskiyerli,G?rm????n yapt??? haberlere ili?kin elindeki belgeleri ortaya koymakla y?k?ml? oldu?unu belirtti. Belge olarak internet sitelerinin g?sterilemeyece?ini dile getiren Eskiyerli, ?Zira, kime ait oldu?u belli olamayan sitelerde her g?n pek ?ok yaz? yaz?lmaktad?r. San?k soru?turma a?amas?nda da haberinin dayana?? belgeleri ibraz etmemi?tir. B?yle bir konuda ?u biliyordu, bu biliyordu ?eklinde tan?k dinletilmesini kabul etmiyoruz? dedi.
Dava Ahmet Alper G?rm????n s?z konusu olan g?nl?klerden Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer ve Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n haberdar oldu?unu s?ylemesi ?zerine, mahkeme emekli Oramiral ?rnek?in kaleme ald??? s?ylenen g?nl???n bulunup bulunmad???n?n sorulmas? amac?yla ba?bakanl??a yaz? yaz?lmas?na, e?er varsa g?nl???n bir ?rne?inin mahkemeye g?nderilmesine karar vererek duru?may? 29 ?ubat 2008 tarihine erteledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net