?nsan pazar?!

Seyhan Nehri k?y?s?nda bulunan ve bir zamanlar?n BOSSA fabrikas? arazisi ?zerine kurulan HiltonSA Oteli ?n?nde her g?n ya?am kavgas? veriliyor. Adana?n?n zenginlerinin ak?amlar? e?lenceler d?zenledi?i otelin ?n?nde,...


Seyhan Nehri k?y?s?nda bulunan ve bir zamanlar?n BOSSA fabrikas? arazisi ?zerine kurulan HiltonSA Oteli ?n?nde her g?n ya?am kavgas? veriliyor. Adana?n?n zenginlerinin ak?amlar? e?lenceler d?zenledi?i otelin ?n?nde, sabahlar? ise kendilerine i? verecek birilerini bekleyen hamallar?n ya?ant?s? ba?l?yor.
Adana?n?n tarihi ta? k?pr?s?n?n de hemen kar??s?nda bulanan alan, 1800?l? y?llar?n sonuna do?ru ?spanyol k?le tacirlerinin Kuzey Afrika?dan getirdikleri k?leleri satt?klar? yer olarak da biliniyor. 1950 y?llar?nda b?lge illerinden Adana?ya ?rgatl?k yapmaya gelenlerin i? bekledi?i alan, ?imdi ise hamallar?n mekan? olmu? durumda. 30 y?l? a?k?n s?redir ?Hamal Pazar?? olarak da halk taraf?ndan dillendirilen bu alanda i??i arayanlar, i??ileri g?c?ne, kuvvetine ve ya??na bakarak se?iyorlar.
Kendilerini ?se?meye? gelen i? sahiplerinin, Kemal Sunal ve ?lyas Salman??n filmlerinden de hat?rlayaca??m?z gibi ?Sen gel. Sen gelme? ?eklinde se?im yapt???n? dile getiren hamallar, ?Biz burada kendimizi sat?yoruz. Gen? olanlar 20-30 lira al?yor. Ya?l?lar ise 10 milyonu dahi kabul ediyorlar? diye konu?uyorlar.
?n?aat i??isi ?ad?rda kal?yor
?anl?urfa?dan 10 y?l ?nce Adana?ya i? bulmak ?midiyle geldi?ini s?yleyen Mustafa Caner, 8 y?ld?r bu meydanda ?al??mak i?in bekledi?ini anlat?yor. Her zaman i? olmad???ndan yak?nan Caner, ??? olursa ?al???yoruz. Bizi se?erlerse g?nl?k 20 YTL al?yoruz. Ama her zaman i? olmuyor, ya da patron bizi se?miyor. Burada ak?ama kadar oturuyoruz? diye konu?uyor.
Bekledikleri yerin hemen kar??s?nda yer alan HiltonSA Oteli?nin in?aat?nda da ?al??t?klar?n? belirten Caner, in?aat bittikten sonra bir kere bile i?ine giremedi?ini, ?al???rken s?yledikleri ??uras? bitsin gelir bir ?ay i?eriz belki? s?z?n?n ?akadan ?teye gidemedi?ini s?yl?yor.
Adana?da 10 y?ld?r in?atlarda ?al??t???n?, ancak kalacak bir evi olmad???n? vurgulayan Caner, ?O kadar ev yapt?m, bir oturacak yerim yok. ?ad?rda 4 ?ocu?umla ya??yorum. ??te bizim hayat?m?z b?yle? diye konu?uyor.
?Bir g?nl?k kendimizi sat?yoruz?
2 y?l ?ncesine kadar seyyar sat?c?l?k yaparak ge?imini sa?layan Mahmut Olgun ise ?Zab?tan?n kovalamas?ndan b?kt?m. O y?zden iki y?ld?r hamall?k yap?yorum? s?zleriyle i?e nas?l ba?lad???n? aktar?yor. Evli ve 3 ?ocuk babas? oldu?unu s?yleyen Olgun, ya?ant?s?n?n neredeyse film gibi oldu?unu s?yleyerek ??yle devam ediyor: ?Burada bizi Kemal Sunal??n filmindeki gibi ?Sen gel. Sen gelme? diye i?e g?t?r?yorlar. Yani burada bizi, gelip g?c?m?ze kuvvetimize g?re bir g?nl???ne sat?n al?yorlar.?
??lerin az oldu?u zamanlarda tar?m i??ili?i yapt???n? da aktaran Olgun, ??? yok. Bug?nlerde art?k tarlalara giderim. ?ocuklar?n okulu da ba?lad??? i?in para bulmam?z ?art oldu? diyor.
G?z? y?zde 80 g?rmedi?i i?in i??iler i?erisinde en az paraya ?al??t???n? anlatan 58 ya??ndaki ?ahin Ogul ise kendisi gibi g?rme ?z?rl? olan e?inin ve kendisinin ihtiya?lar?n? 30 y?ld?r bu i?le kar??l?yor. ?o?u zaman i??i almaya gelenlerin kendisini se?medi?ini, bu y?zden ?ok i? bulma ?ans? olmad???n? anlatan Ogul, ?Ben 10 lira da verseler ?al???yorum. Hem g?zlerim g?rm?yor, hem de ya?l?y?m. Adam, ?Bu ?al??maz? diye beni g?t?rm?yor. Ben de mecburen en az paray? kabul ediyorum? diye konu?uyor. Di?er arkada?lar?n?n, az para teklif etti?i i?in kendisine k?zd???n? aktaran Ogul, ?Arkada?lar bana ?Sen az s?yl?yorsun diye bize de az veriyorlar? diyorlar. Ne yapay?m ki, hi? almamaktan iyidir? diyor. (Adana/EVRENSEL)
Erman Ko?ak
www.evrensel.net